โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 (ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558)

สวัสดีครับลูกศิษย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ชาว Blog

ภารกิจสำคัญของผมอีกภารกิจหนึ่งนับจากวันนี้ คือ การได้รับเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบให้ผมเป็นครูใหญ่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3สำหรับบุคลากรของคณะแพทย์ฯ และหน่วยงานเครือข่ายของคณะแพทย์ จำนวน 55 คน ต่อเนื่องจากรุ่นที่ 1 และ 2 ซึ่งได้พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่สำหรับการทำงานของคณะแพทย์ฯ ในอนาคตไปแล้วจำนวน 100 คน เมื่อปีที่ผ่านมา

ผมขอขอบคุณท่านคณบดี รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอ. พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์ ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ ท่านรองคณบดีทั้ง 2 ท่านซึ่งให้เกียรติผมและทีมงานเสมอ และขอชื่นชมที่ท่านเป็นผู้นำที่มีปรัชญาและความเชื่อเรื่องทุนมนุษย์ว่าเป็นทุนที่สำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนความเป็นเลิศขององค์กร ซึ่งเป็นความเชื่อและศรัทธาที่ทำให้ผมมุ่งมั่นทำงานในเรื่องทุนมนุษย์ หรือ ทรัพยากรมนุษย์ มากว่า 35 ปี

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต่อเนื่องระยะยาว รวม 20 วัน โดยในช่วงที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558

ผมขอเปิด Blog นี้ เพื่อเป็นคลังความรู้ของพวกเรา และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมุมมองของลูกศิษย์ของผมและท่านที่สนใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Blog นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

นาเสนองานกลุ่ม : วิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจและบทเรียนจากหนังสือเล่มที่ 2

เรื่อง Strategy Rules: Five Timeless Lessons from Bill Gates, Andy Grove, and Steve Jobs.

วิชาที่ 16

Learning Forum

หัวข้อ “ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทางานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์ฯ มอ.”

โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา

วิชาที่ 17

หัวข้อ จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ.

และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการฯของ 5 กลุ่ม

โดย ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์

ร่วมติดตามผลงานความคืบหน้าของงานออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 2

(เสนอวิธีการเก็บข้อมูลเชิงการวิจัยเพื่อหาความจาเป็น และหลักการและเหตุผลในการดาเนินโครงการและผลการเก็บข้อมูลในขั้นต้น)

โดย อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

ผศ.กิตติ ชยางคกุลวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 18

กิจกรรม CSR: Public Spirit - Enlarge your networks (จัดโดยสมาชิก รุ่นที่ 3)

วิทยากรร่วม ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

อาจารย์สุภวัส วรมาลี

สำหรับกิจกรรม CSR ที่สมาชิก รุ่น 3 เลือกทำในครั้งนี้ คือ โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา เยี่ยมชมฟาร์มคลองหอยโข่ง เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ชาวบ้าน ณ บ้านเหนือ ต.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม CSR

อ.จีระ / อ.ทำนอง

หลักสูตรนี้เป็น Knowledge และ Process ให้ทุกคน ค้นหาตัวเอง Learning ทฤษฎี 8K’s + 5 K’s เรียนไปปรับใช้กับงานจะกระเด้ง หรือ สู่ Value Diversity ดำเนินงานด้วยทฤษฎี 2R’s ตรงประเด็น กับ ความจริง

CSR หลังเสร็จอบรม อ.จีระ จะกลับไปเยี่ยมชุมชนเหล่านั้น สิ่งที่เป็นประโยชน์คือ ชาวบ้านได้รับประโยชน์ หลากหลาย ทั้ง การปลูกต้นไม้ การมีโอกาสได้รับความรู้เรื่องสุขภาพจากผู้ที่รู้จริง จากคุณหมอ คุณพยาบาล ที่คงจะหาโอกาสพูดคุยด้วยไม่ได้บ่อยนักในลักษณะแบบนี้ ฯลฯ

ตัวแทนกลุ่มที่ 5

การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน ทำให้ได้เรียนรู้ว่าเราต้องกลับไปมองชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอีกมาก

ตัวแทนกลุ่มที่ 4

เป็นโอกาสที่เราได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างขึ้น

ตัวแทนกลุ่ม 3

เมื่อวานได้รับสารแห่งความสุข ได้เห็นการทำงานของชาวบ้านในชุมชนและกิจกรรม CSR ของเราทำให้เกิดการคิดต่อในการช่วยเหลือชุมชน เช่น การหาตลาดให้แก่ชาวบ้านที่ทำงานในโครงการในพระราชดำริ

ตัวแทนกลุ่ม 1

เห็นถึงการทำงานด้วยการวางแผน การร่วมมือกัน เห็นความต้องการของชาวบ้าน อยากให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคมจริง ๆ

ตัวแทนกลุ่ม 2

ขอบคุณที่ทำให้เราได้ออกไปเปิดโลกทัศน์ออกสู่สายตาคนภายนอก ประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการสักการะพระราชบิดาที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์เพื่อสังคม

การปลูกป่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำมากนักแต่ครั้งนี้มีความประทับใจมาก

การมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับชาวบ้านเป็นโอกาสที่เราจะได้แบ่งปันความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน อยากให้มีกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

อาจารย์จีระเดช

 • Key words ที่น่าสนใจ คือ “สารแห่งความสุข”
 • การคิดต่อเพื่อประโยชน์ของการใช้ “สื่อ” ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนาคตแก่ชุมชนมีความสำคัญมาก ถ้าเราสามารถพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับประชาชนได้จะมีจะเป็นการทำงานที่สร้างคุณค่าต่อสังคมไทยมาก และสื่อ Social Medias ต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก
 • การช่วยต่อยอดให้แก่ชุมชนได้เป็นประโยชน์ เช่น การหาสถานที่ให้ชาวบ้านสามารถนำสินค้าดี ๆ มาขายเพิ่มรายได้ โดยที่เรามีส่วนช่วยได้ไม่ยาก

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 19

Panel Discussion & Workshop

หัวข้อ “การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

โดย อาจารย์ลักขณา จาปา

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

สื่อสารนั้น สำคัญไฉน ?

ปัจจุบันเป็นยุค ดิจิตอล ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ หากเรามีข้อมูลมาก ถูกต้อง รวดเร็ว เราจะเป็นผู้ชนะ ดังนั้น ดิจิตอลมีบทบาทมากเพราะมีผลต่อการจำ ประมวลผล

สื่อสารสำคัญต่อผู้นำอย่างไร ?

การที่จะก้าวไปเป็นผู้นำได้ต้องมีทักษะในการสื่อสารดี ทำให้คนเห็นคุณค่าของเขา คนที่เงียบทำดีเหมือนกัน แต่คนอื่นไม่เห็น ทำให้ด้อยกว่าคนอื่น ส่งผลให้การทำงานประสบความสำเร็จ เช่น การประชุม การอภิปราย การสัมภาษณ์ การจัดรายการ พิธีกร ฯลฯ

การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับความร่วมมือด้วยความเต็ม เพื่อให้ผู้ได้รับการติดต่อยินดีสนับสนุน นอกจากภายในแล้ว และภายนอก ระหว่างแพทย์ ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ

การสื่อสาร คือ การนำสารจากคนหนึ่งไปคนหนึ่ง และ จากกลุ่มหนึ่งไปกลุ่มหนึ่ง

Action ไปสู่ Perception

จากการรับรู้ด้วยสายตา จากการแต่งกาย เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง บุคลิกภาพ เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง สีหน้า ท่าทาง เสียงเป็นการสื่อทางหู ทางตาส่งมาเป็น online (ภาพ) โลกเปลี่ยนไป เมื่อก่อนพูดกับเพื่อนเป็นชั่วโมง ปัจจุบันเป็นสังคมก้มหน้า ส่งข้อความกัน และบางครั้งการสื่อสารการพูดส่งข้อความได้

ปัจจุบันมีพัฒนาการมากมายในการสื่อสาร

การนำสารจาก ใช้เครื่องมือ สิ่งพิมพ์ อิเลคทรอนิค ฯลฯ ผู้ส่งสารหรือ Sender ตรงกลางจะมี Medium และเครื่องมือ เพื่อให้เกิด Recipient / Target เกิด Perception (เข้าใจ)

ชนิดของการสื่อสาร มีหลายอย่าง

 • บุคคลต่อบุคคล วิธีการสื่อสาร เริ่มตั้งแต่น้ำเสียง ชัดถ้อยชัดคำ อากัปกิริยา ท่าทาง ซึ่งฝึกได้ eye contact
 • Small group

การสื่อสารภายในองค์กร

Staff / Top management / Board

การสื่อสารนอกองค์กร

Telephone / Meeting / Presentations / Conferecne -> ORAL

Media Broadcast / Business letters / Electronic mail / advertisement / Leaflet , brochure (ส่งพิมพ์ ปัจจุบันลดลง) Press release

การสื่อสารภายในองค์กร

Web site , Line

การสื่อสารภายในองค์กร เราให้ความสำคัญกับ staff พนักงาน เพื่อให้เกิดให้คนภายในได้รับทราบ และสิ่งนั้นจะต่อเนื่อง เช่น สิ่งใดไม่ควรทำ เราต้องบอกเขา และมีวิธีทำอย่างไรให้ดีขึ้น เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น ดังนั้น ต้องทำแบบต่อเนื่อง ทำให้เกิด engagement (ข้อตกลง) ทำให้เกิดความพึงพอใจ เป็นธุรกิจเงินก็เข้ามา

เครื่องมือสื่อสาร

On-line (Digital)

Online Media เช่น facebook / instragram / Line / google plus

ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ท เวปไซด์ สังคมออนไลน์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเอตร์เน็ท คอมพิวเตอร์ เวปไซต์ อีเมล สังคมออนไลน์ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องขยายเสียง เสียงตามสาย ทีวี วิดีโอ ป้ายอิเลคทรอนิกส์ โทรทัศน์ ดาวเทียม เคเบิ้ล ฯลฯ

Off line

OHM-Out of Home Media

Event / Experience ( เมื่อมีการจัดแล้ว ได้มีการแลกเปลี่ยน เหมือนกับกับการออกชุมชน) ปัจจุบันเน้น Experience marketing

One to One

Social Media -> Line / You tube / Linked in / มือถือ / Ouch / Tango / กล้อง / Facebook ฯลฯ

ภาพยนตร์โฆษณา – โทรทัศน์ TVC Spot

เทคนิคการใช้เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ -> น้ำเสียง

เครื่องขยายเสียง พูดไพเราะ น้ำเสียงมีเมตตา ไม่พูดสิ่งที่ทำให้เสียบรรยากาศ พูดชี้แจงเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่อกับเจ้าหน้าที่

เทคนิคการใช้เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ทีวี วิดีโอ ใช้เปิดให้ผู้ที่รอการบริการ ได้ดูข่าวสารและบันเทิง เพื่อให้การรอคอยไม่น่าเบื่อ ใช้เปิดวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ เช่น โรค การป้องกันรักษา -> ควรมีการ Monitor

เทคนิคการสื่อสารด้วยอีเมล์

อย่าลืม พื้นฐานเบื้องต้นของการสสื่อสี ใช้ข้อความที่สั้น กระชับ และตรงประเด็น KISS / เลือกใช้หัวเรื่องที่ตรงประเด็น

การใช้ PowerPoint อย่างมืออาชีพ

 • ตัวเราเล่าเรื่อง ใช้สไลด์
 • เลือกใช้สีอกักษรตัดกับสีพื้น
 • หลีกเลี่ยงการใช้ข้คอวาม
 • ใช้ภาพแทนข้อความหรือตัวเลข
 • มีขึ้นต้น ลงท้าย
 • ฝึกซ้อม

Off - line

คือ เอกสาร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือติดต่อ หนังสือเวียน ประกาศ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์

การสื่อสารด้วยหนังสือ

การสั่งการของผู้บังคับบัญชา ชัดจน เมตตา

การร่างหนังสือขอรับการสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์

 • เหตุที่หนังสือมา
 • ยกย่องหน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุน
 • เรื่องราวที่ต้องการขอรับ
 • ตั้งความหวังที่จะได้รับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์
 • ขอบคุณ

การร่างหนังสือขอความร่วมมือ

 • เหตุที่มา
 • ความจำเป็นและเรื่องที่ขอความมือ
 • เรื่องราวที่ต้องการขอความมือ
 • ตั้งความหวัง

OHM (Out Of Home Media)

สื่อติดตามอาคารบ้านพัก / หน้าลิฟท์

สื่อโฆษรานอกบ้าน เช่น โปสเตอร์ ป้ายไม้ ผา พลาสติก ป้ายบิลบอร์ด จออิเลคทรอนิคส์

Transit Media

สื่อที่อยู่ในรถเดินทาง

เทคนิคการพูดจูงใจ

ชอบ (ถูกใจ) ระดับขั้น พอใจ -> ประทับใจ -> ซาบซึ้งใจ

เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความถูกใจได้แก่ มีประโยชน์ ตรงตามต้องการ ได้มีส่วนร่วม

คุณจ้า

เรียนรู้จากการทำงาน และรวบเข้ามาเป็นประเด็นกับที่เรียน

 • เป็นกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร เป็นกลยุทธ์การจัดการ การพูดในที่ประชุม แต่วิชากลุ่มนี้จะถูกแยกออกไปต่างหาก แม้การส่งสื่อ ต้องมีศิลปะ มีการเจรจาต่อรอง

กลยุทธ์ในการสื่อสาร หากเราไม่มีกลยุทธ์ เราเดินไม่สำเร็จ เริ่มต้น R ตัวแรกยังไม่มี ความจริง คณะแพทย์มีความเป็นเลิศ หากเราจะสื่อสารอะไรเป็นเรื่องราว เป็นเนื้อหา ที่เด่น คือ นพ.วรวิทย์ ได้รางวัลมา อะไรที่มอ.ได้เสนอนวัตกรรม และได้รางวัลมา

กลยุทธ์การจัดการ การสร้างแบรนด์ mindset พระราชบิดา

2. การจัดการด้านข้อมูลสื่อสาร เราต้องจับประเด็นนำมาจัดการข้อมูลในคณะฯ และใส่ในระบบดิจิตอลอย่างไร สำรวจข้อมูลด้านการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม เช่น กับชาวบ้าน สำรวจข้อมูลด้านที่ต้องการใช้ สื่อต่าง ๆ มีอะไรบ้าง

3. กระบวนการวางแผนการสื่อสาร มีเทคนิคที่จะสื่อสาร และเทคนิคการใช้เครื่องมือสื่อสาร

4. ประเภทของเครื่องมือสื่อสาร บุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม

5. เครื่องมือในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เมื่อวานเป็น Promotion event การสื่อสารโดยบุคลากรในองค์กร ใช้พวกเราเป็นแบรนด์ในคณะฯ การตอบแทนคืนกลับให้สังคม

6. ชนิดของสื่อที่เราเลือกได้ เรียกว่า Medium เดิมเรียก Media เช่น Off-Line Midia

7. กระบวนการสื่อสาร การถ่ายทอดจากบนลงล่าง จากล่างสู่บน เช่น การเสนอ Workshop กระบวนการสื่อสารในแนวนอน เราคุยกันเอง แนวทแยง คือ ข้ามองค์กร

เกียรติภูมิร่วม

ไม่ว่าจะเกิดการขัดแย้งใด ๆ หากเราคำนึงถึงลูกพระราชบิดา จะเป็นไปด้วยดี

ขอวิเคราะห์พระราชบิดา

แบ่งกลุ่ม WORKSHOP

ปัญหาของการสื่อสาร จะแก้อย่างไร และจะหยิบเครื่องมืออะไรมาใช้

กลุ่ม 1 – 2 – 3 : การสื่อสารภายในองค์กร

กลุ่ม 4 – 5 : การสื่อสารภายนอกองค์กร

กลุ่ม 4: การสื่อสารภายนอกองค์กร

ปัญหา

-การเข้าถึงบริการ ทำให้เกิดข้อร้องเรียนเยอะมาก

แนวทาง

-เข้าถึงง่าย ฉับไว ผู้รับบริการมีความประทับใจ

แก้ไขโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ line ประกอบด้วย

อ.ลักขณา

Line มีข้อดีที่ส่งสารได้รวดเร็ว แต่ข้อเสีย คือ เก็บข้อมูลไม่ได้ ข้อมูลหาย แนะนำว่าอาจจะใช้ Facebook ร่วมด้วย

กลุ่ม 5: การสื่อสารภายนอกองค์กร

ปัญหาที่พบ

 • ขอบเขตของการให้บริการ ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักงานของ ม.อ. ดีพอ เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศต่าง ๆ
 • การเข้าถึงการบริการยาก ถ้าไม่มีเส้นไม่ได้เข้า
 • การร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพของเครือข่ายต่าง ๆ
  • ควรทำ facebook fanpage เพื่อที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาติดตามข่าวสารของเราได้
  • ดูว่ามีสื่ออะไรบ้างที่ลูกค้าของเรานิยมใช้

แก้ปัญหาโดย เพิ่มการ PR ด้วยกิจกรรม CSR แผ่นพับ เว็บไซต์ การจัดประชุมกับหน่วยงานเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

อ.ลักขณา

กลุ่ม 3 : การสื่อสารภายในองค์กร

ปัญหา

 • ไม่ใช่ Direct Information ทำให้ใช้เวลามาก เนื้อหาสาระในการสื่อสารผิดไป ความเข้าใจผิด

วิธีการแก้ไข

 • เลือกเทคนิคการสื่อสารตามลำดับความสำคัญและเหมาะกับกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร
 • จัดการสื่อสารแบบ Two ways Communication
 • ใช้สื่อที่หลากหลายมากขึ้น หลายช่องทาง
 • สร้างแรงดึงดูดให้ผู้รับสารสนใจเข้ามาติดตาม อัพเดทข้อมูลให้ทันสมัย

อ.ลักขณา

ยังขาดการเลือกเครื่องมือมาใช้

กลุ่ม 2 : การสื่อสารภายในองค์กร

ปัญหา

-การรับรู้ข่าวสารไม่ทั่วถึง ขาดความใส่ใจ เกิดจากพฤติกรรมของบุคคล

แก้ไข

-ปรับรูปแบบในการสื่อสาร อาจทำโดยใช้แบบสอบถามวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสาร

-การให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสาร

-การกระตุ้นพฤติกรรมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

-มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับระดับปฏิบัติการ

อ.ลักขณา

- อาจจะคิดจูงใจด้วยรางวัลต่าง ๆ

- Morning Brief มีความสำคัญ

กลุ่ม 1 : การสื่อสารภายในองค์กร

ปัญหา

-นโยบายของผู้บริหารไม่ชัดเจน ทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดพลาด สร้างความไม่เข้าใจ

แก้ปัญหา

-จัดทำคลิปวีดิโอ

-ใช้เว็บไซต์ เฟสบุ๊คส์

อ.ลักขณา

 • ควรมีโปสเตอร์เพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น ใช้ป้ายเพื่อช่วยในการรณรงค์ต่าง ๆ
 • ควรมีการทำกิจกรรม Team Building แต่ต้องให้ผู้จัดได้รู้ปัญหาของเราก่อนเพื่อสามารถสร้างโปรแกรมที่สามารถช่วยลดความขัดแย้งต่าง ๆ
 • เรื่องการสื่อสารนั้น คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่จริง ๆ มีความสำคัญมาก และถ้ามีการทำวิจัยอย่างจริงจังจะช่วยได้มาก โดยค้นหาความสำเร็จ และความล้มเหลวในการสื่อสารมาเป็นกรณีศึกษา
 • การแก้ไขการสื่อสารภายใน หากเราได้เรียนเรื่อง Crucial Conversation น่าสนใจ และจะสามารถทำให้เราเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคนไข้ หรือ ญาติคนไข้ได้ดีมากขึ้น รวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ ด้วย

ขอสอบถามอาจารย์เรื่องความขัดแย้งของผู้ใหญ่ในองค์กรที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาด้วยนั้น จะแก้ไขอย่างไร

อ.จีระ

-การสื่อสารไปสู่สาธารณชนโดยใช้สื่อที่ทันสมัยและน่าสนใจเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์มากในอนาคต โดยเราอาจจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงาน กสทช. พัฒนาให้เกิดการใช้สื่อ TV /วิทยุ ดิจิตอล ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยที่น่าสนใจให้แก่ประชาชน

อ.ลักขณาฝากทิ้งท้ายสั้น ๆ ว่า การสื่อสารสำคัญมากสำหรับทุก ๆ คน และจะต้อง “สั้น ง่าย และได้ใจความ”

........................................................................................................

วิชาที่ 20

หัวข้อ “ปลดล็อกความสุข (Unlock DNA of Leadership Happiness)”

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร

กิจกรรม

 • แจกกระดาษ ให้เขียน สุขใจเรื่องอะไร และเครียดเรื่องอะไร
 • ตามหัวข้อ
 • การแก้ปัญหา
 • ความคล่องตัวยืดหย่อน
 • ประสานความคิด
 • การวางแผน
 • การสร้างวิสัยทัศน์
 • การทำงานเป็นทีม
 • เทคนิค/วิชาการ
 • การแสดงความคิด
 • การคิดเชิงเหตุผล
 • ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง
 • การจัดการ
 • ความคิดสรางสรรค์
 • งานบริการ
 • การบังคับบัญชา
 • การวิเคราะห์
 • การติดต่อสื่อสาร
 • การประสานใจ
 • งานภาคปฏิบัติ
 • งานธุรการ
 • การเงิน / สถิติ / ตัวเลข

เขียน ระดับความทุกข์ ความสุข ร้อยละ เท่าไร 0-100 %

กิจกรรม มองภาพ แล้วรู้สึกอย่างไร ความสุข ความเครียด ความทุกข์

มองภาพ Mona Lisa Leonado da Vinci

กลุ่มที่มีความสุข (Happiness)

 • มองแล้วภาพอมยิ้ม มีความสุข
 • ตายิ้ม ย่อมส่งผลต่อใจยิ้ม
 • เป็นภาพที่ดูสบาย ๆ ไม่ได้ปรุงแต่งมาก
 • ในสายตามีความอ่อนโยนแฝงอยู่
 • เหมือนอยากจะบอกว่า ยินดีที่ได้รู้จัก

กลุ่มที่มี ความเครียด (Tension)

 • มีองค์ประกอบของความหม่น ๆ ในภาพ
 • ในภาพมีอมยิ้ม แต่มีอะไรแอบแฝง และลึกลับ
 • ปากเหมือนายิ้ม แต่คิ้วตก มองด้วยหางตา มีความเครียด เศร้า
 • จากใบหน้าบ่งบอกถึงความเศร้า มีความเครียดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสายตา บ่งบอกหากมีความสุขและยิ้มน่าจะยิ้มเต็มหน้ากว่านี้ รอยยิ้ม คนที่มีความสุขยิ้มทั้งใบหน้า มีความทุกข์อยู่ในใจ
 • ในภาพอมยิ้ม คล้ายคนฝืนยิ้ม แสดงถึงความไม่อุดมสมบูรณ์

กลุ่มความทุกข์ (Sadness)

 • สายตาในภาพสื่อถึงความทุกข์ มุมปากไม่ยิ้ม ยิ้มรับความทุกข์
 • ดูทั่วไปเหมือนรอยยิ้ม แต่เป็นยิ้มที่ไม่เปิดเผย ยิ้มฝืด ๆ เหมือนบังคับให้ยิ้ม
 • มองโดยรูปของภาพไม่ว่า ตา ใบหน้า มุมปาก ถ้าเราเห็นว่าภาพไหนมีความสุข มองต่างกัน แต่หากมองอีกความรู้สึก จะเห็นไม่ใช่ความสุข เป็นความทุกข์
 • มีความเครียดในตัวเอง เก็บความรู้สึกภายใน บางครั้งแสดงออกด้วยความนิ่ง
 • ความทุกข์เข้ามาเลย ไม่มีเหตุผล (มองแว๊ปแรก) ต่อมามองแล้วคิด อยู่ที่ใจเรามอง ใครจะมองด้วยเหตุผลอะไร
 • มองว่าเป็นสามอารมณ์ เหมือนผู้ใหญ่ที่เห็นลูกน้อง ทำงานสำเร็จด้วย แต่มีความกังวลแฝงอยู่
  ลึก ๆ ถ้าเป็นแม่ชื่นชมที่ลูกเรียนสำเร็จ แต่กังวลเรื่องอยู่อย่างไร

จุดที่น่าสนใจ พวกเราเป็นนักวิเคราะห์ร้อยยิ้ม เราเอาความเก่งไปใช้ตอนไหน วิเคราะห์ดวงตา ริมฝีปาก การบังคับให้ยิ้ม ความสามารถเหล่านี้เป็นความสามารถอยู่ในตัวเรา ทุกวันมองผ่านกระจก เห็นอะไร นอกจากความสวย ความหล่อ เห็นรอยยิ้มในดวงตา เช้าวันจันทร์ กับวันศุกร์เย็น มองเห็นต่างกัน

เช้าวันจันทร์ อยากเด้งจากเตียงเจอเจ้านายที่แสนดี ศุกร์เย็นอยากร้องไห้ กลับไปอยู่บ้านเหงา ในแต่ละครั้งความรู้สึกเกิดจาก ความสุขใจตามมาด้วย มนุษย์เรามีทั้งความสุข ความสำเร็จ มีเงิน มีทอง ความสุขนำมาถึงความรู้สึกที่ happy

สิ่งที่เราชอบเราเก่ง เป็นสิ่งที่โลกต้องการ เงินทองจะไหลมาหาเราเอง ติดมาเป็นความชอบ

คนที่หาความสุขในตัวเองเจอ มักจะมีในวันจันทร์เช้า วันนี้เราจะทำอย่างสนุก กับมัน หรือไม่

กรณีศึกษา เรียนปริญญาโท ทุกคนอยากสนุกกับการเรียนรู้ แต่บางคนเรียนเพราะอยากได้เกรด (เรียน ป.โท.)

นาน ๆ ไม่อยากตื่นมาทำงาน ทุกวัน 1 ชั่วโมง อาจติดลบความเครียดไปเรื่อย ๆ และจะผสมผสมในตัวเรา ความเครียดที่เกิดจากความคิด กระทบต่อร่างกาย เกิดโรค ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ บางครั้งเราไม่รู้ตัว ซึบซับไปเรื่อย ๆ ร่างกายของเรามีอิริเจ้น แต่สมองเรามี อิริเจ้นมากกว่าร่างกาย

ท่านพุทธทาส เมื่อไหร่ที่เงียบพอ ได้ยินเสียงกระซิบจากธรรมชาติ คนที่รู้จักตัวเองจะเฝ้ามองตรงนี้ จะคิดว่า เกิดมาทำไม อะไรคือความสุขของชีวิต

วันนี้อยากให้พวกเราคิด ตรงไหนที่ทำให้เรามีความสุข และเราเฝ้ามอง ภาพจะชัดขึ้นเรื่อย ๆ

ผู้บริหารที่อยู่ในยุคการเปลี่ยนแปลง หัวใจขององค์กรที่มีความสุขอยู่ตรงไหน

กรณีศึกษา เด็กตื่นเช้าวันเสาร์ ไม่ใช่วันจันทร์ ซึ่งวันเสาร์รู้หน้าที่ตนเอง ส่วนวันจันทร์เช้า เด็กคนเดิมหายไป เป็นมุมเล็ก ๆ เมื่อไหร่ที่ต่อมสุขใจเกิดขึ้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต

การสร้างเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จที่เหนื่อยน้อยที่สุด The least resistance path to grow with success and happiness

กลยุทธ์ S-M-I-L-E ในการถอดรหัสความสุขของผู้นำมืออาชีพ

S-M-I-L-E : The DNA of Leadership Happiness

S Self – awareness

M Manage emotion

I Innovate Inspiration

L Listen with head & heart

E Enhance social skill

งาน & สิ่งแวดล้อม (Job & Environment) พื้นฐานของเรา กับ สิ่งแวดล้อม อะไรสำคัญกว่ากัน

ต้นกระบองเพชร สิ่งสำคัญคือ ทะเลทราย ต้นกระบองเพชรที่อยู่ในน้ำ ไม่ OK เมื่อไหร่เกิดตุลาหันจะเกิดภาวะอารมณ์ อาจเกิดภาวะอารมณ์ ชอบ และไม่ชอบ นำมาซึ่งทักษะ ชอบ จะเกิดการแสวงหา เด็ก ชอบ อยากดูการ์ตูน ตื่นเช้า

