GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สรุปข่าว

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

SIPA เป็นหน่วยงานหลักในประเทศได้สนองนโยบายของรํฐที่ต้องการกระจายไอซีทีให้เข้าสู่ทุกส่วนของประเทศจึงได้จัดตั้งโครงการ ICT City หรือชุมชนเมืองที่มีการนำระบบไอซีทีมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีรูปแบบคือ

ICT City ต้องมีบริการโทรคมนาคมแบบ Universal Broadband Access

ICT City ต้องเป็นโครงการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน

ICT City สร้างเพื่อชุมชน

ICT City ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ระบบไอซีที ด้วยการพัฒนาความรู้

ICT City เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของแต่ละชุมชน

ดังนั้น SIPA จึงได้เดินหน้าดันโครงการนำร่อง ICT City โดยจัดตั้งขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต และขณะนี้ทาง SIPA ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งประเทศ

นับว่าเป็นการดีที่ชุมชนจะมีระบบไอซีทีใช้ เพื่อประชาชนจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินชีวิตทันต่อโลกไร้พรมแดน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 59387
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)