รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พิชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทคัดย่อครูอังคณา.pdf

ชื่อเรื่องรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา นางอังคณา ตุ้งประโคน

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ1)เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557จำนวน 33 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling)เนื่องจากเป็นห้องที่ผู้ศึกษาได้ทำการสอนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)จำนวน 18 แผนแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อและแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่3จำนวน20ข้อข้อมูลที่ได้จากการศึกษานำมาวิเคราะห์โดยหาค่าคือค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย()ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการทดสอบค่าที(t – test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการกิจรรมในระหว่างเรียนแต่ละชุดคิดเป็นร้อยละ88.31 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ88.80ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ในระดับมากที่สุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่3ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนทางเดินชีวิตความเห็น (0)