โมเดลปลาทู

โมเดลปลาทู

1. ส่วน “หัวปลา”

(Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์

หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทำ KM ไปเพื่ออะไร ?” โดย “หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ ผู้ดำเนินกิจกรรม KM

ทั้งหมด โดยมี ผู้ที่ช่วยเหลือ

2. ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนของการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่ง ผู้ช่วยเหลือจะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้น

ให้ผู้ดำเนินการกิจกรรม KM มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มี

อยู่ในตัวผู้ดำเนินการกิจกรรม KM พร้อมอำนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็น

ทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม

3. ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ

“คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้”

ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา”

นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด

นำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป

ที่มา : https://sites.google.com/site/mongrit/sara-khwam-r...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โมเดลปลาทูความเห็น (0)