ในวันนี้คณบดีได้มีการนัดพบสำนักงาน เพื่อให้เกิดการแรกเปลี่ยนพูดคุยนำเสนอความคิดเห็นกัน  รับทราบปัญหาและความต้องการของบุคลากรภายในคณะของเรา  เพื่อให้การทำงานของบุคลากรเป็นไปด้วยดี 

จากการที่ได้ร่วมเข้าประชุมในวันนี้ได้รับทราบถึงสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นภายในคณะ  บางเรื่องที่พูดขึ้นในที่ประชุมก็เป็นเรื่องที่เราก็เคยทราบ  แต่บางเรื่องเราก็เพิ่งได้รับทราบ 

ในส่วนตัวของข้าพเจ้าเองก็มีข้อสงสัยในบางเรื่องแต่ก็ไม่ได้ถามออกไปพอดีกับที่คุณวายุร์ถามออกมา  คือ เรื่องการเขียน  blog  การที่เราได้เขียนว่าในวันนี้ทางคณะของเราได้ทำอะไรไปบ้าง  ทางภาควิชาได้มีการจัดงานอะไรไปบ้างก็เป็นเรื่องที่ดี  เพราะบุคลากรทุกท่านจะได้รับทราบในสิ่งที่เกิดขึ้น   

 แต่ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะเขียนได้ทุกวันว่าเราทำอะไร  ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าการที่เขียนว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างในแต่ละวัน  (  และบางครั้งจากการทำงานเองก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราได้มีโอกาสมาเขียน  blog  ของเราเองได้ในทุก ๆ วัน )  อาจทำให้ผู้อ่านบางท่านรู้สึกเบื่ออย่างที่คุณวายุร์แจ้งในที่ประชุม  แต่ทางท่านคณบดีก็บอกว่าเราก็เขียนไปเถอะ เพราะการได้เขียนอะไรลงไปใน  blog  นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านคณบดีหรือหลาย ๆ  ท่านที่สนใจเข้ามาอ่าน  ทราบข้อมูล มุมมองและการทำงานของบุคลากรภายในคณะ

ข้อสงสัยของข้าพเจ้าก็เลยได้รับการกระจ่างในวันนี้ที่ท่านคณบดีพบสำนักงาน

ขอบคุณมาก ๆ  คะ