ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนและวงการธุรกิจต่างก็ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยี  โดยเฉพาะหน่วยงานขององค์กรการศึกษาที่เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้  จึงจัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน