ASEAN Youth Forum : “ Moving toward High Quality Education ASEAN Beyond 2015 ” Part I: AYF – AYJ / กิจกรรมปรับใช้จาก ASEAN Curriculum Sourcebook

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยใช้รูปแบบของเกม Treasure Hunter มาปรับใช้ให้ครอบคลุมกรอบการเรียนรู้ทั้ง 5 ของ ASEAN Curriculum Sourcebook ผ่านกระบวนการ RCA

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ หน่วยงาน Right to Play ได้จัดสัมมนา ASEAN Youth Forum (AYF): Moving toward High Quality Education ASEAN Beyond 2015 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 210 คน ประกอบด้วย

* วิทยากร ครู 8 คน/ นศ 13 คน / Right to Play 7 คน ทีมงาน 50 คน

* นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ จำนวน 54 คน คือ
- ประเทศกัมพูชา (นักเรียน 6 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 คน)
- ประ
ฟิลิปปินส์ (นักเรียน 6 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 คน)
- ประเทศอินโดนีเซีย (นักเรียน 6 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 คน)
- ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (นักเรียน 6 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 คน)
- ประเทศเวียดนาม (นักเรียน 6 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 คน)

* นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศไทย จำนวน 78 คน
- นักเรียน จำนวน 48 คน
- ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศไทย
จำนวน 30 คน

(รับสมัครและคัดเลือกครู-บุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการอบรมค่าย ASEAN Youth Junior จากศูนย์การฝึกอบรมทั้ง 5 ศูนย์ ของประเทศไทย )

ศูนย์การฝึกอบรมที่ 1-5

ศูนย์การฝึกอบรมที่ 1. โรงเรียนบ้านลาดพิทยา สพม. 10 จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตก และภาคใต้
ศูนย์การฝึกอบรมที่ 2 . โรงเรียนพรหมานุสรณ์ สพม. 10 จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร
ศูนย์การฝึกอบรมที่ 3 . โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. 23 จังหวัดสกลนคร จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน
ศูนย์การฝึกอบรมที่ 4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29 จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง

ศูนย์การฝึกอบรมที่ 5 ภาคเหนือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ

(ศึกษาข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์การฝึกอบรมฯ ได้ที่นี่)
ดร.กมล รอดคล้าย ประธานในพิธีเปิด ฯ

ประธานฯ ตีกลองเพื่อเปิดงานพิธี การสัมมนาการแสดงรำฟ้อน ในพิธีเปืดการสัมมนาฯดร.มัลลวีร์ รอชโฟล ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ประธานฯ ผู้บรรยายพิเศษและคณะผู้ดำเนินงานจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์:

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผู้นำเยาวชน และการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนอาเซียนสู่พลเมืองโลก บนพื้นฐานหลักสูตรแกนกลางอาเซียน เป็นการสร้างเครือข่าย นักเรียน และครูของอาเซียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ร่วมกับผู้นำเยาวชนอาเซียน

สิ่งที่คาดหวัง :
การสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยให้ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างให้นักเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ พร้อมเป็นพลเมืองอาเซียนและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

สาระสำคัญ
- การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Moving Toward High Quality Education ASEAN Beyond 2015 โดย Dr Tinsiri Siribodhi Deputy Director (Administration & Communication) จาก SEAMEO

Dr Tinsiri Siribodhi , a Deputy Director

(ศึกษาเกี่ยวกับศูนย์ SEAMEO ได้ที่นี่)

ขอสรุปสาระสำคัญจากการบรรยายที่น่าสนใจดังนี้

ยาวชนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. Personal Leadership สภาวะความเป็นผู้นำ ต้องนำตนเองให้ได้ก่อน
2. Competency ความสามารถ ที่ประกอบไปด้วยเจตคติที่ดี มีความเข้าใจ
3. Content สาระ-สำคัญ
4. Communicate การติดต่อสื่อสาร ทักษะสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
5. Collaborate ความร่วมมือ -ร่วมพลัง อย่างสร้างสรรค์
6. Compassionate ความเห็นอกเห็นใจ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21

1. Connect ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร
Information Literacy skills ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้รู้สารสนเทศ รู้จักใช้เครื่องมือช่วยค้นหาสิ่งต่างๆรู้จักกลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศแต่ละประเภท
Digital Literacy สามารถเข้าใจและใช้สารสนเทศซึ่งนำเสนอในรูปดิจิทัลผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์เช่น สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เข้าถึงในระยะไกลมาใช้ได้ รู้ว่าคุณภาพ สารสนเทศที่มาจากเว็บไซต์ต่างๆแตกต่างกัน รู้ว่าเว็บไซต์น่าเชื่อถือและเว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือรู้จักโปรแกรมการค้นหา สามารถสืบค้นโดยใช้การสืบค้นขั้นสูง รู้เรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์และ การอ้างอิงสารสนเทศจากเว็บไซตต่างๆ
Communication Skill ทักษะการสื่อสาร ที่สามารถรับฟัง โต้ตอบ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อมูลได้ครบถ้วน

