เจตนารมณ์ร่วมในการประสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (กระจายรายได้สู่คนจน)

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้มาเป็นประธาน การเปิดงาน สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประเด็นที่สำคัญของงานนี้คือการทำความเข้าใจเรื่อง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานรากหรือเศษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงและนำสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชาติ โดยแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานรากในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาวการ์เศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสถานภาพในระดับครัวเรือนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง หรือการเลิกจ้างงานของภาคธุรกิจที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกลไกภาคประชาสังคมขาดความสามารถในการจัดการตนเองและขาดแรงหนุนเสริมจากนโยบายแห่งรัฐ จึงส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจระดับชุมชนขาดความเชื่อมโยงกลไกทางการตลาดทำให้ระบบเศรษฐกิจจากฐานรากนั้นไม่สามารถที่จะยกระดับตนเองไปสู่การสร้างชุมชนที่แข็งแรงได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่หยุดยั้งความเห็น (0)