ชื่อผลงาน การจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนา สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลช้าง


ลงเว็บ.docชื่อผลงาน การจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ผู้ศึกษา นางกนกลักษณ์ ผลแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย

ปีที่ทำวิจัย 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการจัดกิจกรรมโดยใช้การละเล่นของเด็กไทย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้การละเล่นของเด็กไทย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 20 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) คู่มือการละเล่น ของเด็กไทยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 3) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา4 รายการ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดประสบการณ์ โดยการละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการศึกษาแบบ One–Group Pretest–Posttest Designs สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t–test) แบบกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน(dependent) ผลการศึกษาพบว่า

1. แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามที่กำหนดไว้

2. การจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ระดับความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทยภาคใต้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก

หมายเลขบันทึก: 594520เขียนเมื่อ 7 กันยายน 2015 14:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กันยายน 2015 14:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี