เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อองค์กรต่างๆมากที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เครือข่ายภายในองค์กร  เป็นต้น

   นอกจากนี้แล้วยังมีความสำคัญกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต่อเนื่องไปถึงอนาคต ได้แก่ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็ปไซต์         เป็นต้น     เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารโดยผ่านระบบสารสนเทศนี้ ซึ่งเรียกว่า"ระบบประมวลผลรายการธุรกรรม"

         ข้อคิดเห็น                                                                          

ในอนาคตเทคโนโลยีสาระสนเทศมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งและมีผลในการตัดสินใจโดยมาจากระบบสารสนเทศมากกว่าความคิดของตัวเอง ทำให้ผลจากการวิเคราะห์อาจเชื่อถือไม่ได้เท่าที่ควร