งานนี้ผมได้เชิญท่านคณบดี(รศ.มาลินี ธนารุณ) และ เจ้าหน้าที่ในงานนโยบายและแผนหลังวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะ นอกจากมีท่านคณบดีแล้วผมได้เชิญรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (อ.ศุภวิทู) ไปร่วมทานอาหารกลางวันด้วย

    งานนี้พาไปทานที่ร้านเรือนไทย เป็นอาหารประเภทส้มตำ บรรยากาศแบบสบาย ๆ เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อน ผมเชิญท่านคณบดีแบบไม่ได้นัดหมายอีกตามเคย ความจริงท่านมีนัดหมายเหมือนกัน แต่ก็ยินดีที่จะไปร่วมทานข้าวกลางวัน เพื่อพบเจ้าหน้าที่ในงานนโยบายและแผน

     เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนที่ไปร่วมทานข้าวกลางวัน มีคุณสริตา คุณนิตยา คุณสิริภัสณ์ คุณสมภพ ขาดคุณธราดล เนื่องจากลางาน จึงไม่ได้ไป

      ประเด็นที่มีการพูดคุย

      - การอบรมวิจัยสถาบัน / กำหนดการ / วิทยากร
      - การเสนอขอทุนวิจัยสถาบัน
      - การพัฒนาระบบฐานข้อมูล / โครงการ / โปรแกรม e-office
      - การประชุม อบรม ในมหาวิทยาลัย / งานบุคคล
      - รางวัลไม่หยุดงาน

      ระหว่างทางที่กลับ ท่านคณบดีมีแนวคิดจะนัดพบรองคณบดีแบบไม่เป็นทางการ กลับมาถึงที่คณะ อ.ศุภวิทู ได้ติดต่อกับผศ.ดร.เสมอ เพื่อมาเป็นวิทยากรอบรมวิจัยสถาบันให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ อย่างรวดเร็วครับ

                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                          13 พ.ย. 49