วันนี้ได้รับงานทำสปอตประชาสัมพันธ์งานวันคนพิการสากลซึ่งทำด้วยกัน 2 สปอตด้วยกัน สปอตแรกของงานสัมมนาวิชาหาร สปอตที่ 2 สปอตงานวันคนพิการสากล  โดยเขียนสคริปความยาวของเนื้อหาที่จะประชาสัมพันธ์ประมาณ 30 วินาที จากนั้นก็เลือกรูปที่จะใชในสปอตในสปอตวันสัมมนาจะใช้ภาพนิ่งส่วนสปอตที่สองจะใช้ภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยจะใช้ภาพจากสารคดีของคนพิการมาเป็นส่วนประกอบในการเลือกรูปเคลื่อนไหวนั้นเลือกเฉพาะรูปที่เป็นความสามารถของผู้พิการในทุกๆด้านที่จะแสดงในผู้อื่นในสังคมทราบ