บันทึกนิเทศ : นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ ร.ร.แก้งนาง

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ก็ร่วมกัน ดูตารางเรียน ลักษณะการออกแบบ ซักถาม อภิปราย ทางโรงเรียนบอกว่า ตัดสินใจไม่ถูก กลัวทำไม่ถูก กลัวเข้าใจผิด และเมื่อ ศน.มา ก็รอ เพื่อจะตรวจสอบ และทำความเข้าใจร่วมกัน

โรงเรียนแก้งนาง เป็น ร.ร.ขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น หลังจากเปิดเทอมมา สองวัน ก็ถึงเวลานัดหมาย ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย เมื่อถึงเวลานัด ผอ.ร.ร. (เด่นกวี) ให้ ครูทุกคน มาร่วมกัน รับฟัง และสะท้อน แนวคิด การทำงาน ตามนโยบาย ร่วมกับ ศึกษานิเทศก์ เริ่มต้นที่

๑. โรงเรียน เล่าให้ฟัง ว่าทำอะไร สลับ กับการซักถามโดย ศึกษานิเทศก์ เป็นระยะๆ
๒. คลี่ กิจกรรม ที่โรงเรียน ได้ออกแบบ / กำหนดไว้ - โดยมี ประเด็นคือ ทำไมเลือกกิจกรรมนี้ รูปแบบลักษณะกิจกรรมเป็นอย่างไร ใช้เวลานานเท่าใด การจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นอย่างไร

หลังจากนั้น ก็ร่วมกัน ดูตารางเรียน ลักษณะการออกแบบ ซักถาม อภิปราย ทางโรงเรียนบอกว่า ตัดสินใจไม่ถูก กลัวทำไม่ถูก กลัวเข้าใจผิด และเมื่อ ศน.มา ก็รอ เพื่อจะตรวจสอบ และทำความเข้าใจร่วมกัน

แผนภาพจากการพูดคุย ตีความ และปรับกิจกรรม ร่วมกับ โรงเรียน มีดังนี้

ภาพที่ 1 บริบทของโรงเรียนแก้งนาง


ภาพที่ 2 การออกแบบกิจกรรม ของ ชั้น ป.1-3 ครูสองคน เลือกที่จะจัดกิจกรรมไปด้วยกัน และช่วยกัน


ภาพที่ 3 การออกแบบกิจกรรม ป.4-6 จะลองแยก จัดกิจรรม แต่ละชั้นเป็น ป.4 , ป.5-6

ทางโรงเรียนบอกว่า จะขอทดลองดู และจะปรับ กิจกรรม // โรงเรียนสอนร่วมกับ DLTV เรานัดหมายครั้งต่อไปเว้นไปอีกสองอาทิตย์ ศน.ได้ให้การบ้าน โรงเรียน ดังนี้

1. คู่มือนิเทศภายใน

2. คู่มือ / แนวทางการจัดกิจกรรม ที่ มีรายละเอียดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ชัดเจน

3. เร่ง ทำความเข้าใจ กับชุมชน และผู้ปกครอง ให้เข้าใจเป้าหมาย ของนโยบายบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)