กรณีศึกษา วิดิโอ กล่าวถึง เด็กคนหนึ่ง พ่อเป็นหมอ พี่ชายเป็นหมอ ตนเองเรียน 4.00 สอบได้หมอ พี่ชายมองดู น้องอยากเรียนดนตรี เอาต่อมสุขใจมาใช้ในการดำเนินชีวิต พี่ชาย รู้ว่าน้องชายต้องการอะไรในชีวิต ความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อใครสักคน นั้นแหละคือแรงบันดาลใจที่ทรงพลังที่สุด

คนที่เรียนเก่ง มีปัญหามากที่สุด พ่อแม่ครู ให้ทำอะไรทำได้หมด มีหนัง พระเอก IQ ไม่สูง หน้าที่ focus สิ่งที่ทำ โตขึ้นเป็นทหาร ใส่ลูกปืนได้ดี ฯฃฯ กลายเป็นมหาเศรษฐี สรุป focus ง่าย ๆ แล้วเราจะทำได้ดีที่สุด ดูในสิ่งที่เขาทำแล้วมีความสุข หลายคนทำในสิ่งที่สังคมบอก ความสุขอยู่ข้างใน ไม่ได้อยู่ข้างนอก

กิจกรรม หาต่อมเครียดที่เขียนไว้

ค้นหาต่อมสุขใจและต่อมเครียดด้วย S-M-I-L-E

Analyze วิเคราะห์

 • แก้ปัญหา (Problem solving)
 • วิเคราะห์ (Analytical)
 • คิดเชิงเหตุผล (Logical)
 • เทคนิค/วิชาการ (Technical Aspect)
 • การเงิน/สถิติ/เชิงตัวเลข (Financial)

Organize จัดการ

 • วางแผน (Planning)
 • การจัดการ (Organize)
 • ธุรการ (Administrative)
 • งานเชิงปฏิบัติการ (Implementation)
 • บังคับบัญชา (Supervisory)

Strategy กลยุทธ์

 • แสดงความคิด (Integrative)
 • ติดต่อสื่อสาร (Communication)
 • ประสรนใจ (Harmonizing)
 • ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • บริการ (Service)

Interpersonal ประสานใจ

S- elf awareness รู้จักและชื่นชมศักยภาพของต่อมสุขใจ

M-anage emotional มีอิสระในการบริหารความสุข

I-nnovate inspiration สร้างวิถีแห่งความสุข

L-isten with head & heart ฟังเสียงความสุข

E-nhance social happiness ต่อยอดความสุขสู่สังคม

ความเครียด กลยุทธ์เล็ก ๆ ที่กล่าวถึง การกำจัดจุดอ่อน (Damage Control)

STOP

S Stop หยุดทำสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแล้วสังเกตดูผลกระทบที่เกิดขึ้น

T Team up ทำงานเป็นทีมคู่กับคนที่มีจุดแข็ง ของเขาเป็นจุดอ่อนของคุณ

O Offer strengths ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของงานในมุมที่คุณมีจุดแข็ง / หลีกเลี่ยงจุดอ่อน

P Perceive your weakness มองดูจุดอ่อนของคุณในมุมที่แตกต่างไป

ปลดล๊อกความสามารถ (Unlock Strength)

F Focus เน้นที่วิธีการและจังหวะที่จะสะกิดความเก่ง

R Release ค้นหาโอกาสในการปลดปล่อยความเก่ง

E Educate เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

E Expand ขยายขอบเขตของงานให้ตรงความเก่ง

แรงกระชากสู่การเปลี่ยนแปลง (Reactive and Proactive Change)

Now ปัจจุบัน สู่ Goal ผลลัพธ์ที่ปรารถนา

การเปลี่ยนแปลงใครสักคน เหมือนการใส่แรงเข้าไป หากมีแรงมาก ต้องมีแรงต้น หากเป็นเด็กทำอย่างไรให้เด็กมีความสุขในสิ่งที่เขาไม่ชอบ มีรอยยิ้ม หรือมี SMILE

S Smile ยิ้ม

M ทำอย่างไรจัดการอารมณ์ให้เป็นบวก S,M เป็นกระบวนการตั้งรับ เราต้องตั้งศูนย์ให้ดี มีแรงบันดาลใจ มีเป้าหมาย

ลูกบอกอยากขายข้าวแกง หูแม่เริ่มหยุดทำงาน ... เวลาหนูทำอาหารทำแล้วหนูมีความสุข คุณแม่บอกว่า ดีนะ แม่จะเอาไปฝากคุณตาคุณยาย แต่บางอย่างสิ่งที่หนูทำแล้ว (ขายข้าวแกง) แม่บอก โง่ ๆ .... แต่เป็นสิ่งที่แม่เคยชม

ต่อมสุขใจ : สร้างสรรค์ creative -> ความชอบ ความเพียร ความสุข ความสนุก -> อาชีพที่เหมาะสม architect / Interior Desigh / Food Science / Art / Marketing / Comp Graphics แรงผลักดันจากภายใน

เรียนรู้เรื่องนี้แล้ว เราเริ่มต้นใช้ที่ไหน

เรื่องราวเล็ก ๆ กลุ่ม Banpu Innovative Leadership Program

ค้นหา

Phase I Assess, Awaken and Adventure ความสุขอยู่ที่ไหน ปลุกให้ตื่น

Phase II Architect and Articulate เนื้องาน

Phase III Align and Attune

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวโครงการ

http://www.gotoknow.org/posts/594027

ที่มา: FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์ ประจำวันที่ 29 สิงหาคม-12 กันยายน 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (44)

ส่งงานแปลหนังสือของกลุ่ม 3 ค่ะ

จิฬารัตน์ ปาณียะ
IP: xxx.55.109.13
เขียนเมื่อ 

20-8-58

สำหรับการอบรมวันนี้...ทำให้เราได้ข้อคิดเกี่ยวกับคณะแพทย์คือ..เรามองไปข้างหน้ามากเกินไปหรือเปล่า เราทำทุกอย่างเพื่อมุ่งถึงความเป็นเลิศ มุ่งการรักษาโรคยาก มุ่งแข่งขันกับนานาชาติ..แต่อย่าลืมหันกลับมามองตนเอง..มองคนในชุมชน..มองการป้องกันสุขภาพ..เพราะถ้าเรามีการจัดการตั้งแต่เริ่มต้น ส่งเสริม การดูแลตนเอง อุดรูรั่วตั้งแต่ต้น..ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม..ประชาชนก็จะมีการเจ็บป่วยลดลง...ซึ่งก็น่าจะดีกว่าการมารักษาที่ปลายเหตุ..

จิฬารัตน์ ปาณียะ
IP: xxx.55.109.13
เขียนเมื่อ 

21-8-2558

วันนี้ร่วมทำกิจกรรม CSR ปล่อยปลา ปลูกป่า ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ร่วมกับชาวบ้าน อ.คลองหอยโข่ง ณ ฟาร์มตังอย่าง...วันนี้เป็นวันแห่งความสุข อีกวันหนึ่งของสมาชิก รุ่น 3 ทุกคนได้ร่วมเตรียมงานและทำงานกันอย่างเต็มที่ และได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก จนทำให้งาน ประสบความสำเร็จ ผ่านพ้นไปด้วยดี..แม้ทุกๆคนจะเหนื่อย...เพราะเป็นเป็นงานที่ไม่คุ้นเคย แม้แดดจะร้อนเพียงใด ก็ไม่ทำให้พลังที่มุ่งทำประโยชน์เพื่อสังคมของพวกเราลดน้อยลง...ต้องขอขอบคุณทีมงานของอ.จีระ ที่ให้โอกาสให้เราได้มีวันนี้..และขอบคุณสมาชิกรุ่น 3 ทุกคน..ที่มุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ...พูดได้เลยว่าสุดยอดมากๆ...

ส่งการบ้านแปล Text วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ของกลุ่ม 4 ค่ะfinal_shape_or_20_aug_group4.ppt

ส่งการบ้าน External Communication กลุ่ม 4 ค่ะ

กลุ่มที่ 2
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

การนำเสนอเรื่อง การสื่อสาร กลุ่มที่ 2

การสื่อสารภายในคณะแพทย์

การสื่อสารในปัจจุบันขององค์กร

 • In line
  • E-mail
  • Internet
  • Intranet
  • Web boards
  • ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
 • Off line
  • ป้ายประชาสัมพันธ์
  • สื่อสิ่งพิมพ์

ปัญหาที่พบ

 • การรับรู้ข่าวสารไม่ทั่วถึง
 • ช่องทางการสื่อสารถึงผู้บริหารระดับสูงยังมีน้อย
 • บุคลากรขาดการให้ความสำคัญ ความสนใจในการรับรู้ข่าวสาร

ข้อเสนอแนะการแก้ไข

 • การแก้ไขด้านพฤติกรรมของบุคลากร ส่งเสริมให้สนใจในข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
 • การเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้มากขึ้น
 • ผู้นำควรมีกลยุทธที่จะทำให้บุคลากรได้ข่าวสารได้ทั่วถึง
  • Morning brief
  • เวทีผู้บริหารพบบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นัฐกาญจน์ ตั้งพลาดิศัย กลุ่ม ๒
IP: xxx.7.248.161
เขียนเมื่อ 

วันที่ 20 ส.ค.58

วิชาที่ 16 ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาะของคณะแพทย์ มอ.

ชอบประเด็นให้ความสำคัญการป้องกันโรค มากกว่าการตั้งรับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง และกลับมามองตนเองว่าช่วยเหลือสัวคมชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการบริกาที่ทั่วถึง

วิชาที่ 17 จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานคณะแพทย์

อ.ได้สะท้อนมุมมองบางข้อที่เราอาจจะไม่ได้มอง และนำมาปรับแก้ไขในโครงการ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

วันที่21 ส.ค.58

วิชาที่ 18 กิจกรรม CSR

ทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ ไปครั้งแรก เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้กับชาวบ้าน ป้องกันโรคเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ

วันที่ 22 ส.ค.58

วิชาที่ 19 การสื่อสารภายในองค์กรและนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้ได้ความรู้การสื่อสารอย่างไร ที่ให้ผู้รับสารเข้าใจ และเกิดประโยชน์ และการแก้ไขอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิชาที่ 20 ปลดล็อกความสุข

ชอบกิจกรรมที่ให้รู้จักตนเองว่าต่อมีวมสุข และความเครียดคืออะไร แก้ไขอย่างไรให้สามารถทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

จิฬารัตน์ ปาณียะ
IP: xxx.55.108.231
เขียนเมื่อ 

22-8-2558

1.วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารหลายรูปแบบ..ทั้งเทคนิค วิธีการ เครื่องมือ..และได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารในคณะแพทย์ ซึ่งในมุมมองของผู้เข้าร่วมอบรมได้ว่า..ปัญหามาจากทั้งตัวผู้ส่งและผู้รับสารควรสื่อสารกันโดยตรง..กระบวนการสื่อสารยังไม่เหมาะสม..ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สู่ผู้รับบริการภายนอกยังมีน้อยอยู่ ควรเพิ่มช่องทางที่หลากหลายและทันสมัยมากขึ้น

2.การปลดล็อกความสุข

...ได้ฝึกการมองความสุข ความทุกข์ของตัวเอง..ค้นหาให้เจอ..ในส่วนของความทุกข์ ต้องปรับมุมมองทัศนคติ หาตัวช่วย เราไม่อาจปรับสิ่งแวดล้อมรอบด้านได้แต่เราสามารถปรับตนเองได้ ..แค่เรามีความสุข แค่รอยยิ้ม..เราก็สามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้

วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
IP: xxx.7.248.93
เขียนเมื่อ 

20 สค 58- หลังร่วมพิธีไหว้ครู และได้กอดครูที่รักมากแล้ว....ก็ได้รับโอกาสที่ดีมากค่ะที่ได้เรียนรู้จากครูผู้เป็นต้นแบบ...ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ...วิชาที่16 ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย..ชอบคำว่า "ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ...การทำอย่างไรให้เข้าถึงคำว่าความเสมอภาคทางสุขภาพ...สิ่งนี้อาจารย์กล่าวว่าเป็นความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นของระบบบริการสุขภาพ...คำถามคือความพร้อมที่จะปฏิรูป (ปรัชญายังคงอยู่ แต่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่)....ความพร้อมขึ้นอยู่กับการตระหนักในปัจจัยสำคัญคือ Human Resource Imbalance, Cost escalation,.Fragmentation...โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญคือบริหารเชิงรุกโดยใช้ฐานประชากร (Population-based และ Predictive Medicine)...ส่วนสำคัญคือความเป็นเลิศทางวิชาการ..เป็นความท้าทายประการหนึ่ง (Health Professional Education Challenges) ...ช่วงท้ายของการตอบคำถามอาจารย์ ได้พูดถึงการทำงานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกนั้น....เกิดจากความเข้าใจ ด้วยใจ ด้วยปิยวาจา เคารพซึ่งกันและกัน.

เข้าใจข้อจำกัดของกันและกัน...และการให้ความสำคัญที่สุดที่.."คนไข้"...ของเราและสิ่งที่ยากที่สุดของการทำงานร่วมกับผู้อื่นคือ..จิตใจของเราเอง...^^

วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
IP: xxx.7.248.93
เขียนเมื่อ 

21 สค 58- กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี ...ขอบคุณโครงการ CSR ทำให้พวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่ "กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"..ณ ฟาร์มตัวอย่าง โครงการในพระราขดำริ คงปฏิเสธไม่ได้ว่ารู้สึกดีใจว่าครั้งหนึ่งได้ทำกิจกรรมที่เห็นในสังคม และชื่นชมคนอื่นมานาน..เวลาที่ให้กับธรรมชาติ และตัวเราเพื่อคนอื่น และสรรพสิ่งบ้าง...ขัดเกลาจิตใจได้ดีแท้..ดีใจมากที่ได้ปล่อยปลา..ปลูกต้นไม้..และนั่งร่วมกับชาวบ้านที่ได้รับความรู้ อย่างน้อยก็ได้เห็นความจริง ความดี และความงาม สมกับปฎิธานพระองค์ท่าน...."ประโชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
IP: xxx.7.248.93
เขียนเมื่อ 

วันเสาร์ที่ 22 สค 58 - วิชาที่ 19 "การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ"..โดย อ.ลักขณา จำปา และ อ.พิชญ์ภูรี จันทรกมล...เรียนรู้พื้นฐานของการสื่อสารที่เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล ภายในตัวบุคคล ด้วยคำพูด และสื่อสารโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับว่าเรียบง่ายสำหรับการฟังการบรรยาย...แต่สิ่งที่ท้าทายก็ยังคงท้าทายคำตอบอยู่...เริ่มจากปัญหาการสื่อสารในองค์กร จะแก้อย่างไร...จะใช้เครื่องมือใด...ความสำคัญอยู่ที่ความตระหนัก และพฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละบุคคล และการสื่อสารจากผู้ปฏิบัติงานถึงผู้บริหารซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องการค้นหาคำตอบต่อไป....แต่ก็ต้องบอกกับตัวเองอย่างหนึ่งว่าต้องไม่ท้อถอยที่จะสื่อสารเชิงสร้างสรรค์...การเพิ่มทักษะการฟังในสารที่สื่อ การยอมรับสื่อที่มากระทบใจ...เมื่อสิ่งนั้นไม่ตรงกับทรรศนะของเรา...สุดท้ายคือ เครื่องมือที่สำคัญที่สุด...และการแก้ก็น่าจะเริ่มจากเราที่ต้อง "กล้าที่จะสื่อสารเพื่อการพัฒนา ไม่ก้าวร้าว...สำหรับการกลัวที่จะสื่อสารของคนเราก็เป็นการเก็บงำปัญหา และอาจจะเป็น "ระเบิดเวลา" ดังนั้น..."ทำสารที่จะสื่อให้ชัดเจนตรงประเด็น"..หาวิธีสื่อที่สร้างสรรค์ และหากให้ได้ประโยชน์สูงสุดของหัวข้อนี้คือ....เทคนิคการสื่อสารที่ดีสำหรับผู้นำ...และการสื่อสารทางสุขภาพที่ยอมรับว่าปัจจุบันผู้รับบริการคาดหวังอย่างมาก และมักจะเป็นปัญหาเสมอ...ที่เศร้าที่สุดคือการสื่อสารเชิงลบออกไปด้วยยุ่งยากของการจัดของเจ้าหน้าที่..ที่ทำลายความศรัทธา และความเชื่อถือในสถาบันต่างๆในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
IP: xxx.7.248.93
เขียนเมื่อ 

22 สค 58 วิชาที่ 20 "ปลดล็อกความสุข" (Unlock DNA of Leadership Happiness) โดย อ.กฤษณ์ รุยาพร...เริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่าเจอนักสร้างสุข นักเขียน และคนที่จะช่วยเราให้มีความสุขโดยจะได้ปลดล็อก....และก็จริงอย่างที่อาจารย์สอน..."เมื่อจิตเราเงียบพอ...เราก็จะได้ยินเสียงกระซิบของใบไม้"...หลังอาจารย์พูดจบน้องที่นั่งข้างๆ กระซิบว่าเป็นบ่อยน่าจะไม่ดีนะพี่ อาจจะป่วยได้ 555 ก็เลยงัดวิชาที่ถนัดบอกไปว่าใช่ค่ะน้องอาจจะ Hallucination (ประสาทหลอน) ได้นะคะ...จับหลักได้ว่า "Smile" คือ S=Self-Awareness การตระหนักรู้ในตนเอง, M=Manage Emotion การจัดการกับอารมณ์ของเราได้, I=Innovate Inspiration การสร้างแรงบันดาลใจ, L=Listen with head & heart การรับฟังด้วยปัญหาและด้วยใจ, E=Enhance social skill การเพิ่มทักษะทางสังคม....ซึ่งก็ต้องบอกว่ากิจกรรมอาจารย์ตื่นเต้น และแปลกใหม่มากการตอบว่า...สิ่งใดคือ "ต่อมสุขใจ" และอะไรคือ "ต่อมเครียด"..ของเราและสุดท้ายองค์กรจะมีต่อมเครียดของเราที่จะถูกเติมเติมโดยต่อมสุขใจของผู้อื่น อันหมายถึงบางเรื่องที่เราเครียดเพราะเราไม่ถนัดหรือเราไม่ชอบทำ..ก็ต้องค้นหาและเรามักจะพบว่าคนที่มีต่อมชนิดนั้นๆที่ช่วยทำให้เปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นต่อมสุข...ยังมีเพียงแต่เราจะพร้อมค้นหาหรือไม่...หรือหากค้นหาเจอเขาหรือเราจะทำให้ปัญหาหมดไปได้หรือไม่เป็นสิ่งที่ Unlock จริงๆค่ะ....อาจารย์ใช้คำว่า "ลมส่งท้าย" ...."ถ้าฉันเปลี่ยนโลกให้มีรอยยิ้มได้...ก็จะมีความสุขยาก"...ในขณะที่ "ถ้าฉันเปลี่ยนตัวเองให้มีรอยยิ้มได้...ก็จะมีความสุขมาก".....เห็นท่าจะจริงค่ะ

วรัญญา กลุ่ม 4
IP: xxx.19.201.7
เขียนเมื่อ 

สรุปบทเรียนวันที่ 20 ส.ค.58

วิชาที่ 16 Learning Forum

หัวข้อ “ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์มอ.” โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา

ชอบฟังท่านอาจารย์จรัสพูดมากค่ะ แต่ได้มาฟังอาจารย์ในช่วงของการซักถามแล้ว ที่ผ่านมาอาจารย์จะสอนให้ทำงานเชิงรุก...ป้องกันดีกว่าแก้...ในวันนี้สิ่งที่ประทับใจคือ อาจารย์สอนว่าเราเป็นผู้ใหญ่ควรโน้มตัวลงไปให้ต่ำสุดหาผู้ที่อ่อนด้อยกว่า ด้วยความเข้าใจผู้ที่ด้อยกว่า ด้วยใจ ด้วยปิยวาจา

เปรียบกับคณะแพทย์ให้ทำงานเครือข่ายกับภายนอกด้วยความเข้าใจ ด้วยใจ ด้วยปิยวาจา ให้ความสำคัญกับคนอื่น เคารพซึ่งกันและกัน โดยให้คำนึงถึงคนไข้เป็นหลัก

วิชาที่ 17 หัวข้อ “จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ.” โดย ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์

และการติดตามผลงานความคืบหน้าของงานออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรมฯครั้งที่ 2

โดย อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล และ ผศ.กิตติ ชยางคกุล

นักวิจัย - ใช้กระบวนการเรียนรู้จากสิ่งที่ทำ เปรียบนักวิจัยเหมือนนักสืบ

นักวิจัยต้องฝึกตั้งคำถาม

- Where are we?

- Where do you want to go?

- How to get there?

สรุปบทเรียนวันที่ 21 ส.ค.58

วิชาที่ 18 กิจกรรม CSR: Public Spirit-Enlarge your networks

 • มีความประทับใจมาก รู้สึกอิ่มในการได้เป็นผู้ให้และผู้รับ แม้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งที่เราได้ออกไปหาชุมชน คำถามจากชุมชนและคำตอบจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นความประทับใจของผู้ฟังมาก เรายังได้รับความรู้จากที่ไปร่วมฟังกับชุมชน ทำให้คิดถึงคำพูดของ ท่านอาจารย์วิจารณ์ในวันแรกที่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ควรโน้มตัวลงไปหาผู้ที่ด้อยกว่า เข้าใจผู้ที่ด้อยกว่า ด้วยใจ ด้วยปิยวาจา...ขอบคุณคณะทำงานทุกคนที่เลือกทำกิจกรรมนี้ โดยเฉพาะท่านประธานรุ่น นับเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ทำงานด้วยใจ ด้วยปิยวาจา ท่านทำตัวติดดินมาก ให้ความเคารพผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ รู้สึกชื่นชมมาตลอด...ควรทำกิจกรรมนี้ต่อไปและทำอย่างต่อเนื่องค่ะ
 • ข้อคิดจาก อ.จีระ การทำงานต้องมีเวที มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีเครือข่ายร่วม (เครือข่ายของอาจารย์เป็นศิษย์ เพื่อน)

สรุปบทเรียนวันที่ 22 ส.ค.58

สรุปสิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรม CSR

ข้อเสนอแนะจากวิทยากร

 • การใช้คำสรรพนามกับบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่มีร่วมกิจกรรม CSR ควรใช้คำสรรพนามที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความอบอุ่นหรือเป็นมิตร เช่น พ่อแม่พี่น้อง แทน คำว่า “ชาวบ้าน”
 • การสื่อสาร ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล

ข้อคิดเตือนใจ : 3 สิ่งที่ควรทำก่อนตายเพื่อให้โลกยั่งยืน

 • ปลูกต้นไม้
 • มีลูกหลานไว้สืบตระกูล
 • ทิ้งความรู้ที่ยั่งยืน

วิชาที่ 19 หัวข้อ “การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

โดย อาจารย์ลักขณา จำปา และอาจารย์ภิชญ์ภูรี จันทรกมล

กลยุทธ์ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 • การบริหารจัดการกับข้อมูลในองค์กร ควรดูว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญการสื่อสารที่รวดเร็วทำให้การบริหารงานก้าวหน้าจนเป็นผู้นำของสังคม, การจัดการกับข้อมูลสื่อสารยุคดิจิตอล
 • การวางแผนการสื่อสาร
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือในการสื่อสาร
 • ชนิดของสื่อที่จะเลือกใช้ในการสื่อสาร
 • สถานที่หรือเวทีที่จะใช้ในการสื่อสาร
 • ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำ

กระบวนการสื่อสาร มี 4 กระบวนการ คือ

1. จากบนลงล่าง 2. จากล่างขึ้นบน 3. แนวนอน 4. แนวทแยง

ตัวเราอยู่ที่ไหนในองค์กร ตัวเราคือผู้บริหารระดับกลางที่ทำหน้าที่กรองสารจากผู้บริหารก่อนลงสู่ลูกน้อง

การหาเกียรติภูมิร่วมในองค์กร หากเกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์กร สำหรับองค์กรคณะแพทย์ ยึดถือพระราชดำรัสของพระราชบิดาที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง...” ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน จึงควรให้บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้ เข้าใจพระราชประวัติของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง... วันนี้ได้รับทราบพระราชประวัติของพระราชบิดาในอีกมุมหนึ่ง พระองค์ท่านทรงตรากตรำเพื่อประชาชนของพระองค์แม้ในขณะที่ทรงประชวร จนเสด็จสวรรคต พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบเป็นของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ หากเราเดินตามผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้จะไม่หลงทาง ดังคำกล่าวของคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ที่ว่า “ท่านมี Role Model คือพ่อแม่, ครู, เจ้านาย, ในหลวง เดินตามผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ก็จะไม่หลงทาง”

วรัญญา กลุ่ม 4
IP: xxx.19.201.7
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 20 หัวข้อ “ปลดล๊อกความสุข” โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร

เมื่อใจเราเงียบเราจะได้ยินเสียงกระซิบจากใบไม้ ขุนเขา หัวใจ (ท่านพุทธทาส)

การสร้างเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จเหนื่อยน้อยที่สุด

The Thai S-M-I-L-E-Principle

S - Self-awareness (รู้จักชื่นชมศักยภาพของต่อมสุขใจ)

M - Manage emotion (มีอิสระในการบริหารความสุข)

I - Innovate Inspiration (สร้างสรรค์วิถีแห่งความสุข)

L – Listen with head & heart (ฟังเสียงความสุข)

E – Enhance social skill ต่อยอดความสุขสู่สังคม

Damage control weakness กำจัดจุดอ่อนในตัวคุณ?

STOP “

S – Stop (หยุดทำสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแล้วดูว่ามีใครสังเกตเห็นหรือแคร์หรือเปล่า)

T – Team up (ทำงานเป็นทีมคู่กับคนที่มีจุดแข็ง จุดแข็งของเขาเป็นจุดอ่อนของคุณ)

O – Offer strengths (ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของงานในมุมที่คุณมีจุดแข็งและห่างจากจุดอ่อน)

P – Perceive your weakness (มองดูจุดอ่อนของคุณในมุมที่แตกต่างไป)

อินทิรา ไพนุพงศ์
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

20 ส.ค 2556 ทิศทางการแพทย์สาธารณสุขกับการทำงานของคณะแพทย์ มอ

การปฏิรูประบบสาธารณสุข เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา จัดการปัจจัยเสี่ยง ต้องมีการคัดกรองตรวจพบในระยะแรก เพื่อสามารถแก้ปัญหาไม่ให้เกิดภาวะซับซ้อน ทำให้การรักษายากขึ้น ยิ่งการแพทย์ก้าวหน้า แพทย์ยิ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น อาจทำให้มีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ สามารถลดกลุ่มความเหลื่อมล้ำได้จากการนำความรู้ไปเผยแพร่ยังรพ..ในต่างจังหวัดในรูปแบบการเป็นพี่เลี้ยง การสัมมนา case ที่น่าสนใจ ผ่านระบบ Teleconference case consult ผ่ าน IT-base care system ด้านการเรียนรู้ใช้ระบบ IT ในโปรแกรมการอบรม เพื่อให้การบริการสุขภาพที่เท่าเทียมกัน

จากประสบการณ์งานวิจัยกับการพัฒนาคณะแพทย์ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์

อ. ให้คำแนะนำแต่ละกลุ่ม ให้มองภาพให้ชัดขึ้น กลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน scope ให้แคบคง มีอะไรที่เป็นปัญหา การเก็บข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเป็นฐานข้อมูล วิเคราะห์วิจารณ์โครงการ ความเป็นไปได้ แนวโน้มของความสำเร็จ ทำให้เข้าใจกระบวนการวิจัยมากขึ้น

21 สิงหาคม 2558 กิจกรรม CSR

เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันในทีมงาน การวางแผน การเตรียมงาน การสื่อสาร การมอบหมายงาน การจัดการอุปสรรค รูปกิจกรรมที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทั้งปลูกต้นไม้ ให้ความรู้ชาวบ้าน และไปวัดทำบุญ ทำให้เรารู้ว่า เราสามารถทำประโยชน์ได้มากมาย นอกจากงานประจำแล้วเราต้องออกสู่สังคม ยังมีกลุ่มที่เค้าต้องการความช่วยเหลือจากเราอีกมากมาย

22 สิงหาคม 2558 การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อ.ลักขณา อ.พิชญ์ภูรี

ผู้นำต้องสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ เพื่อให้การทำงานราบรื่น หลักการสื่อสารต้องสั้น กระชับ ตรงประเด็น หัวข้อสื่อสารต้องชัดเจน เน้น morning brief ปัญหาต้องได้รับการแก้ไขทุกวัน มีการปรับเปลี่ยนเพื่ออะไร ต้องสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในทีมเข้าใจ แนวทางการแก้ไขปัญหาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ปลดล๊อคความสุข อ.กฤษณ์ รุยาพร

ต่อมสุขใจและต่อมเครียดของตัวเองเป็นอย่างไร ผู้นำต้องค้นหาความสุขในการทำงานจากต่อมความสุขและต่อมเครียด เพื่อปรับลักษณะบุคคลให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้การทำงานอย่างมีความสุข ราบรื่น ความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จ ถ้าเรากระตุ้นต่อมสุขใจในการเดินทางไปแสวงหาความสำเร็จ โดยใช้หลักการ S-M-I-L-E การปรับแรงต้านเป็นแรงส่ง ปรับพลังลบเป็นพลังบวก การกำจัดจุดอ่อนในตัวเอง โดยใช้ หลักการ S-T-O-P ย่อมทำให้มีความสุขในการทำงาน

พรรณนิภา ผาคำ กลุ่ม 3
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

บันทึกการเรียนรู้ วันที่ 6 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 11 & 12 รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

วิชาที่ว่าด้วยเรื่องของ system thinking คือการคิดอย่างมีระบบ มองให้เป็นระบบเชื่อมโยง

สุดท้ายท่านอาจารย์ได้ฝากไว้ว่า ระบบความคิดที่ดี มาจากการศึกษาที่ดี

ผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ที่ทำให้เราต้องปรับกลยุทธ์ โดยอาจจะต้องเพิ่มการ prevention ให้มากกว่าการตั้งรับเพื่อการรักษา เราต้องรักษาคุณภาพ และปรับคุณภาพของโรงพยาบาลของเราไว้

วันที่ 7 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 13 กิจกรรมรักษ์ใจ- รักษ์กาย โดย ท่านอาจารย์ณภัสวรรณ จิลลานนท์ และ อาจารย์กิตติภพ สังฆกิจ

เป็นการเรียนที่ relax มาก การได้ออกกำลังโดยการ dance ท่าต่างๆ ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน สนุกและประทับใจจริงๆค่ะ

วันที่ 8 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 14 ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ และ ผศ.ดร.ชเนฏฐวัลลภ ณ ขุมทอง

ระบบสุขภาพ ตอนนี้ อยู่ในมือคนไข้ ไม่ใช่มือหมอ ระบบสุขภาพ ก็เหมือนกับระบบการเดินทาง มีหลายอย่าง แต่อาจจะตอบสนองต่างกันไป ไม่มีระบบไหนที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บางครั้งระบบ marketing เราก็อาจจะต้องมีบ้าง

มีเรื่องราวอะไรดีๆ ก็ต้องบอกเล่าให้ผู้อื่นรู้

วิชาที่15 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

พูดถึงการเป็นผู้นำ อาวุโส กะ ผู้นำ ไม่เหมือนกัน

Role model à พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ

อาจารย์พูดถึง องค์ประกอบพื้นฐานของ “ธรรมาภิบาล” การมีจริยธรรม คุณธรรม ความเข้าใจ เข้าถึง และต้องพัฒนา สุดท้าย ท่านอาจารย์ได้ฝากไว้ว่า “การทำหน้าที่อะไร...ก็ต้องทำให้ดีที่สุด”


พรรณนิภา ผาคำ กลุ่ม 3
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

บันทึกการเรียนรู้ วันที่ 20 สิงหาคม 58

เริ่มต้นด้วยวิชาที่ว่าด้วยการที่ฝึกให้เราเรียนรู้โดยการแปลหนังสือ แล้วเลือกหยิบสิ่งที่มีประโยชน์มาปรับใช้กับตัวเราและองค์กรของเรา

วิชา ท่าน อาจารย์จรัส สุวรรณเวลา

การสนทนาในเรื่องของการแพทย์กับทิศทางที่เราเป็นและอยากให้เป็น การทำงานทางด้านการป้องกันเชิงรุก มากกว่าการตั้งรับรักษา เพียงอย่างเดียว อันที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ การเป็นองค์กรที่ก้าวไปไกล หรือการเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า แต่ต้องโน้มต่ำลงมาหาที่ต่ำกว่า ทำให้เรานึกถึงคำสอนที่ว่า เราต้องทำตัวให้เหมือนรวงข้าว ที่เมื่อสุกเต็มที่ ก็พร้อมที่โน้มลงมาสู่พื้นดินได้ องค์กรของเราต้องเป็นการทำงานที่ลงสู่ชุมชนให้มากที่สุด

บันทึกการเรียนรู้วันที่ 21 สิงหาคม โครงการ CSR

สนุกมาก... ได้เรียนรู้ว่า การได้พบปะเพื่อนร่วมรุ่น พบปะทีมงานและเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็นสิ่งที่มีคุณค่า นอกจากนั้น โครงการนี้ ยังคงต้องมีการต่อยอด เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนและเพื่อนมนุษย์ต่อไปค่ะ

บันทึกการเรียนรู้ วันที่ 22 สิงหาคม 2558

วิชา.......อาจารย์ลักขณา จำปา

เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาช่วยกันคิดว่า ในองค์กร หน่วยงานเรา จะมีการหาวิธีการหรือตัวช่วยอย่างไรในการพัฒนาการสื่อสาร เพื่อให้ได้รับการแก้ไขและพัฒนาต่อไป

วิชา...... อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร

วิชาที่ว่าด้วยการ ค้นหา ต่อมความสุข และต่อมความทุกข์ของตนเอง การค้นหาสิ่งที่ชอบและใช่แล้วทำให้ดีที่สุด นอกจากนั้น ยังมีวิธีการหาทางออกในการลดต่อมความทุกข์ เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง

จันธิมา มหัทธนาภรณ์ กลุ่ม 3
IP: xxx.19.201.7
เขียนเมื่อ 

วันที่ 20 สิงหาคม 2558

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากรายวิชาที่ 16 หัวข้อ "ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย กับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทยศาสตร์ มอ." โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา

- ความรู้ของแพทย์ หลังจบ 5 ปี จะเหลือครึ่งหนึ่ง ที่เหลือจะได้มากจากพวก detail ยา

- การตัดสินใจทางการแพทย์ ถามว่าเรารักษาตาม ๆ กันหรือเปล่า ตามรุ่นพี่สั่ง โดยไม่ต้องคิด ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของความรู้ วิชาการเปลี่ยนเร็วมาก หมอที่รักษาเราเมื่อวาน อาจมีการเปลี่ยนสภาพวิชาการวันนี้อาจใช้การรักษาเหมือนเมื่อวานไม่ได้แล้ว วิชาการเปลี่ยน ความรู้เปลี่ยน โรคก็เปลี่ยน เพราะเรามีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันเรารักษาเฉพาะเป็นโรคๆ ไม่ได้ดูจากสาเหตุ

- เราต้องทำใจของเราให้ถูกต้อง ถึงจะเข้าถึงงานได้ มหาวิทยาลัยมอ.อยู่ตรงไหน? ฝากให้คิด

บทสรุป : เราต้องเคารพซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจ ให้ความเสมอภาค ผลประโยชน์ร่วมกัน และต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน

รายวิชาที่ 17 "จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ. และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการฯ ของ 5 กลุ่ม" โดย ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์

อาจารย์ได้เล่าประสบการณ์การทำวิจัย และช่วยวิเคราะห์งานวิจัยของแต่ละกลุ่ม ทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งดูแล้วอาจจะซ้ำซ้อนกับที่อาจารย์พิชญ์ภูรี และ อาจารย์กิตติ


วันที่ 21 สิงหาคม 2558

กิจกรรม CSR : สำหรับกลุ่ม 3 การทำกิจกรรม CSR นอกจากการปลูกต้นไม้ หากได้มีการติดชื่อต้นไม้ที่เราปลูกด้วยก็จะเป็นการดี นอกจากนี้ยังได้เยี่่ยมชมผลิตภัณฑ์โครงการหลวงฯ ทั้งยังมีการต่อยอดเพิ่มเติม โดยจะมีการติดต่อประสานงานรับผลิตภัณฑ์โครงการหลวงมาจำหน่ายในโรงพยาบาล ทั้งนี้ทางกลุ่มขอเวลาคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหาสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าวันที่ 22 สิงหาคม 2558

รายวิชาที่ 19 "การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" โดย อ.ลักขณา จำปา

- การสื่อสาร ต้องตอบคำถามตัวเองว่า เราต้องการอะไร? เราจะได้อะไร? ข้อความต้องสั้น กระชับ ได้ใจความ และต้องตรงประเด็น

- การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

- การสื่อสารสำหรับผู้นำ เป็นปัจจุบันผู้ใดมีข้อมูลข่าวสารมารก และสื่อสารได้รวดเร็ว คือ ผู้ชนะ

- การสื่ือสารที่ดี จะทำงานได้ง่ายและสำเร็จ

- การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งทางกาย รับรู้ทางตา ทางเสียง รับฟังทางหู

Communication Process

Sender ------> Medium/tools -------> Recipient/Target

<-------- perception <----------

- งานกลุ่ม ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร มีปัญหาอะไร จะแก้ไขอย่างไร นำเครื่องมืออะไรมาใช้?


รายวิชาที่ 20 "ปลดล็อกความสุข (Unlock DNA of Leadership Happiness)" โดย อ.กฤษณ์ รุยาพร

- เป็นการสร้างเส้นทางเดินทางสู่ความสำเร็จที่เหนื่อยน้อยที่สุด

- นิสัยพื้นฐาน Innate Drive, สิ่งแวดล้อม Job & Environment, อารมณ์ Emotion ทางบวก,ลบ

ความชอบ, ไม่ชอบ

- ทุกคนมีต่อมสุขใจ อยู่ที่เราจะบริหารความสุขอย่างไร?


วันที่ 20 สิงหาคม 2558

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากรายวิชาที่ 16 หัวข้อ "ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย กับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทยศาสตร์ มอ." โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา

จากบทเรียน ซึ่งเป็นมุมมองของคนนอกองค์กร เช่นท่านวิทยากรเอง มองว่า ม.อ. มุ่งแต่จะสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาแต่ตัวเอง ไม่ได้เน้นเรื่อง prevention ไม่มีการบริการแบบเชิงรุก ตัวเองได้แสดงความคิดเห็นไปว่า แท้จริงแล้วบริบทของสงขลานครินทร์คืออะไร และสงขลนครินทร์กำลังทำอะไร และข้อจำกัดของสงขลานครินทร์มีอะไรบ้าง หลายอย่างที่เรามี เราทำ แต่ท่านวิทยากรเองหรือบุคคลภายนอกเองอาจจะมองไม่เห็น ซึ่งบางครั้งสงขลานครินทร์เองอาจจะต้องกลับมามองว่า เราอาจจะขาดการโปรโมทตัวเอง ซึ่งก็ยอมรับค่ะ ว่าเราโปรโมทตัวเองไม่เก่ง แต่เรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไร

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 CSR

วันนี้เป็นอีกวันที่มีความสุข ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ และเป็นผู้รับ

วันที่ 22 สิงหาคม 2558

รายวิชาที่ 19 "การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" โดย อ.ลักขณา จำปา

จริงแล้วเรื่องการสื่อสาร เราก็ได้เรียนรู้มามากพอสมควร และปัจจุบันก็ใช้ทักษะและกระบวนการสื่อสารอยู่สม่ำเสมอ ท่านวิทยากรสื่อสารได้ดี น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ เพียงแต่อาจจะไม่มีอะไรแปลกใหม่

รายวิชาที่ 20 "ปลดล็อกความสุข (Unlock DNA of Leadership Happiness)" โดย อ.กฤษณ์ รุยาพร

จริงแล้วคาดหวังเรื่องปลดล็อคความสุขมากกว่านี้น่ะค่ะ แต่อาจจะด้วยข้อจำกัดของเวลา เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่วิทยากรถ่ายทอดได้หมด ขอบคุณวิทยากรค่ะ ที่ทำให้เรารู้จักวิเคราะห์ตัวเอง และรู้ว่าเราจะทำงานอย่างมีความสุขได้อย่างไร

ปัญหาการสื่อสารในองค์กร.pptxส่งงานนำเสนอเรื่องปัญหาการสื่อสารในองค์กร

กลุ่ม 3 ค่ะ

สรุปบทเรียน

วันที่ 20 ส.ค.58

ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์มอ. โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา

ชอบแนวคิดเรื่องการป้องกันดีกว่ารักษา และการมองว่าโรคทุกโรคมาจากปัจจัยเสี่ยงเดียวกัน ซึ่งมีเพียงไม่กี่ปัจจัยเท่านั้น หากมีการรณรงค์และให้ความรู้กับทุกคน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ก็จะทำให้ลดอัตราการเกิดโรคร้ายต่างๆได้

จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ.” โดย ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ และการติดตามผลงานความคืบหน้าของงานออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรมฯครั้งที่ 2

หลังจากนำเสนอผลการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทำให้ได้แนวทางจากท่านวิทยากรเพื่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

วันที่ 21 ส.ค.58CSR

 • ประทับใจมาก
 • รู้สึกดีที่ได้เป็นผู้ให้และผู้รับ
 • ชอบช่วงที่มีคำถามจากชุมชนและคำตอบจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
 • ได้รับความรู้ด้านสุขภาพไปพร้อมกับชาวบ้านในชุมชน
 • ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเครือข่ายร่วม

สรุปบทเรียนวันที่ 22 ส.ค.58

การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย อาจารย์ลักขณา จำปา และอาจารย์ภิชญ์ภูรี จันทรกมล

ได้ทราบว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้รับสาร และผู้ส่งสารที่ดี

สรุปการดำเนินการจัดทำโครงการเดี่ยว

ได้ทราบถึงข้อกำหนด แนวทาง และรายละเอียดในการทำโครงการเดี่ยว

นางสาวโศภิดา มาลา
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558

สรุปวิชาที่ 16

“ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์ฯ มอ.”

คณะแพทยศาสตร์เป็นองค์กรแรกที่ได้รับรางวัล HA TQA เป็นผู้นำทางวัฒนธรรมทางการแพทย์ ถึงแม้ไม่ได้เป็นองค์กรมุ่งธุรกิจ แต่องค์กรต้องจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้และเทคโนโลยี โดยคำนึง P4 MEDICINE ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการสร้างสมรรถนะการเป็นแพทย์ที่ดี ต้องมีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทร มีเจตคติเชิงยุติธรรมในสังคม

สรุปวิชาที่ 17 “จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ.

การเรียนรู้และคิดค้นงานวิจัยที่นำมาพัฒนาในงานประจำวันที่ทำ ต้องเริ่มทบทวนจากภาระงานที่ทำ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางานมาแล้ว นำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือนำมาแก้ไข เพื่อเอื้ออำนวยต่อการบริการที่ดีขององค์กร และสิ่งสำคัญมุ่งเน้นผู้รับบริการ ซึ่งกลุ่มที่ 2 มองเห็นปัญหาของกลุ่มผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี เพราะต้องมีค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลฯ ควรมองเห็นและให้ความสำคัญในการบริการแบบ ONE STOP SERVICE

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 วิชาที่ 18“กิจกรรม CSR : Public Spirit –Enlarge your networks”

จากการไปนอกสถานี ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็นกิจกรรมที่ดี ทำให้เราได้ออกไปเปิดโลกทัศน์ ประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการสักการะพระราชบิดาที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์เพื่อสังคม การปลูกป่าร่วมกันไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำมากนัก สิ่งสำคัญคือความรู้ที่ตัวแทนองค์กรสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 19 “การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาตัวเราเองและองค์กร เพราะปัจจุบันมีการสื่อสารทั้งภายในภายนอกที่เป็นสื่อดิจิตอล มีการประมวลผล และควรมีการพัฒนาการสื่อสารที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีผู้ส่งสาร รับสาร และเครื่องมือในการสื่อสาร เมื่อนำมาใช้กับคณะแพทย์ ซึ่งปกติมีสื่อสารในทุกๆๆด้าน แต่ขาดการเอาใจใส่จากผู้ใช้สื่อเอง จึงเห็นควรมีการทำเชิงแบบสอบถามความประสงค์ต่อการรับสื่อแต่ละด้าน และสิ่งสำคัญงานจะบรรลุตามเป้าหมายได้ผู้บังคับบัญชาต้องมีเวทีสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน

วิชาที่20 “ปลดล็อกความสุข”

ความสุขเกิดขึ้นได้โดยการทำงานของต่อมความสุขและความทุกข์ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ ค้นหาโอกาส เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่ความเก่ง มีการจัดการอารมณ์ให้เป็นบวก ตั้งรับ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้น ทำให้เกิดรอยยิ้มแห่งความสุข

นางสาวชัญญา ทวีศรี กลุ่ม 2
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 สรุปวิชาที่ 16

“ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์ฯ มอ.”

คณะแพทยศาสตร์มีอะไรที่ต้องเร่งพัฒนาในระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะการก้าวไกลในโลกแห่งวิชาชีพทางสาธารณสุขที่มีการแข่งขันมากยิ่งขึ้น แต่ศักยภาพของคณะแพทยศาสตร์น่าจะทำได้ เพราะมีพื้นฐานการวิจัย การช่วยเหลือการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ร่วมกับปัจจัยอย่างอื่นที่เข้ามาร่วมในการพัฒนาองค์กร และเป็นโรงพยาบาลที่มีจุดเด่นในการรักษาพยาบาลโรคยากและซับซ้อน

สรุปวิชาที่ 17 “จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ.

คณะแพทยศาสตร์กับงานวิจัย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานวิจัยเกิดขึ้นมาหมาย ซึ่งจริงๆงานวิจัยที่เกิดขึ้นมาจากผลการดำเนินงานและสภาวะปัญหาที่เกิดจากการรักษาพยาบาลและการบริการของโรงพยาบาลฯ รวมทั้งการวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่นร่วมด้วย ซึ่งในกลุ่ม 2 มองเห็นปัญหาการจองคิวล่วงหน้าที่เกิดความล่าช้าและขั้นตอนมีความซับซ้อน ซึ่งอาจโรงพยาบาลมีจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จก็จะทำให้เกิดรายได้จากการตรวจสุขภาพประจำปีและผลความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 วิชาที่ 18“กิจกรรม CSR : Public Spirit –Enlarge your networks

 • สำหรับกิจกรรม CSR ที่สมาชิก รุ่น 3 เลือกทำในครั้งนี้ คือ โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา เยี่ยมชมฟาร์มคลองหอยโข่ง เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ชาวบ้าน ที่ตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทำให้เกิดความผ่อนคลาย สนุกสนาน เกิดการทำงานเป็นทีมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางการแพทย์ร่วมกับชุมชน ถ้าเราสามารถพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับประชาชนได้จะมีจะเป็นการทำงานที่สร้างคุณค่าต่อสังคมไทย

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 19 “การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

ปัจจุบันเป็นยุค ดิจิตอล ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ หากเรามีข้อมูลมาก ถูกต้อง รวดเร็ว เราจะเป็นผู้ชนะ ดังนั้น ดิจิตอลมีบทบาทมากเพราะมีผลต่อการจำ ประมวลผล จากการรับรู้ด้วยสายตา จากการแต่งกาย เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง สีหน้า ท่าทาง เสียงเป็นการสื่อทางหู ทางตา และการสื่อสารภายในองค์กร มีสาระสำคัญในการทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่คณะแพทยศาสตร์มีสื่อต่างๆมากมายอยู่แล้ว ขึ้นกับการนำมาปรับใช้กับลักษณะงานแต่ละประเภท

 • วิชาที่20 “ปลดล็อกความสุข”

เราทุกคนมีทั้งต่อมความสุขและต่อมความทุกข์ ซึ่งเราจำเป็นต้องนำมาพัฒนากระบวนความคิดและปรับใช้กับงาน ทำให้เกิดความเข้าใจในความสุขที่เกิดขึ้นกับงานที่ทำ เพราะต้องมีกิจกรรมที่กระตุ้นการสร้างกระบวนความคิดที่ดี ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

นงนภัส พรธีระภัทร
IP: xxx.19.201.7
เขียนเมื่อ 

สรุปการเรียนช่วงที่ 3 วันที่ 20-22 สิงหาคม 2558

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558

สรุปวิชาที่ 16“ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์ฯ มอ.” (ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา)

ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์มอ. ต้องเข้าใจระบบการทำงาน และทำงานเข้าใจซึ่งกันและกัน

สรุปวิชาที่ 17 “จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ. (ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์)

อาจารย์ได้แนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับใช้กับงานวิจัยของคณะ และของหน่วยงานได้

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 18“กิจกรรม CSR : Public Spirit –Enlarge your networks

สำหรับกิจกรรม CSR โครงการ ปลูกป่า ปล่อยปลา เยี่ยมชมฟาร์มคลองหอยโข่ง (ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมได้ แต่ได้ฟังจากกลุ่มที่ไปแล้วมาบอกเล่าให้ฟังรู้สึกดีมากที่ได้ทำกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อดนเอง ต่อชุมชน อย่างมาก

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 19 “การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” (อ.ลักขณา อ.พิชญ์ภูรี)

การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะผู้นำ และสิ่งที่จำเป็นของการสื่อสารคือ รู้ข้อมูลจริง ถูกต้อง รวดเร็ว และการสื่อสารภายในคณะแพทยศาสตร์ ควรจะสื่อสารให้มีความเข้าใจตรงกัน จะได้ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

วิชาที่20 “ปลดล็อกความสุข” (อ.กฤษณ์ รุยาพร)

อาจารย์ได้สอนให้เรารู้จักบริหารอารมณ์ให้เป็นบวก

วิลาวรรณ ทิพยืมงคล กลุ่ม 2
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

วันที่ 20 ส.ค.58

วิชาที่ 16 ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาะของคณะแพทย์ มอ.

การปฏิรูประบบสาธารณสุข เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา ในบทบาทของ ร.พ ม.อเราให้บริการตั้งรับในร.พ โรคที่พบมาในระยะที่เป็นมาก รักษายาก แล้วเราจะเปลี่ยนไปช่วยจัดการบริการเชิงรุกในครอบครัวที่จะช่วยป้องกันก่อนเป็นโรคได้อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่คณะแพทย์สามารถทำได้ตั้งแต่ ปฏิรูปการศึกษา โดยการสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ พร้อมลงสู่ชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการบริการทางการแพทย์และเผยแพร่สู่สังคม พัฒนาให้ม.อเป็นเครือข่ายที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับร.พอื่น

วิชาที่17 “จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ. (ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์)

ได้ฟังอาจารย์ได้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 18“กิจกรรม CSR

เป็นกิจกรรม CSR ปลูกป่า ปล่อยปลา เยี่ยมชมฟาร์มคลองหอยโข่งที่ได้ทั้งตัวเราคือได้ออกไปพบสิ่งใหม่ๆในชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ผ่อนคลายจากภาระงานประจำ เติมพลังชีวิต ขณะเดียวกันก็ได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชน เห็นชาวชุมชนที่มากันอย่างมากมายแล้ว คิดว่ากิจกรรมที่เราทำจะตอบสนองกับความคาดหวังของเขาหรือเปล่าไม่อยากให้เขาผิดหวัง.............

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 19 “การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

ในยุค ของ ข้อมูลข่าวสารนั้น การที่จะได้รับความร่วมมือหรือประสบความสำเร็จนั้น ความสำคัญคือเราจะเลือกสื่อสารอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับความร่วมมือด้วยความเต็มใจ เการรู้จักเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารซึ่งมีมากมายให้เหมาะกับบริบท การที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน สิ่งสำคัญคือเราต้องมีกลยุทธ์ในการสื่อสารที่ดี

รายวิชาที่ 20 "ปลดล็อกความสุข (Unlock DNA of Leadership Happiness)"

ในการทำงานที่ต้องรับผิดชอบ สร้างความเครียดให้เกิดตลอดเวลาวันนี้ได้เรียนรู้และค้นหาต่อมสุขใจและต่อมเครียดของตัวเอง อาจารย์ให้กลยุทธ์ S - M -I- L- Eที่จะช่วยให้มีความสุขซึ่งจะได้นำไปประยุกต์ใช้ทั้งกับตนเองและต่อยอดความสุขไปยังบุคคลรอบข้างค่ะ

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/593709
ศรีบังอร กลุ่ม 3
IP: xxx.53.72.178
เขียนเมื่อ 

วิชาที่ 16

หัวข้อ “ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทางานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์ฯ มอ.”

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวิชานี้ คือ คณะแพทย์ มอ. สามารถช่วยเหลือทางการแพทย์สาธารณสุขได้ โดยการเป็น coaching และ เป็นที่รองรับการรักษาผู้ป่วยระดับโรคยุ่งยากซับซ้อน และคณะแพทย์ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ตั้งรับอย่างเดียว สามารถเป็นฝ่ายรุกได้เช่นกัน โดยการเปิดรับแพทย์สาธารณะสุขเข้ามาฝึก เรียนรู้ให้มีความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อกระจายผู้ป่วยไม่ให้เกิดการหนาแน่นเฉพาะที่ และได้รับบริการทั่วถึง

วิชาที่

หัวข้อ จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ.

สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ สับสนในเรื่องการสื่อสาร ของวิชานี้ เข้าใจว่า จะได้เรียนรู้หลักการของการทำวิจัย การเกิดของงานวิจัย แต่กลับเป็นการ วิพากษ์ โครงการนวัตกรรม จึง งง

วิชาที่ 18กิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่ทำให้นึกย้อนถึง สมัย เรียน พยาบาล ที่มีการออกชุมชนพบชาวบ้าน เพื่อให้ความรู้ และตรวจสุขภาพ และทำให้เกิด ความคิดที่จะอยากกลับไปทำอีก

วิชาที่ 19

หัวข้อ “การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ การสื่อสารยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยาก หากเรารู้จักใช้ แต่จะยากที่ เราจะเลือกใช้ได้ถูกหรือไม่ และครอบคลุมหรือเปล่า อย่างไรก็ตามเราก็ควรต้องติดตาม ถึงความทันสมัยของสื่อ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้สูงสุด

วิชาที่ 20 หัวข้อ “ปลดล็อกความสุข (

ฟังหัวข้อแล้วก็รู้สึกน่าสนใจมากเลย แต่เวลามีน้อยไปในเรื่องรายละเอียด หรือจุดเคล็ดลับของการใช้ การปลดล็อกความสุข

ปาริชาต ไพนุพงศ์ กลุ่ม3
IP: xxx.53.63.217
เขียนเมื่อ 

บันทึกการเรียนรู้

วันที่ 20 สิงหาคม 2558

วิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจและบทเรียนจากหนังสือ เรื่อง Strategy Rules: Five Timeless Lessons from Bill Gates, Andy Grove, and Steve Jobs.

ได้เรียนรู้ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์และการบริหารในเชิงธุรกิจ จาก CEO 3 คน ที่มีความถนัดแตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร ในสถานการณ์ต่างๆกัน

ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทางานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์ฯ มอ.”

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสุขภาพในอนาคต ต้องเน้นสร้างนำซ่อม โรงพยาบาลอยู่ที่บ้าน มีแพทย์ประจำครอบครัว และการบริหารระบบเครือข่ายกระจายอำนาจ ปัจจัยที่ต้องมีการพัฒนา มีดังนี้

-การเปลี่ยนแปลงของความรู้อย่างรวดเร็ว
-ระบบสุขภาพที่แบ่งการรักษาเป็นเสี้ยว ไม่มองความเชื่อมโยง จากสาเหตุของการเกิดโรค รอ รักษาโรคยาก ซับซ้อน ราคาแพง

ดังนั้นเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการพัฒนาบริการทางการแพทย์ ดังนี้

-การจัดการความรู้ โดยตามความรู้ให้ทัน และเลือกใช้อย่างถูกต้อง ให้เกิดความคุ้มค่า
-เรียงลำดับความสำคัญของงาน ให้เกิดความสมดุล ในลักษณะเสริมกัน
-มองขอบเขตการทำงานที่ทำอยู่ ปรับจุดยืน ในการสร้างเครือข่าย และวิเคราะห์ว่าเราเป็นสาเหตุ ของความเหลื่อมล้ำของระบบสุขภาพ หรือไม่ อย่างไรจะสร้างความเสมอภาค และช่วยเหลือโรง พยาบาลขนาดเล็กกว่าได้อย่างไร
-บริการทางการแพทย์เชิงรุก เน้นการคัดกรองความเสี่ยง และป้องกัน แทนการตั้งรับ

จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ.”

โครงการที่ดีต้องเริ่มต้นจากการตั้งคำถามวิจัยที่ดี ลูกค้าคือใคร ต้องการอะไร และโครงการนี้จะนำสู่การพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร โดยต้องมีวิธีการศึกษาข้อ มูลที่ดี มีการออกแบบวิธีการเก็บและจำนวนข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อหาคำตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งจะสามารถนำไปรายงานผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ปาริชาต ไพนุพงศ์ กลุ่ม3
IP: xxx.53.63.217
เขียนเมื่อ 

บันทึกการเรียนรู้ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

กิจกรรม CSR: โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา เยี่ยมชมฟาร์มคลองหอยโข่ง เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ชาวบ้าน ณ บ้านเหนือ ต.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

การทำกิจกรรม CSR ครั้งนี้ ได้เรียนรู้การทำงานเพื่อสังคมร่วมกันของสมาชิกรุ่น3 และได้สื่อสารกับชุมชน ซึ่งนอกจากความช่วยเหลือในด้านสุขภาพแล้ว ยังได้พบว่า โรงพยาบาลยังสามารถช่วยเหลือชุมชนในด้านอื่นๆ เช่น อาจเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตจากชุมชนในโครงการจากพระราชดำริ ซึ่งช่วยสร้างรายได้ ในขณะเดียวกันบุคลากรและลูกค้าในพื้นที่โรงพยาบาลก็จะได้บริโภคพืชผักที่ปลอดภัยในราคาไม่แพง นอกจากนี้การทำกิจกรรมต่างๆเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และภูมิใจในการสร้างประโยชน์ให้สังคม

ปาริชาต ไพนุพงศ์ กลุ่ม3
IP: xxx.53.63.217
เขียนเมื่อ 

บันทึกการเรียนรู้ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

ในยุคดิจิตอล ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้ที่มีข้อมูลมาก ถูกต้อง รวดเร็วจะเป็นผู้ชนะ ผู้นำต้องมีทักษะในการสื่อสารดี ทำให้คนเห็นคุณค่าของเขา เพื่อให้ได้รับความร่วมมือด้วยความเต็ม ผู้ได้รับการติดต่อยินดีสนับสนุน

การสื่อสาร คือ การนำสารจากคนหนึ่งไปคนหนึ่ง และ จากกลุ่มหนึ่งไปกลุ่มหนึ่ง จากAction สู่ Perception ได้แก่ การแต่งกาย สีหน้า ท่าทาง สู่การการรับรู้ด้วยสายตา จากเสียงสู่การรับรู้ทางหู พื้นฐานเบื้องต้น คือ ใช้ข้อความที่สั้น กระชับ และตรงประเด็น โดยผ่านเครื่องมือสื่อสาร หลายชนิด และเทคนิคต่างๆ ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมในการสื่อสารทั้ง ภายใน และภายนอกองค์กร

ปลดล็อกความสุข (Unlock DNA of Leadership Happiness)”

ได้เรียนรู้วิธีค้นหาต่อมเครียดและต่อมความสุข และการใช้กลยุทธ์ S-M-I-L-E ในการถอดรหัสความสุข

S- elf awareness รู้จักและชื่นชมศักยภาพของต่อมสุขใจ

M-anage emotional มีอิสระในการบริหารความสุข

I-nnovate inspiration สร้างวิถีแห่งความสุข

L-isten with head & heart ฟังเสียงความสุข

E-nhance social happiness ต่อยอดความสุขสู่สังคม

ปาริชาต ไพนุพงศ์ กลุ่ม3
IP: xxx.53.63.217
เขียนเมื่อ 

แก้ไข

บันทึกการเรียนรู้ วันที่ 22 สิงหาคม 2558

“การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

ในยุคดิจิตอล ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้ที่มีข้อมูลมาก ถูกต้อง รวดเร็วจะเป็นผู้ชนะ ผู้นำต้องมีทักษะในการสื่อสารดี ทำให้คนเห็นคุณค่าของเขา เพื่อให้ได้รับความร่วมมือด้วยความเต็ม ผู้ได้รับการติดต่อยินดีสนับสนุน

การสื่อสาร คือ การนำสารจากคนหนึ่งไปคนหนึ่ง และ จากกลุ่มหนึ่งไปกลุ่มหนึ่ง จากAction สู่ Perception ได้แก่ การแต่งกาย สีหน้า ท่าทาง สู่การการรับรู้ด้วยสายตา จากเสียงสู่การรับรู้ทางหู พื้นฐานเบื้องต้น คือ ใช้ข้อความที่สั้น กระชับ และตรงประเด็น โดยผ่านเครื่องมือสื่อสาร หลายชนิด และเทคนิคต่างๆ ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมในการสื่อสารทั้ง ภายใน และภายนอกองค์กร

“ปลดล็อกความสุข (Unlock DNA of Leadership Happiness)”

ได้เรียนรู้วิธีค้นหาต่อมเครียดและต่อมความสุข และการใช้กลยุทธ์ S-M-I-L-E ในการถอดรหัสความสุข

S- elf awareness รู้จักและชื่นชมศักยภาพของต่อมสุขใจ

M-anage emotional มีอิสระในการบริหารความสุข

I-nnovate inspiration สร้างวิถีแห่งความสุข

L-isten with head & heart ฟังเสียงความสุข

E-nhance social happiness ต่อยอดความสุขสู่สังคม

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/593709

เยาวรัตน์ ทวีวงศ์
IP: xxx.19.201.7
เขียนเมื่อ 


วันที่ 20-21 ส.ค.2558 ได้ลาการอบรบเนื่องจากต้องไปอบรมที่เชียงใหม่ รู้สึกเสียดายมากค่ะโดยเฉพาะวันที่ 21 ที่ไม่ได้ไปทำโครงการ CSR นานๆถึงจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคมข้างนอกบ้างแต่ก็ไม่ได้ไป บอกตรงๆว่าเสียดายมากๆค่ะ

22 ส.ค.2558 วิชาที่ 19 เรื่องการสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ที่บ้านที่่ทำงาน และรวมถึงทุกๆที่ ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเครื่องมือต่างๆมาใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างได้ สิ่งที่สำคัญในการเป็นผู้นำเราต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเราโดยการแสดงให้เห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภายในเช่น เพื่อนร่วมงาน บุคลากรด้านต่างๆ และภายนอก เช่นผู้รับบริการ และ ญาติเพื่อให้ได้รับความร่วมมือด้วยความเต็มใจ

วิชาที่ 20 เรื่อง ปลดล็อกความสุข

วิชานี้เมื่อได้ยินชื่อเรื่องก็รู้สึกดีแล้วค่ะ และเมื่อได้เรียนกับอาจารย์กฤษณ์ ก็รู้สึกว่าวันนี้ได้ผ่อนคลายอารมณ์ได้มาก เนื่องจากดูอาจารย์เป็นคนที่มีความสุขกับการสอนและการถ่ายทอดความรู้ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ภาพ จากภาพ 1 ภาพ สามรถมองได้หลายมุม บางคนมองแล้วมีความสุข แต่บางคนมองแล้วมีความเครียดหรือมีความทุกข์ทุกข์ แล้วแต่ว่าคนที่มองคิดอย่างไร สิ่งที่สำคัญต้องหาให้เจอว่าตรงไหนที่ทำให้เรามีความสุข เราต้องเฝ้ามองและทำให้ภาพนั้นชัดขึ้นเรื่อย

ทำให้รู้จักการใช้กลยุทธ์ S-M-I-L-E มาทำให้มีความสุขในการทำงาน และ STOP ในการจำจัดจุดอ่อน และดิฉันจะพยายามฝึกทำให้ได้ทั้ง 2 อย่างไปพร้อมๆกัน เพื่อให้ต่อมความสุขในชีวิตมีมากขึ้น

นิภา กลุ่ม5
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

สรุปบทเรียนวันที่ 20 ส.ค.58 ค่ะ

วิชาที่ 16 หัวข้อ “ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์มอ.”

โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา

แนวคิดที่ท่านอาจารย์ได้ให้ไว้คือ แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพที่แท้จริง ซึ่งการตั้งรับในการรักษาคนไข้ที่เจ็บป่วยอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้ว การดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นป้องกันความเจ็บป่วยจึงเป็นการแก้ปัญหาในเชิงรุก นอกจากนี้เพื่อความสมดุลในการพัฒนาสาธารณสุข องค์กรที่มีความพร้อมอาจร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกับโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อให้การพัฒนาทางการแพทย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิชาที่ 17 หัวข้อ “จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ.” โดย ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ และการติดตามผลงานความคืบหน้าของงานออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรมฯครั้งที่ 2

อาจารย์ได้ให้แนวคิดในการจัดทำโครงการ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และมุมมองใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการ เพื่อให้โครงการของเราเดินหน้าต่อไปได้

สรุปบทเรียนวันที่ 21 ส.ค.58 ค่ะ

วิชาที่ 18 กิจกรรม CSR: Public Spirit-Enlarge your networks

กิจกรรม CSR คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. สู่สังคม กับกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เยี่ยมชมฟาร์ม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ที่ อ.คลองหอยโข่ง แม้ฟาร์มตัวอย่าง ตามโครงการในพระราชดำริ จะอยู่ไม่ไกลนัก แต่เป็นครั้งแรกของหลายๆคนที่ได้เข้าไปเยี่ยมชม เห็นการทำงานของบุคลากรที่ฟาร์ม ทำให้เราได้ความรู้ใหม่ๆ หลายอย่าง นอกจากนี้แล้วเราก็ยังได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าเพิ่มจำนวนต้นไม้ การปล่อยปลาซึ่งในอนาคตจะออกสู่แม่น้ำลำคลองภายนอกเป็นแหล่งอาหารให้ชุมชน หรือการพูดคุยให้ความรู้ทางสุขภาพกับชาวบ้าน สุดท้ายยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตผลจากฟาร์มพร้อมหาแหล่งจำหน่ายใหม่ๆให้ทางฟาร์มด้วย นอกจากได้ช่วยอุดหนุนแล้วยังได้พืชผักที่ปลอดภัยมาทานด้วย จะเห็นว่าการทำประโยชน์ของเราสามารถแผ่ออกไปได้ไกลทีเดียว


สรุปบทเรียนวันที่ 22 ส.ค.58 ค่ะ

วิชาที่ 19 การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย อ.ลักขณา จำปา

จะเห็นว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับองค์กร ยิ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่จะยิ่งซับซ้อนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกันภายในองค์กรเอง หรือการสื่อสารระหว่างองค์กรกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในแนวไหน ด้วยสื่อใดๆ อาจารย์ได้ให้แนวทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรของเรา

วิชาที่ 20 หัวข้อ “ปลดล็อกความสุข” โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร

เป็นวิชาที่มีกิจกรรมให้ทำและคิดเกี่ยวกับเรื่องของความสุขใจและความเครียด ทำให้คิดได้ว่าบางครั้งความสุขก็อยู่ภายในใจเราแต่อาจจะถูกบดบังไปด้วยความเครียดจากสิ่งใดๆที่เข้ามา เราอาจจะต้องลองเปิดเอาความสุขที่ซ่อนอยู่ออกมา สนุกจนอยากอ่านหนังสือของอาจารย์ต่ออีกว่า การปลดล็อกยังมีอะไรอีกบ้างนะ

อรพิณ นวลช่วย กลุ่ม 3
IP: xxx.158.26.114
เขียนเมื่อ 

วันที่ 20-22 ส.ค. ไม่ได้เข้าเรียนค่ะเนื่องจากไปอบรมทีเชียงใหม่ค่ะ

สิตพร สิงห์แหลม กลุ่ม 4
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

สรุปประเด็นที่ได้รับจากการฟังบรรยายวันที่ 20 ส.ค.58

วิชาที่ 16 “ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์มอ.”

แนวคิดใหม่ในระบบสาธารณสุข คือ เป็นไปในเชิงรุก เน้นการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาโรค นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการพัฒนาสาธารณสุข จากตัวอย่างการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลห้วยยอดและโรงพยาบาลตรังนั้น โรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เองก็สามารถเข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือกับโรงพยาบาลอื่นๆ มีการสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านการแพทย์ไปพร้อมกันและทั่วถึงทุกพื้นที่มากขึ้น

วิชาที่ 17 “จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ.” และการติดตามผลงานความคืบหน้าของงานออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรมฯครั้งที่ 2

ได้ฟังอาจารย์ให้ ข้อเสนอแนะและแนวคิดในการจัดทำโครงการ ทำให้สามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดทำโครงการได้

สรุปวันที่ 21 ส.ค.58

วิชาที่ 18 กิจกรรม CSR: Public Spirit-Enlarge your networks

กิจกรรม CSR ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างที่คลองหอยโข่ง และมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชาวบ้าน ถือเป็นกิจกรรมดีๆ สู่สังคม โดยคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เองอาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับสังคมบ่อยนัก ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมในทางอื่นๆ นอกเหนือจากการให้บริการทางสุขภาพที่โรงพยาบาล วันนั้นแม้อากาศจะร้อนแต่ก็เห็นรอยยิ้มอย่างมีความสุขของทุกๆคน

สรุปประเด็นที่ได้รับจากการฟังบรรยายวันที่ 22 ส.ค.58

วิชาที่ 19 “การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

ในปัจจุบันนี้มีวิธีการสื่อสารมากมายหลายแบบ การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในองค์กรหรือการสื่อสารกับภายนอกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ จะต้องเลือกเครื่องมือในการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

วิชาที่ 20 หัวข้อ “ปลดล็อกความสุข” โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร

อาจารย์ให้ทำกิจกรรมซึ่งเกี่ยวกับความสุขใจและความเครียดในการทำงาน และให้แนวทางการใช้กลยุทธ์ S-M-I-L-E ในการถอดรหัสความสุข

ืีnureeha group 4
IP: xxx.158.26.114
เขียนเมื่อ 

วันที่ 20-8-58 “ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทยศาสตร์ มอ.” ศ.นพจรัส สุวรรณเวลา

ความรู้ที่ไม่ทันสมัยหรือตายไปแล้วเท่ากับความไม่รู้หรือรู้ผิด ดังนั้นต้องหมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ

ทุกวันนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ เพราะการให้เงินมาจัดการะบบสุขภาพ เงินจะถูกจัดการโดยคนกลุ่มหนึ่ง......>คนจนเข้าไม่ถึง คนที่อยู่บนสุดต้องให้ก่อน

P4 medicine…..Predictive, preventive, personalize, participatory

วันที่ 21-8-58

กิจกรรม CSR: Public Spirit-Enlarge your network

วันที่ 22-8-58 “การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Strong communication--àenergy

Communication with KISS: Keep It Short and Simple ทำอย่างไร เราจะไปนั่งในใจของผู้ป่วย

ภาคบ่าย “ปลดล็อคความสุข (Unlock DNA of Leadership Happiness)” อ.กฤษณ์ รุยาพร

It’s time to work It’s time to happy วันนี้จะทำสิ่งที่เราสนุกกับมัน คิดอย่างนี้ได้เราก็จะมีความสุขชั่วชีวิตค่ะ แต่หากเจอ life crisis ก็ต้องระลึกเสมอว่าเราจะเอาอะไรไปฝากครอบครัว/คนที่เรารัก -คนที่รักเรา ต้องหาตัวช่วยในการจัดการกับวิกฤติ แต่อย่ากลัวเกินไปเพราะทุกวิกฤติ/ทุกการเปลี่ยนแปลงเหมือนการใส่แรงเข้าไป สิ่งสำคัญจงเล่นกับแรงนั้นให้เป็นด้วย SMILE:

S = self-awareness

M =manage emotion

I =innovate inspiration

L =listen with head & heart

E =enhance social skill

With high trust & high innovative leader

THANK YOU มีความสุขกันทุกๆท่านนะคะ BYE

สินีพร เชียงสอน
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 20-22 สค.58

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา “ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์มอ.” การรักษาคนไข้ที่เจ็บป่วยอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้ว การดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นป้องกันความเจ็บป่วยจึงเป็นการแก้ปัญหาในเชิงรุก รพ.สงขลานครินทร์ ควรดูแลผู้ป่วยได้ทั่วถึง ไม่ควรมุ่งเน้นงานรักษาเฉพาะด้าน

ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์และการติดตามผลงานความคืบหน้าของงานออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรมฯครั้งที่2 ได้ให้ความเห็นให้โครงการของเราเดินหน้าต่อไปได้

กิจกรรมCSR กิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เยี่ยมชมฟาร์ม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ที่ อ.คลองหอยโข่ง ฝึกการทำงานร่วมกัน และทำงานเพื่อสังคม

อ.ลักขณา จำปา การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเราทราบอยู่แล้วและยังเป็นจุดอ่อนของคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ได้ย้ำให้ “การสื่อสารที่รวดเร็วคือผู้ชนะ” และหากคณะเราได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องแล้วจะทำให้บุคลากรเกิดคามผูกพันธ์ต่อคณะได้

อ.กฤษณ์ รุยาพร “ปลดล็อกความสุข” คิดเกี่ยวกับเรื่องของความสุขใจและความเครียด ให้เราคิดบวกเข้าไว้ใจเราก็จะมีความสุข

นารี ปานทอง
IP: xxx.53.56.121
เขียนเมื่อ 

วันที่ 20 ส.ค.58

วิชาที่ 16 ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาะของคณะแพทย์ มอ.

คณะแพทย์ รพ.มอ. ควรเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ลงสู่ชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการบริการทางการแพทย์และเผยแพร่สู่สังคม ส่งเสริมให้รพ.เป็นเครือข่ายกับรพ.ใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความรู้

วิชาที่17 “จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ มอ. และและการติดตามผลงานความคืบหน้าของงานออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรม

ได้ฟังอาจารย์ให้ ข้อเสนอแนะและแนวคิดในการจัดทำโครงการ ทำให้สามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดทำโครงการได้อย่างเป็นระบบ

วันที่ 21 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 18 กิจกรรม CSR

เป็นกิจกรรม CSR ปลูกป่า ปล่อยปลา เยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างคลองหอยโข่ง ภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชน เห็นวิถีชีวิตชุมชน ความสามัคคี พร้อมเพรียงกัน อยากให้ชุมชนมีความเจริญ สุขภาพแข็งแรง รู้จักการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค มีสุขภาพที่ดี

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 19 “การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ เราจะเลือกการสื่อสารให้เกิดบรรลุประโยขน์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ เต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารให้เหมาะสม มีกลยุทธ์ในการสื่อสารที่ดี

วิชาที่ 20 "ปลดล็อกความสุข

อาจารย์ให้กลยุทธ์ S - M -I- L- E จะได้นำไปประยุกต์ใช้ทั้งกับตนเองและบุคคลรอบข้างเพื่อให้เกิดความสุขในการทำงานและส่งผลดีต่อองค์กร

เขียนเมื่อ 

20/8/2558 ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิดที่ได้ในการเปลี่ยนมุมมองของตนเองทำอะไรให้เกิดประโยชน์สำหรับภาคใต้โดยแท้จริง ในการให้บริการของสงขลานครินทร์ที่มีให้ต่อสังคม การสร้างค่านิยมหลักภายในตน เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการทำใจของเราให้ถูกต้องเสียก่อน มีความเป็นเพื่อน ความเข้าใจ ความเคารพ ซึ่งกันและกัน

21/8/2558 ประสบการณ์งานวิจัยของข้าพเจ้ากับการพัฒนางานของคณะ ทำให้ได้ฝึกคิดศึกษาการทำวิจัย และได้เรียนรู้จากการทำวิจัยของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งจะนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ทำอยู่

22/8/2558 การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับองค์กรในการที่จะขยายผลดีหรือผลเสียในภาพลักษณ์ต่าง ๆ ขององค์กรได้ การเลือกที่จะใช้สื่อต่าง ๆ สำหรับแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละงานขององค์กร

ปลดล็อกความสุข ไม่ว่าต้นทุนชีวิตคุณจะมีแบบไหน จะสูงหรือต่ำคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนอดีตได้ แต่วันนี้คุณสามารถหยุดเพื่อออกแบบชีวิตในอนาคตขณะปัจจุบันได้

อย่าออกแบบชีวิตจากแรงเชียร์ของหมู่บ้านปรารถนาดีที่อยู่รอบข้าง แต่จงหยุดฟังเสียงจากต่อมสุขใจ ที่เป็นบ่อเกิดของพลังแห่งความสุขที่เป็นลมใต้ปีกที่จะส่งคุณไปสู่ความสำเร็จ

กฤษณ์ รุยาพร มิสเตอร์สไมล์

อุษา เดชแดง
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

สรุปรายวิชาที่เรียนวันที่ 20 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 16 ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย กับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทยศาสตร์ มอ

โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา

คณะแพทยศาสตร์ มอ เป็นที่พึ่งของประชาชนทางภาคใต้ เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาวิชาการทางการแพทย์ มีคุณภาพบริการ

แพทย์ต้องเรียนรู้เทคโนโลยี ความรู้ใหม่ ๆ ติดตามให้ทัน เลือกมาใช้ให้ถูกต้องและคุ้มค่า

คณะแพทยศาสตร์ต้องสร้างเครือข่ายไปช่วยโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคใต้ เช่นโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลห้วยยอด ร่วมมือ ในการรักษาโรคที่ซับซ้อน

เน้นทำงานด้านการป้องกัน ก่อนรักษา ไม่ใช่เป็นโรคแล้วมารักษา ต้องเข้าถึงชุมชน ให้ความรู้ด้านรักษาสุขภาพเบื้องต้น ต้องการให้โรงพยาบาลระบบกระทรวงสาธารณสุข กับคณะแพทย์ ควรจับมือร่วมกันในการบริการด้านสุขภาพด้วยกัน อย่าไปมองต้นสังกัด เป็นตัวกีดขว้างในการพัฒนาทางการแพทย์ เพื่อประชาชน

สรุปรายวิชาที่เรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2558

ทำโครงการ CSR ที่คอหอยโข่ง บ้านเหนือ โครงการชัยพัฒนาของสมเด็จพระราชินี

เป็นการได้ออกไปสัมพัทธ์ชีวิตอีกมุมหนึ่ง กับธรรมชาติ ความเป็นอยู่ของชุมชน ได้มีการร่วมมือร่วมใจเพื่อน ๆ ในสมาชิกรุ่น 3 ทุกคนมีการแบ่งหน้าที่กันทำ ประสานงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนที่ดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน การปล่อยปลา การปลูกต้นไม้นานาชาติ 200 กว่าต้น เป็นบรรยากาศที่สดชื่น มีความสุข ปลุกความสำนึกให้รักต้นไม้เพื่อให้คงอยู่คู่พื้นแผ่นดินเรา

ช่วงบ่ายทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนากร ได้ให้ความรู้พี่น้องชาวคอหอยโข่ง ดิฉันขอบคุณทุกท่านที่เข้าฟัง คุณตา คุณยาย แม้แต่ท่านผู้ใหญ่บ้าน ซักถามหาความรู้ ให้ความสนใจในโรคต่าง ๆ เช่น ความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคลำไส้ ไข้เลือดออก การกินอาหารที่มีประโยชน์และมีโทษ ทำให้มีความรู้ไปด้วยทั้ง ๆ ที่อยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง

ได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของโครงการ พืชพัก ผลไม้ มีการแปรรูปเช่น น้ำพริกเห็ด อร่อยมาก

สรุปรายวิชาที่เรียนวันที่ 22 สิงหาคม 2558

การสื่อสารมีความสำคัญกับหน่วยงานหรือองค์กรมีข้อมูลมาก และสื่อสารได้รวดเร็ว ผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำต้องมีทักษะ

การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์

- เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

- เพื่อให้ได้รับความร่วมมือด้วยความเต็มใจ

- เพื่อให้ได้รับยินดีสนับสนุนในครั้งนี้และในโอกาสต่อไป

- เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในหน่วยงาน

- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

การสื่อสารอยู่ที่ผู้ใช้จะเลือกใช้สื่อชนิดใด ให้เหมาะสมกับงาน และสถานการณ์ ในการติดต่อ เช่น E-mail ใช้ข้อความสั้น กระซับ และตรงประเด็น หรือการใช้ Power Point เป็นผู้เล่าเรื่อง หรือแม้แต่การโฆษณา นำระบบดิจิตอลมาสื่อสารได้ง่ายขึ้น

เพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้หลากหลาย สร้างแรงดึงดูดให้เข้าถึงข้อมูลการสื่อสาร แก้ไขพฤติกรรมของบุคลากรส่งเสริมให้สนใจข้อมูล

สิริรัตน์ ชินนูปถัมภ์ กลุ่ม 4
IP: xxx.7.247.150
เขียนเมื่อ 

สรุปสิ่งที่ได้ 20-22 สิงหาคม 2558

20/8/58

วิชาที่ 16 ทิศทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทยศาสตร์ มอ.

- ให้คะแนน สภาพที่ มอ คาดหวัง กับความเป็นจริง

- โครงการเติมความรู้วิชาชีพสุขภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ในการบริการการแพทย์

- ความก้าวหน้า

- ยิ่งเอาเงินมาจัดการเรื่องความเสมอภาค ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่เสมอภาค

- ความเฉื่อย เป็นปัญหาหลักขององค์กร

- 4P Predictive Preventive Personalize Participatory

วิชาที่ 17 Social Innovation : คณะแพทย์กับการพัฒนาชุมชนในสายตาของประชาชน

ร่วมวิเคราะห์งานวิจัย ของแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำ

21/8/58

วิชาที่ 18 CSR

รู้สึกประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และให้ความรู้กับประชาชน ได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ได้เรียนรู้เรื่องการรักษาสุขภาพ และใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค ไปพร้อมๆกับประชาชน

22/8/58

วิชาที่ 19 การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

- การเป็นผู้นำที่ดีต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งเรื่องการประชุม การอภิปราย การจัดรายการ เพื่อความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ดี บรรลุตามเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานอย่างเต็มใจ และผู้ที่ติดต่อด้วยยินดีที่จะสนับสนุนต่อในครั้งต่อไป

- External หมายถึง บุคคลทั่วไป ลูกค้า ผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ

- การรู้จักตัวเอง รู้ต่อมความสุขใจ ต่อมเครียด

- เทคนิคการสื่อสาร คือ สั้น กระชับ ตรงประเด็น ใช้หัวเรื่องที่สื่อความหมายชัดเจน ใช้ศัพท์มาตรฐาน

- Internal หมายถึง ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ร่วมงาน

วิชาที่ 20 ปลดล็อคความสุข

ต่อมปลดล็อค SMILE

S = Self awareness

M = Manage emotion

I = Innovation inspiration

L = Listen with head and heart

E = Enhance social skill

ปทุมพร พิบูลย์ผล
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

ช่วงที่ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 16

ทิศทางการแพทย์และการสาธารณสุขไทย กับ การทำงานที่มีประสิทธิภาพของคณะแพทย์ ม.อ.

 • การรู้จักทิศทางขององค์กร และการรู้จักส่วนประกอบขององค์กร
 • การรู้สาเหตุการเกิดโรค นำไปสู่การป้องกันโรค (เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา)
 • การลดความเหลื่อมล้ำในการรักษา

วิชาที่ 17

จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยกับการพัฒนางานของคณะแพทย์ ม.อ.

การพัฒนางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและการนำผลการวิจัยเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

ปทุมพร พิบูลย์ผล
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 18

กิจกรรม CSR เป็นกิจกรรมการบำเพ็ญจิตสาธารณะโดยรุ่นที่ 3 ได้เลือกกิจกรรมการร่วมปลูกป่าและการให้ความรู้แก่ชุมชนคลองหอยโข่ง

ปทุมพร พิบูลย์ผล
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558

วิชาที่ 19

การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

กระบวนการสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สื่อกลาง ผู้รับสาร

การเลือกประเภทการสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี และมีประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด

วิชาที่ 20

“ปลดล็อคความสุข” เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักตนเอง และการเข้าใจในตนเอง อันนำไปสู่ความสุขที่จะเกิดขึ้น เช่น การเรียนรู้ว่าตนเองเป็นคนอย่างไร ชอบสิ่งใด ไม่ชอบสิ่งใด การเลือกอัตราส่วนผสมเพื่อให้ชีวิตมีความสุขทั้งในด้านการทำงานและในด้านการดำรงชีวิต