KM @ เชียงใหม่ (๕) สุขภาพช่องปากคนพิการ : เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จริตต้องตรงกัน เป็นเนื้อนาบุญที่ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมสามวันนี้

มีความรู้แตกต่างเป็นประโยชน์คนละแง่มุม เป็นครูของกันและกัน

น้องทิพย์ นักกิจกรรมบำบัด รพ.น่าน

นำพาพวกเราทำกิจกรรมบำบัดด้วยตนเองก่อน

เพื่อสามารถนำไปฝากคนพิการหรือคนดูแลที่พื้นที่ของเราได้ เช่น

 • คนไข้ on ng tube (สอดสายยางให้อาหาร) มีการเคลื่อนไหวช่องปากน้อย กล้ามเนื้ออ่อนแรงมากขึ้น ให้ฝึกออกกำลังปาก
 • อ้าปาก ปิดปาก ๑๐ ครั้ง ออกเสียง “อาๆๆๆๆๆๆ” ด้วย
 • ฉีกยิ้มให้กว้างที่สุด ออกเสียง “อีๆๆๆๆๆๆๆ”
 • ออกเสียง “อูๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
 • เม้มริมฝีปากบนล่าง เป่าออกมา
 • กระดกลิ้น
 • พูดคำว่า “ลาๆๆๆๆๆๆ”
 • ใช้ลิ้นดันกระพุ้งแก้ม ซ้าย ขวา ใช้นิ้วออกแรงต้านที่แก้มด้านนอก
 • นวดปาก oral massage ใช้นิ้ว/ไม้กดลิ้น ดันกระพุ้งแก้มซ้าย-ขวา
 • นวดลิ้น จากหลังไปหน้า นวดข้างลิ้นซ้ายขวา ถ้าคนไข้จะอาเจียนให้รีบปิดปากคนไข้
 • เอาไปใช้กับเด็กหรือคนที่ชอบอาเจียนได้ด้วย ให้รีบปิดปาก
 • คนไข้ เกร็งแขนขา มักจะเกร็งใบหน้าด้วย
 • ใช้นิ้วโป้งวางริมฝีปากล่าง นิ้วชี้ขนานไปกับสันคางถึงติ่งหู นิ้วกลางอยู่ใต้คาง นวดกดเบาๆ
 • ใช้นิ้วโป้งซ้ายขวา กดที่เหนือริมฝีปากบน เคลื่อนเฉียงขึ้นไปโหนกแก้ม แล้วค่อยปล่อยมือออก (ใช้เป็นการนวดกระชับใบหน้าได้ .... สาว ๆ ฮือฮา)

^_,^

จากนั้น การเรียนรู้ตลอด ๒ วันที่ผ่านมา

จะทบทวน ปรับปรุง ต่อยอด ในการพัฒนางานในพื้นที่ของเรา อย่างไรบ้าง

ใช้เวลาคุยในแต่ละทีมที่มาจากพื้นที่ทำงานเดียวกันพอสมควร ผลดังนี้นะคะ

สิ่งที่จะทำต่อ น่าน

 • จัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้ป่วยจิตเวช จัดสรรให้ผู้ป่วยได้รับบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น เดิมทันตกรรมไปดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยจิตเวชอยู่แล้ว
 • พัฒนารูปแบบโครงการด้านอาชีพและสินค้า ต่อยอดให้หลากหลายเพิ่มขึ้น เดิมมีโครงการขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม กระเป๋าจากถุงน้ำยาล้างไต พัฒนารูปแบบร้านค้า ให้คนพิการมีส่วนร่วมออกแบบ คัดแยกขยะ ขายขยะ
 • ติดต่อประสานงานกับ อปท. (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) การยืมอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น กี่ทอผ้า จักรเย็บผ้า

^_,^

สิ่งที่จะทำต่อ ปง พะเยา

 • ภาพฝัน Long Term Goal ความสุขของทุกคน
 • เอาโครงการคนพิการเข้าไปบรรจุในแผนยุทธ์ของ CUP (Contracting unit for primary care) , DHS (District health system)
 • สื่อสารให้ภาคีที่เกี่ยวข้อง รับรู้
 • ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมเป็นงานเดียวกัน
 • นวัตกรรม (ความเก่ง)
 • สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย (ความดี)
 • ยั่งยืน (ความสุข) นำไปสู่ภาพฝัน

^_,^

สิ่งที่จะทำต่อ สูงเนิน นครราชสีมา

 • พัฒนาศักยภาพทีม อสม. อผส. (อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ) อผส.น้อย เจ้าหน้าที่เน้นการตรวจ ให้คำแนะนำ
 • พัฒนาศักยภาพทีมทันตฯ ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ผู้ชาวยทันตแพทย์ เน้นการรักษากลุ่มคนพิการ
 • พัฒนาคู่มือการอบรม คู่มือเยี่ยมบ้าน โปรแกรมฐานข้อมูล set เยี่ยมบ้าน
 • ประชาสัมพันธ์ให้แกนนำคนพิการบอกต่อ ระบบบริการ ช่องทางพิเศษ ลดความกลัวในการมารับบริการ
 • คืนข้อมูล
 • ขยายพื้นที่ในตำบลอื่นๆ

