วันนี้เป็นวันพุธ ที่  15  พ.ย.  2549  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำเวปไซด์แบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์เวลาเราจะทำเวปไซด์ขึ้นมาแล้วต้องการจะแนะนำเวปไซด์ของตัวเองก็สามารถทำได้  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Ebook(หนังสือเทคนิค)  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ทำให้สะดวกในการค้นหา  ประหยัดเวลา  เรียนรู้วิธีการบีบอัดข้อมูลเพื่อทำให้ File มีจำนวนน้อยลง  วิธีการแตก File และวิธีการ Link ในการทำ Mindmap  เพื่อจะได้สร้างงานต่าง ๆ ขึ้นให้น่าสนใจกว่าเดิม