ผลการจัดการประชุมได้ KM Builder 37 คน  โดยเป็น KM FA 4 คน, Not taker ประจำ 4 กลุ่มงาน 6 คน  ซึ่งจากการทดลองทำกิจกรรมการถอดบทเรียนจะได้ไปจัดทำ KM ในแต่ละงานที่ศูนย์อนามัยที่ 8 ต่อไป