การวางแผนกลยุทธ์ จะเป็นการวางแผนที่มุ่งหวังสู่การนำองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ของอค์การแบบใหม่ ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์การสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นจึงเป็นปัจจัยที่มุ่งไปสู่อนาคตขององค์การนั้น ๆ

     ในส่วนของการวางแผนทั่วไป เป็นการวางแผนเพื่อแก้ไข หรือป้องกันปัญหา หรือเพื่อการพัฒนาองค์การ ดังนั้น การวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการให้ได้แนวทางในการดำเนินงานที่ทำให้งานโครงการขององค์การบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละโครงการเท่านั้น

          สำหรับโครงสร้างของแผนกลยุทธ์นั้น อาจจะสรุปเป็นขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
          1. การวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจ (Mission Analysis)
          2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (Environmental Analysis)
          3. การวิเคราะห์องค์การ (SWOT หรือ Situation Analysis)
          4. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
          5. การค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน (Obstacles)
          6. การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Decision)
          7. การกำหนดนโยบาย (Policy Decision)
          8. การกำหนดกิจกรรม (Activity) สำคัญตามกลยุทธ์และนโยบาย
          9. การจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)