สวัสดีครับ กลุ่มพวกเรา มีสมาชิกดังนี้

    1. นางสาววรรณิสา สุขจิตต์ (อี๊ด)

    2. นางสาวนุฏฐา แท่งเพ็ชร (ป๋อม)

    3. นายทินกร กระมล (แอล)

-----------------------------------------------------------------------------