ผมได้บันทึกคณบดีพบงานการเงินและพัสดุไปแล้ว บันทีกนี้เป็นของงานธุรการ ผมได้เชิญท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) แบบมิได้นัดหมายล่วงหน้า และนัดเจ้าหน้าที่ในงานธุรการร่วมทานข้าวกลางวัน โดยพาไปทานที่ร้านกระเพรา เป็นร้านเปิดใหม่อยู่แถวหลังมหาวิทยาลัย

     เจ้าหน้าที่ในงานธุรการไปครบทุกคน มีคุณชรินทร์ คุณวายุส์ คุณจักรพงศ์ คุณสมรถ คุณพริ้มเพรา และคุณเกษม

     ประเด็นที่มีการพูดคุย

     - การขอใช้ห้องประชุมแบบ on-line
     - ขั้นตอนการขอใช้รถตู้คณะ กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียน
       การสอนต้องผ่านหัวหน้าภารควิชา / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
     - การใช้แก๊ส NGV กับรถตู้คณะ
     - เครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเช่า / หมดสัญญา
     - ท่อระบายน้ำทิ้ง
     - เครื่องตัดหญ้า (คำขอของคุณสมรถ)  
     - ห้องเก็บของ (คุณวายุส์)
     

      งานนี้ใช้เวลาการพูดคุยกันไม่มาก แต่ได้หลายเรื่องที่นาสนใจครับ

                                                                                      บอย สหเวช
                                                                                      13 พ.ย. 49