การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง กินดีอยู่ดีชีวีมีสุข โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง กินดีอยู่ดีชีวีมีสุข โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

ผู้วิจัย จินตนา อ่อนหวาน

สาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข โดยจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน 2) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี E1/E2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t – test)และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการพัฒนาพบว่า

1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.35/83.56

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3) ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ อาหารพื้นบ้านเกาะลันตาความเห็น (0)