^_,^

สิ่งที่จะทำต่อ บ้านฝาง ขอนแก่น

 • จัดทำช่องทางพิเศษการรับบริการทันตกรรม กำหนดวันเวลารับบริการ
 • ทำปฏิทินหมอครอบครัว วันรับยา เบอร์โทรติดต่อประสานงาน อาการสำคัญ อาการที่ต้องส่งต่อ
 • จัดกลุ่มคนพิการ รูปแบบการดูแลที่ชัดเจน มีแผนการดูแลเป็นช่วงๆ
 • ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ระดมทุนในชุมชน หาตลาด
 • ปร้บสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ตามสุขอนามัย
 • ขยายการจัดตั้งศูนย์ดูแลคนพิการ พิทักษ์สิทธิ์
 • นวัตกรรมช่วยให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น เช่น เตียงลดแผลกดทับ
 • จัดทำคู่มือดูแลสุขภาพคนพิการ เน้นช่องปาก และสุขภาพอื่นๆ อบรมผู้ดูแล และ อสม. ให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง

^_,^

สิ่งที่จะทำต่อ นากลาง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

 • นากลาง ของบจากเงินบำรุงโรงพยาบาลไว้แล้ว
 • ขยายพื้นที่ จากเดิม ๒ ตำบลในพื้นที่ใกล้ จะขยายไปในพื้นที่ไกล และพื้นที่ที่มีคนพิการมากที่สุด
 • ขยายภาคีเครือข่าย จาก นสค. (นักส่งเสริมสุขภาพครอบครัว) ที่อบรมไปแล้ว ให้ครอบคลุมมากขึ้น ให้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากเบื้องต้นได้
 • จัดทำคู่มือความรู้การสส.สุขภ่างเสริมพช่องปาก ประยุกต์จากอุบล จัดระบบความรุนแรงของโรค เพื่อ monitor ความก้าวหน้า ประเมินผล
 • ชุดเยี่ยมบ้าน ใช้วัสดุที่หาง่าย ไม่ใช้งบมาก
 • ประกวดนวัตกรรมโดยคนในท้องถิ่น กายอุปกรณ์ การทำความสะอาดช่องปาก
 • ทำ Model ตุ๊กตาเด็กสอนทำความสะอาดช่องปาก (สูงเนิน) สนับสนุนให้ทุก รพ.สต.
 • จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือคนพิการในชุมชน ตั้งเพิ่มเติมจากกองทุนอื่นๆ ที่มีอยู่ เช่น กองทุนแพมเพอร์ส กองทุนกายอุปกรณ์
 • ส่งเสริมอาชีพคนพิการ และครอบครัวคนพิการ ทำกระติบส่งออกโดยคนพิการ กระเป๋าสะพายทำจากต้นคล้า
 • ประสานงานขอรับการสนับสนุนจ้างงานผู้พิการ จากบริษัทเอกชน (โรงงานน้ำตาล โรงโม่หิน โงงานแหอวน)

^_,^

สิ่งที่จะทำต่อ รพ. ๕๐ พรรษาฯ อุบลราชธานี

 • ขยายความรู้ออกจากวงของเราไปสู่คนอื่น คนในพื้นที่ ที่ใกล้ชิดคนพิการมากกว่าเรา สหวิชาชีพอื่นๆ นักบริบาลชุมชน (อสม.เดิม) ให้เราทำงานง่ายขึ้น เยี่ยมบ้านได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องทุกcase
 • นำส่ง/คืนข้อมูลระดับอำเภอ ทำข้อมูลให้เป็น paper นำไปสู่การของบประมาณ ให้ข้อมูลออกไปสู่โลกกว้าง นำมาสู่การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กาชาด ระดับอำเภอ จังหวัด
 • กระตุ้นให้เกิดชมรมพิการที่เข้มแข็ง
 • กระตุ้นให้เกิดช่องทางด่วน มีระบบชัดเจน รู้เข้าใจกันทั้ง CUP เชื่อมโยงกันทั้งหมดและเป็นจริง
 • กระตุ้นให้เกิดนโยบายการรับส่งคนพิการมารับบริการที่จริงจังในพื้นที่
 • ประสานงบประมาณการทำฟันผู้พิการรายหัว ประมาณการโดยไม่คิดกำไร
 • ตรวจฟันคนพิการให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เอาข้อมูลมาวิเคราะห์
 • ทำกิจกรรมในรร.อุบลปัญญานุกูล / อุบลฮักแพง อย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ เช่น แมคโดนัล แมคโคร และอื่นๆ ตามบริบทพื้นที่

^_,^

สิ่งที่จะทำต่อ น้ำพอง ขอนแก่น

 • เพิ่มความถี่ในการเยี่ยมบ้านและสม่ำเสมอ แต่ละทีมทำแนวเดียวกัน
 • สร้างศักยภาพ คนเยี่ยม คู่มือการเยี่ยมบ้าน
 • เปิดโลกทัศน์ ให้ อสม. ไปดูงาน คิดออกว่าจะต่อยอดอย่างไร
 • เตียงจากหนองบัวลำภู เป็นตัวอย่างที่ดี จะไปของบ
 • คิวพิเศษ ให้บริการถึงบ้านในกรณีที่ไปโรงพยาบาลไม่ได้
 • มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.มารับค่าป่วยการ
 • เพิ่มเรื่องช่องปากใน care worker
 • ต.บัวใหญ่ ถอดบทเรียน เครือข่ายมี อบต. ครู ร่วมกันถอดบทเรียนและทำแผน “ปลอดน้ำอัดลมในงานบุญ”

^_,^

เมล็ดพันธุ์แข็งแรง งอกงามจากต้นทุนที่ดีงามของแต่ละบริบท แต่ละพื้นที่

ได้ผสานเกสรหลากหลาย ผสมกับต้นทุนความดี

วันนี้ .... เห็นการผลิดอก งอกเงยสวยงาม ส่งกลิ่นหอมกรุ่นกำจาย ชุ่มชื่นหัวใจ

ทำนายได้ว่า ผลดีแตกต่างหลายแบบ จะเติบโตแข็งแรง

ยังประโยชน์เพิ่มทวีบนผืนแผ่นดินนี้ .... ต่อไป

^_,^

บันทึกยาวมากแล้วนะคะ ขอต่ออีกบันทึกสุดท้าย

ผลการประเมินจากผู้ร่วมเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมตลอดสามวัน

แป๊บเดียว .... พบกันนะคะ

สวัสดีค่ะ

^_,^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตหรรษา....Happy Ba Happy Lifeความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

พี่ขอแลกเปลี่ยนเรื่องกายภาพบำบัด (หรือจะเรียกว่า ฟื้นฟู ก็ได้) สำหรับผู้พิการว่า


- มีความสำคัญยิ่งยวดเพื่อมิให้ความพิการเพิ่มขึ้นจากการไม่เคลื่อนไหว (น่าเสียดายมาก)


- ต้องทำต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตร


- ตัวคนไข้ที่เห็นความสำคัญและเต็มใจทำมีความสำคัญอันดับหนึ่ง


- ญาติ (พี่ไม่พูดว่า "ผู้ดูแล" นะคะ เพราะเขาจะไม่ใส่ใจถ้าญาติไม่ใส่ใจ) รักและเอาใจใส่ ลงมือทำจนเป็นกิจวัตร เป็นอันดับ 2


- อสม. บุคลากร ก็ตาม มิอาจเจ้าไปทำให้ที่บ้านได้ตลอด ความใส่ใจของคนไข้กับญาติสำคัญที่สุด


- เรามีความรู้ มีคำแนะนำ ครบถ้วน แต่ถ้าญาติไม่ใส่ใจก็จบแต่แรก


- คำสำคัญคือ "ญาติ และคนไข้อยากทำ" ค่ะ


เรามีคนพิการ ที่มิได้ฟื้นฟูเพราะเหตุผลข้างต้นเยอะค่ะน้อง เสียดายโอกาสมาก

-สวัสดีครับ


-ตามมาอ่านบันทึก...


-ผมมีหลานเป็นผู้พิการทางหูอยู่ 1 คน ยังดีที่เธอยังช่วยเหลือตัวเองได้


-เห็นข่าวทางสื่อต่าง ๆ ให้โอกาสคนพิการ


-หากดูแลกันแบบนี้โลกก็สดใสนะครับ 555เขียนเมื่อ 


มีทะเลเมืองสามอ่าวยามสนธยามาฝากจ้่่าาา คิดถึงหมอธิจ้ะ

เขียนเมื่อ 

แต่ละทีมมีข้อมูลมากเลยนะครับ


น่าชื่นชมมากๆ


ชอบใจทีมที่แนะนำและนำเสนอครับ

เขียนเมื่อ 

จริงค่ะพี่นุ้ย ใจคนพิการสำคัญที่สุด ต่อไปก็คนในครอบครัว ญาติใกล้ชิด ละค่ะที่ต้องแข็งแรงทั้งใจกาย ช่วยกันฟื้นฟู รวมทั้ง ระบบสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

เขียนเมื่อ 

ช่วย ๆ กันนะคะคุณเพชรฯ ทั้งสังคม มากน้อยตามกำลัง

เขียนเมื่อ 

หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเยือนเมืองสามอ่าวนะครัา ขอบคุณมากค่ะคุณมะเดื่อ .... คิดฮอดคือกันเด้อ

เขียนเมื่อ 

นอกจากข้อมูล ความรู้แล้ว บางเรื่องฟังแล้วอึ้ง นิ่งไปเลย ก็มีค่ะ อ.ขจิต

ขอบคุณมากค่ะ