การพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม


ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

ผู้ศึกษา นายภูเมธ ช่างเหล็ก

คำสำคัญ ชุดกิจกรรม , การคิดวิเคราะห์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมโดยเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านปางแก จำนวน 15 คน แบบแผนการวิจัยคือ One shot case studyเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ชุด แบบวัดการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัยจำนวน 36 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม คือ ค่า E1/E2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นและสถิติการทดสอบค่าที (t-test แบบ One –sample)

พบว่า ชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.29/80.78 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยรวมในระดับมาก ( X= 3.58 , S.D. = 0.41)

หมายเลขบันทึก: 594559เขียนเมื่อ 9 กันยายน 2015 11:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 กันยายน 2015 11:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี