รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น รายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1


ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

รายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผู้ศึกษา นางโสภาเรียบร้อย

โรงเรียน พญารามวิทยา

ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในปัจจุบันมีเป้าหมายหลักคือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กับการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนไปพร้อม ๆ กันแต่ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการเช่นปัญหาที่เกิดจากตัวครูนักเรียนเทคนิควิธีการสอนหลักสูตรและความมุ่งหมายในการสอนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนแต่ปัญหาที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดคือปัญหาที่เกิดจากตัวครูผู้สอนกล่าวคือครูผู้สอนไม่มีเทคนิคและวิธีการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนทำให้นักเรียนไม่สนใจเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้

1)เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 ให้เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน75/75

2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33

3)เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33

4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียน รวม22 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติt – testแบบDependentค่าเฉลี่ย (x -bar) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ผลการศึกษาพบว่า


1.บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีประสิทธิภาพเท่ากับ78.99/79.39ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์75/75 ที่กำหนด

2. คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง หลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนพญารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปรากฏว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าหลังจากการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/1 นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

3.ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1มีค่าเท่ากับ 0.5976แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.76

4.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1โรงเรียนพญารามวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.63)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.32) แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อยู่ในระดับมากที่สุดโดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนนำรูปแบบนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาต่อไป
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี