สิ่งที่ได้รับในการเรียนการสอนครั้งที่2

1.สามารถใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้นและความหมายของความหมายฃองอินเตอร์เนต

2.สามารถเรียกใช้เครื่องมือบนอินเตอร์เนตได้

3.สามารถกำหนดคุณลักษณะของอินเตอร์เนตได้

4.สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนตได้

5.ได้รุ้ถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษบนAddressได้เช่นacมาจากหน่วยงานการศึกษา