ากบทความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความพยามที่จะพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของไทยในสาขาที่สอดคล้องกับการค้าและธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเติบโตทางธุรกิจในระดับมหภาคซึ่งกำลังอยู่ในภาวะที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการชิงความได้เปรียบต่อกันโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อผู้ที่มีอำนาจ หรือสถานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าอย่างประเทศไทย ดังนั้นเราจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและไอซีทีควบคู่กันไป เพื่อสามารถแข่งขันหรือต่อรองกับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหลายได้อย่างรู้เท่าทัน อย่างไรก็ดีการที่ประเทศจะพัฒนาได้นั้นมิได้ขึ้นอยู่กับคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วย ซึ่งหมายถึงการนำพาประเทศไปสู่ความผาสุขอย่างครบถ้วนแท้จริง