KM group6

เป็นตัวอย่างในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ มรภ.รำไพพรรณี__การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รุ่น 6 ณ โรงแรมแก่งสะพือ จ.อุบลราชธานี

ตลาดนัดความรู้จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รุ่นที่ 6 (เจ้าหน้าที่ กลุ่ม 1) วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์

*************************************************

ผู้บันทึก    รองศาสตราจารย์อรชร   พรประเสริฐ     

 

                การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ  ซึ่งเป็นส่วนงานสายสนับสนุน (Staff) ให้ส่วนงานหลัก (Line) ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานหลักหรืองานตามพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัย คือ งานสอน งานวิจัย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งอาจเปรียบเทียบว่าเป็นมือขวาของร่างกาย งานดังกล่าวนั้น  จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึ่งอาจเปรียบเสมือนมือซ้าย มือทั้งสองต้องทำงานควบคู่กันไป งานจึงสำเร็จลงได้ด้วยดี

                คณะผู้เข้าร่วมประชุม ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย เวลาประมาณ 07.15 น. อากาศแจ่มใส ทำให้การเดินทางได้สะดวก มาถึงสถานที่ประชุมประมาณ 08.00 น. การดำเนินการประชุมจึงเริ่มได้ตรงเวลา 08.30 น.

                ก่อนดำเนินการประชุมอย่างเป็นทางการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  หลวงนา  กล่าวทักทาย เกริ่นนำเรื่องที่จะประชุมในสองวันนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และเรียนเชิญอธิการบดีกล่าวเปิดประชุม

                อธิการบดีเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็น front line เพราะเป็นบุคคลแรกที่ผู้เข้ามารับบริการ (นักศึกษา/ผู้ปกครอง ฯลฯ) ได้พบก่อนคนอื่นๆ   ผู้มารับบริการจะประทับใจหรือไม่ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ทุกคน อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังต้องรับการประเมิน จาก ก.พ.ร. (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) และ สมศ. (สำนักมาตรฐานการศึกษา) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะการประเมินครั้งนี้ประเมินเพื่อรับรองหรือไม่รับรองมหาวิทยาลัย พนักงานทุกคนควรยิ้มแย้มแจ่มใส (กินยากันบูด) ในการให้บริการให้เป็นที่ประทับใจแก่นักศึกษาและทุกๆ คน ที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย

                จากนั้น ผศ.ดร.อารี  หลวงนา นำผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ เป็นการละลายพฤติกรรม ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุขถ้วนทั่ว ต่างทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ  เมื่อแบ่งกลุ่มทำ “Workshop เรื่องเล่าเร้าพลัง ทุกคนก็เล่าเรื่องได้ดี ได้ขุมความรู้จากกลุ่มที่จะนำมาเป็นตัวอย่าง การปฏิบัติงานขุมความรู้ดังกล่าว ได้สกัดออกมาเป็นแก่นความรู้ได้ 5 แก่น คือ การเตรียมความพร้อม การใช้กิริยาท่าทาง (ภาษากาย)  การสื่อสาร/การให้บริการ (ภาษาพูด)  การพัฒนางานบริการ และ การพัฒนาตนเอง

                หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็ขึ้นมา Shopping ขุม และ แก่นความรู้ นำไปสร้างตารางแห่งอิสรภาพของตนเอง แต่ละกลุ่มกุลีกุจอช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่างเอาจริงเอาจัง ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย ตารางแห่งอิสรภาพของกลุ่ม

                ได้ตารางแห่งอิสรภาพแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  หลวงนา สลาย 5 กลุ่มเดิมออก เป็นกลุ่มใหม่ 9 กลุ่ม คือ  1) บัณฑิตวิทยาลัย  2) สำนักงานอธิการบดี  3) สำนักงานคณะ  4) กิจการนักศึกษา 5) สำนักงานอื่นๆ  6) อาคารสถานที่  7) ยานพาหนะ  8) รปภ. และ   9) สำนักวิทยบริการ เพื่อนำผลการประเมินตนเองจากตารางแห่งอิสรภาพมาเป็น ธารปัญญา (River diagram) และบันไดแห่งการเรียนรู้ (Stair diagram)

                จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน   เทพรงทอง  บรรยายเรื่องการเตรียมรับการประเมิน จากภายนอก โดย สมศ. และ ก.พ.ร. เน้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำงานให้ได้มาตรฐานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

