เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสอง (2)

กิจกรรม และ การใช้คำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง

          จากรายงานผลการประเมินภายนอก  รอบแรก   มาตรฐานด้านผู้เรียนที่ยังได้ระดับคุณภาพต่ำอยู่    นอกจากเรื่อง  ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วก็เป็นเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์    ของผู้เรียน  ซึ่งถ้าจะโยงมาตรฐานนี้ก็จะสัมพันธ์กับมาตรฐานความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู  ที่ดูได้จากแผนการสอน  ผลงานของนักเรียน ฯลฯ  ตัวผู้เขียนได้ไปเข้าร่วมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาคลังเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิดระดับสูง  เนื้อหาสาระพอจะสรุปได้ว่า

ในการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนจะจัดระดับทักษะของ  ผู้เรียนไว้ 2  ระดับ  คือ ทักษะระดับพื้นฐาน  กับ  ทักษะระดับสูง
          ทักษะระดับพื้นฐาน คือ  ผู้เรียนเมื่อเรียนรู้แล้วจะเกิด ทักษะความรู้  กับทักษะความเข้าใจ เท่านั้น

           ทักษะระดับสูง  คือ  ผู้เรียนเมื่อเรียนรู้แล้วจะต้องเกิดทักษะการนำไปใช้  ทักษะการวิเคราะห์    ทักษะการสังเคราะห์     และทักษะการประเมิน

           ข้อสังเกตุ
   จะพบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  จะพบกับคำถาม และกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะขั้นพื้นฐานเท่านั้น  ลองปรับกิจกรรม และ ใช้คำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะขั้นสูงบ้าง ซึ่งผู้เขียนได้นำคำสำคัญ  (Key  Word)  เพื่อเป็นแนวทางให้บ้างแล้วซึ่งอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ได้แก่
         
         
ทักษะความรู้
          
ใคร  อะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อย่างไร  อธิบาย  เลือก  หา  ชี้บอก  โชว์  สะกด  บอกรายการ  จับคู่  บอกชื่อ  บอกเล่า  ระลึก
         
         
ทักษะความเข้าใจ
         
เปรียบเทียบ  บอกความต่าง  แปลความ  อธิบายความ  ขยายความ  สมมติ  สรุปความ  จัดจำพวก  สาธิต
         
           
ทักษะการนำไปใช้
          
ประยุกต์  สร้าง  พัฒนา  จัดระบบ  วางแผน  แก้ปัญหา  ใช้  จัดทำโมเดล

          ทักษะการวิเคราะห์
          
วิเคราะห์  แยกประเภท  เปรียบเทียบความเหมือน/ความต่าง   แบ่ง  ตรวจสอบ  ระบุรายละเอียด      หาความสัมพันธ์
        
            ทักษะการสังเคราะห์
           
เชื่อมโยง  สร้าง  สร้างสรรค์  ออกแบบ  พัฒนา  จินตนาการ  ประดิษฐ์  สร้างใหม่  วางแผน  พยากรณ์  ปรับปรุง      ให้รายละเอียด
       
           ทักษะการประเมิน

               ประเมิน  ตัดสิน  วัด    ตรวจสอบ  จัดลำดับ  วัดความสำคัญ


        คงจะยังมีวิธีการมากกว่าที่กล่าวไว้  ขอให้ผู้รู้ช่วยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย  จุดประสงค์เพื่อให้โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน ในมาตรฐานการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ฯ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวสำรอง

คำสำคัญ (Tags)##การคิดวิเคราะห์#ผลการประเมินคุณภาพภายนอก#รอบแรก#คิดสังเคราะห์

หมายเลขบันทึก: 59369, เขียน: 13 Nov 2006 @ 17:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)