สรุปการประชุมทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยนายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา

ก่อนที่จะสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) อยากฉายภาพแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยที่แผนฉบับที่ ๑๑ มุ่ง

 • สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
 • มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นต้นมา

โดยแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 • ในการสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่างๆภายในประเทศให้สามารถพี่งตนเองได้มากขึ้น
 • สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารการพัฒนาประเทศให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย
 • เพื่อนำมาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยและความยั่งยืนของการพัฒนา

โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
 • ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
 • ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยังมีความต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายไดสูง มีการกระจายรายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียมมีระบบนิเวศน์ที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ

 • ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
 • เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation)
 • เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน
 • แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปเป็นภาพที่เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) ฉายภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาศัยอาณาจักรศรีวิชัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์การทำงาน

อยู่สงขลาแล้วครับ

555

เสียดายไม่ได้พบอ.ขจิตครับ