                เช้าวันรุ่งขึ้น (5 พฤษภาคม 2549) ทุกคนอิ่มหนำกับอาหารเช้าที่ทางโรงแรมจัดให้เรียบร้อยแล้วเข้าห้องประชุม เริ่มกิจกรรมเวลา 08.30 น. ตรง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี   หลวงนา   เกริ่นนำเข้าสู่รายการโดยแนะนำการไหว้  การกล่าวคำว่าสวัสดี และ การพูดโทรศัพท์   ผู้เข้าร่วมประชุมต่างได้ฝึกการไหว้ การพูดโทรศัพท์ ซึ่งทำได้อย่างคล่องแคล่ว สวยงาม

                กำหนดการแรกของวันนี้ คือ การแนะนำเรื่อง การใช้ Weblog หรือ Blog เพื่อจัดการความรู้ โดย อาจารย์ธีระ   สาธุพันธ์  ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เรื่องการใช้ Computer อยู่ในระดับดีจึงไม่ใช่เรื่องยาก อาจารย์ธีระ   ได้แนะนำเพื่อให้ผู้เข้าใจเรื่อง Blog ดียิ่งขึ้น

                สิ่งที่มีคุณค่าในการประชุมครั้งนี้ คือ วิทยากรรับเชิญ  คุณณรงค์ศักดิ์  โกศัลวัตร   นายก  เทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ได้มาเล่าประสบการณ์การทำงานให้กับผู้เข้าประชุม  ว่าตนได้รับ   คำสอนจากพ่อให้มีความซื่อสัตย์  รักษาคำพูด  ตรงต่อเวลา  และ มีความกตัญญู  ทำงานไปเรียนไปจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3  ยังไม่ได้เรียนต่อเพราะต้องช่วยพ่อทำงานค้าขาย จนประสบความสำเร็จในชีวิต มีกิจการค้าหลายแห่ง จึงได้กลับมาศึกษาต่ออีกครั้งหนึ่ง จนถึงปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                งานนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลฯ ที่ท่านทำและประสบความสำเร็จ คือ งานปรับปรุงอาคารเทศบาลจากความเก่า และไม่น่าดู  ท่านทำกิจกรรม 5ส. จนปัจจุบัน เป็นเป็นเทศบาลที่สะอาด     สวยงามมาก  ท่านให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง  การให้ความดีความชอบ โดยใช้ระบบคุณภาพ ในส่วนของชาวบ้านก็คอยสอดส่องดูแลทุกข์สุขความเดือดร้อน ความสะดวกสบายเรื่องน้ำไฟ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ ให้พนักงานทุกคนคิดว่าที่ทำงานคือสิ่งที่ตนได้ทุกอย่างในชีวิต  ถ้าไม่มีงาน พนักงานจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลย ขอให้พนักงานให้ใจกับงานทุกคนต้องร่วมเป็นเจ้าของ  เพื่อชีวิตที่ดีในอนาคต  เป็นการบรรยายที่มีคุณค่าต่อผู้เข้าร่วมประชุมอย่างยิ่ง

                กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรม AAR (After Action Review)  ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเปิดใจหลังเสร็จสิ้น ก่อนเริ่มกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  หลวงนา   มีกิจกรรมคลายเครียดอีก เช่นเดิม  คำถามของกิจกรรม AAR เหมือนของทุกรุ่น คือ

                1. ท่านประสบผลสำรวจในการคาดหวังในการมาครั้งนี้ อย่างไร

                2. ความคาดหวังแต่ยังไม่ได้ คืออะไร

                3. ท่านจะนำสิ่งที่ได้ในการประชุมสองวันนี้ไปทำอะไรต่อไป

                ซึ่งแต่ละคนต่างแสดงความคิดของตนอย่างเสรี หลังจากกิจกรรม AAR เสร็จสิ้น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน   เทพรงทอง   กล่าวส่งท้ายเพื่อปิดหารจัดกิจกรรมการปฏิบัติการ และอยากให้ทุกคนนำไปขยายผล เป็นคุณอำนวย  คุณเอื้อ  แก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป ในบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร  และทุกคนควรหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาปรับปรุงงาน  อย่าถือว่าตนมีความสำคัญมากกับเรื่องนั้นๆ  อาจจะทำให้มีการพูดหรือแสดงออกมาในทางลบ  จากนั้นจึงปิดการประชุม   ทุกคนถ่ายรูปร่วมกันจากนั้นไปรับประทานอาหารกลางวัน  และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสำคัญ (Tags)#kmubru#รุ่นที่6

หมายเลขบันทึก: 59701, เขียน: 14 Nov 2006 @ 18:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)