การปฏิบัติตนในการอยู่ในสังคมควรปฏิบัติตามทางสายกลาง ผมได้เคยอ่านบทกลอนหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นของใครอยากจะบอกเล่าดังนี้

          แคบนักมักจะขยับยาก     กว้างมากจะเอาอะไรมาใส่สม

          อ่อนนักมักลู่ไปตามลม    แข็งนักมักจมอยู่บาดาล