ครั้งที่ 1  ของการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549  ซึ่งได้เข้านิเทศสังเกตการสอน  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ผู้รับการนิเทศได้แก่  ครูพรชนก  ทรัพยานนท์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  ซึ่งครูพรชนก กำลังสอนในหน่วยที่ 5 เรื่อง  Around Us 

ครูพรชนก  หรือ  พี่นิด มีอุปกรณ์การเรียนได้แก่  วิทยุเทปเสียงเพลงและเสียงการออกเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านตาม 

นักเรียนได้ให้ความสนใจและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด  นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริมการเรียน  ระหว่างการเรียน  และตอนหมดเวลาเรียน

เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมาก  ครูนิดจึงต้องใช้เครื่องขยายเสียงเข้าช่วยในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้ผลดีมาก  นักเรียนมีการตอบโต้โดยใช้ภาษาอังกฤษ  ใช้ภาษากายได้ถูกต้อง และพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับที่เรียน

จากการสังเกตการสอนครั้งนี้  จะการสรุปข้อสังเกตบางประการให้ผู้เข้ารับการนิเทศได้ศึกษา จากนั้นอีก 1 สัปดาห์จะมีการนิเทศอีกครั้ง