13 พ.ย. 49

     - จัดเตรียมวาระการประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ 3/49
     - ประสานงานกับคุณนิตยา เรื่อง การจัดเตรียมอาหารในการประชุม
       สภาข้าราชการและลูกจ้าง
     - ประสานงานกับคุณจำรัส ปลากัดทอง เรื่องสรุปการเบิกจ่ายเงิน
       ของสภาข้าราชการและลูกจ้าง
      - ประสานกับประธานสภาข้าราชการฯ เรื่องสรุปวาระการประชุมฯ  
     - ติดตามเรื่อง เครื่องไล่นกกับดาวรุ่ง
     - ประสานงานกับคุณสิริภัสณ์ เรื่อง การเตรียมงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน
     - สรุปการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสำนักงาน 

14 พ.ย. 49
 
      - เข้าประชุมคณบดีพบสำนักงาน
      - เจรจาเรื่องเครื่องเสียงไล่นก / คลื่นอุลตราโซนิก
      - เข้าประชุมคณบดีพบภาควิชาเทคนิค
      - นัดวันพบกับหน่วยตรวจสอบภายใน / การควบคุมภายใน

15 พ.ย. 49
 
       - ประชุมสภาข้าราชการ 3-49
       - หน่วยตรวจสอบภายในขอพบ
      -  รายงานการควบคุมภายในอ.ศุภวิทู
      -  ประสานงานเรื่องการเตรียมงานวิจัยสถาบันกับก้อย 

16 พ.ย. 49

      - สรุปรายงานประชุมสภาข้าราชการ 3-49
     -  ร่วมงานศพบิดาของนายชลอ ฉ่ำไกร


17 พ.ย. 49


      - เข้าร่วมสัมมนากิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย เป็นวิทยากรบรรยาย สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยฯ และสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม
      - สรุปการประเมินกิจกรรม 5 ส.
      - เตรียมความพร้อมสำหรับชาวญี่ปุ่นที่จะมาดูงานภาควิชาเทคโนฯ ในวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 49 

                                                                                      บอย สหเวช