ข้อแตกต่าง ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ กับการวางแผนทั่วไป

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในกรณีชุมชนเมื่อเราพร้อมใจกันกำหนดให้ชุมชนเป็นเสมือนหนึ่งองค์การ ก็สามารถนำหลักการดังกล่าวนี้ไปพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ชุมชนได้เช่นเดียวกัน

     การวางแผนกลยุทธ์ จะเป็นการวางแผนที่มุ่งหวังสู่การนำองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ของอค์การแบบใหม่ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์การสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นจึงเป็นปัจจัยที่มุ่งไปสู่อนาคตขององค์การนั้น ๆ

     ในส่วนของการวางแผนทั่วไป เป็นการวางแผนเพื่อแก้ไข หรือป้องกันปัญหา หรือเพื่อการพัฒนาองค์การ ดังนั้น การวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการให้ได้แนวทางในการดำเนินงานที่ทำให้งานโครงการขององค์การบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละโครงการเท่านั้น

          สำหรับโครงสร้างของแผนกลยุทธ์นั้น อาจจะสรุปเป็นขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
          1. การวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจ (Mission Analysis)
          2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (Environmental Analysis)
          3. การวิเคราะห์องค์การ (SWOT หรือ Situation Analysis)
          4. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
          5. การค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน (Obstacles)
          6. การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Decision)
          7. การกำหนดนโยบาย (Policy Decision)
          8. การกำหนดกิจกรรม (Activity) สำคัญตามกลยุทธ์และนโยบาย
          9. การจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (4)

พิเชฐ บัญญัติ
IP: xxx.151.140.113
เขียนเมื่อ 
การวางแผนกลยุทธ์กับการวางแผนปฏิบัติการ เป็นการวางแผนเหมือกันแต่เริ่มต้นไม่เหมือนกัน การวางแผนกลยุทธ์เริ่มจากผลลัพธ์หรือจุดมุ่งหมาย(Ends)ไปหาวิธีการและปัจจัยนำเข้า(Means) แต่การวางแผนปฏิบัติการเริ่มจากปัจจัยนำเข้าและวิธีการไปสู่ผลลัพธ์ ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์จึงวางอยู่บนความไม่แน่นอน ไม่ชัดเจนนักเพราะต้องคาการณ์สถานการณ์ในอนาคตประกอบด้วย ในขณะที่การวางแผนปฏิบัติการต้องมีความชัดเจนว่าจะใช้อะไรบ้าง จะทำอย่างไรบ้างและตั้งเป้าตัวเลขไว้เท่าไร การวางแผนปฏิบัติการจึงเป็นลักษณะของการใช้กลวิธีหรือยุทธวิธี(Tactics)ให้งานสำเร็จ ขณะที่กลยุทธ์จะเป็นการทำงานให้สำเร็จได้อย่างไรภายใต้ความจำกัดต่างๆ
ชายขอบ
IP: xxx.147.1.7
เขียนเมื่อ 

     ผมเขียนเรื่องนี้เพราะดลใจจาก "แผนสุขภาพชุมชน" ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาจากการขับเคลื่อนจากแนวทางการดำเนินงานแบบไตรภาคีฯ เป็นแผนทั่วไปหรือเป็นแผนกลยุทธ์ ซึ่งได้จากที่หมอมาเติมเต็มจะยิ่งชัดมากขึ้นเลยครับ ขอบพระคุณมากจริง ๆ

     ผมพยายามจะสื่อถึงแผนทั่วไป หรือแผนปฏิบัติการว่าเป็นแผนที่จัดทำขึ้นภายใต้แผนกลยุทธ์ เพื่อดำเนินการไปตามแนวทางของแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ในช่วงต้น ในแต่ละประเด็นครับ ผมเข้าใจถูกหรือยังครับ

พิเชฐ
IP: xxx.151.140.113
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนแม่บทขององค์กรหรือชุมชน บอกทิศทางหลักๆไว้(Strategic direction)ว่าจะไปทางไหน เป้าหมายอยู่ที่ไหน แล้วจะไปได้อย่างไรจึงจะสำเร็จมากที่สุดคือยุทธศาสตร์ จะไปแบบไหนในแต่ละช่วงเวลาคือแผนปฏิบัติการ ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นระยะยาว 3-5 ปี ขณะที่แผนปฏิบัติการเป็นแผนระยะสั้น ส่วนใหญ่เป็นแผน 1 ปี
ณปราง
IP: xxx.53.214.91
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะสำหรับข้อมูลค่ะ