2. Create ทักษะด้านการสร้างสรรค์
Analytical Skill ทักษะในการคิด-วิเคราะห์
Problem solving Skill ทักษะในการแก้ปัญหา
Creativity and Innovative Skill ทักษะในการสร้างสรรค์และคิดค้น สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

3. Collaborate ทักษะด้านการให้ความร่วมมือ ควรต้องมี ทักษะพื้นฐานในเรื่องต่อไปนี้ หรือพยายามฝึกฝนทักษะเหล่านี้ จึงจะสามารถส่งเสริมให้ทักษะด้านการให้ความร่วมมือ การทำงานร่วมกันประสบผลสำเร็จ มากยิ่งขึ้น

Interpersonal Skill ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
Collaboration Skill ทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ปฏิสัมพันธ์กันไปได้ด้วยดี
Teamwork Skill ทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะ การให้ความร่วมมือ การรู้จักบทบาทและหน้าที่

Global Citizen การเป็นพลโลกที่สามารถยืนอยู่ในสังคมได้ ต้องมีความรู้-มีทักษะดังนี้
ICT ต้องรู้จักใช้ให้เป็น ให้เกิดประโยชน์
Value ต้องรู้คุณค่า ให้ความสำคัญ
Communication ต้องมีทักษะของการสื่อสารที่ชัดเจน
Soft Skill ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิดเห็น และเจตคติ ( Right Attitude - Open Your Mind -Open Your Heart )

Literacy ความสามารถในการอ่านและเขียน


Regional/Global Competency
1. Have the skill to adapt and adjust
2. Have the right attitude , value and Ethic
3. Have Intercultural communication skill
4. Understand cultural diversity
5. Aware of regional/global issues
6. Ability to adjust in a new contact
7. Able to express idea
8. Able to work with multinational team

***...เยาวชนไทยต้องเรียนรู้และตระหนักคิดในการพัฒนาตนเองให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอาเซียนและสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์- เหมาะสม และมีความสุข ...***

นักเรียนชาวต่างชาติทั้ง 5 ประเทศ

นักเรียนชาวไทยจาก 25 โรงเรียนทั่วประเทศ

วิทยากรจากศูนย์การฝึกอบรมที่ 1-5


* ASEAN Curriculum Sourcebook - Treasure Hunter * กิจกรรมสำหรับนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยใช้รูปแบบของเกม Treasure Hunter มาปรับใช้ให้ครอบคลุมกรอบการเรียนรู้ทั้ง 5 ของ ASEAN Curriculum Sourcebook ผ่านกระบวนการ RCA (R= Reflect ,C = Connect ,A= Apply)

เกมทั้ง 5 ฐาน กับการพัฒนาภายใต้กรอบการเรียนรู้ทั้ง 5 ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

1. Knowing Each Other : To learn about ASEAN content
กรอบการเรียนรู้ข้อที่ 1 ของอาเซียน : Knowing ASEAN

2. Rock Reaction : To recognize the concept of diversity when working with other
กรอบการเรียนรู้ข้อที่ 2 ของอาเซียน: Valuing Identity and Diversity


3. Tomorrow Land: To experience how external factors/changes can influence the ways to work together

กรอบการเรียนรู้ข้อที่ 3 ของอาเซียน: Connecting Global and Local
4. Cross the river: To promote equity and justice when working with others to achieve a common goal
กรอบการเรียนรู้ข้อที่ 4 ของอาเซียน: Promoting Equity and Justice


5. Bull Ring: To practice working with other to achieve one common goal
กรอบการเรียนรู้ข้อที่ 5 ของอาเซียน: Working together for a Sustainable Future***... เกมและกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ช่วยฝึกการเรียนรู้ ให้เยาวชนได้พัฒนาไปตามกรอบทั้ง 5 ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน...***

ครู-บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างชาติครู-บุคลากรทางการศึกษาชาวไทย

กิจกรรมสำหรับครู-บุคลากรทางการศึกษา

สำหรับครู-บุคลากรทางการศึกษา ใช้การอภิปราย- ระดมความคิด การไปสังเกตกิจกรรมของนักเรียนและมานำเสนอในกลุ่มฯ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน-การสอน ในรูปแบบใหม่ที่เน้นให้ครูเป็น Monitor / Facilitator ในการบูรณาการการสอนที่อ้างอิง -ปรับใช้มาจากหลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนให้แจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วอาเซียน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 อันเป็นแม่บทให้กับ "ครู" ทั่วอาเซียน ในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนให้กับเยาวชนอาเซียนไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศสมาชิกอาจนำไปปรับใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับตามความเหมาะสมตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของกระบวนการ RCAการพัฒนาเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

ตัวแทนกลุ่มนำเสนองานฯ

(ศึกษา ASEAN Curriculum Sourcebook ได้ที่นี่)

ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ กรุณาติดตามอ่านตอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนความเห็น (1)

พานุพงศ์
IP: xxx.114.124.44
เขียนเมื่อ 

นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาพลโลกสู่อนาคต