• ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญ ทำให้โลกไร้พรมแดน SIPPA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในไทยได้จัดตั้งโครงการ ICT City เป็นการนำไอซีทีมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนในชุมชน โครงการนี้นำร่องใน 3 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต
  • การที่นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี คนจะได้มีความรู้มากขึ้น อีกอย่างยิ่งหน่วยงานใหญ่อย่างSIPPA ร่วมมือกับเอกชนและภาครัฐนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับประชาชน และความรู้ที่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ไปไหน มันก็จะเป็นการพัฒนาประเทศของเราให้เจริญ ถ้าโครงการนี้ราบรื่นอยากให้มีในจังหวัดฉันบ้างจัง