​การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุค Gen Z


สถาบันคลังสมองของชาติ และ มจธ. จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเชิญผมไปพูดเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุค Gen Z ในวันที่ ๙

จึงนำ Narrated Ppt มา ลปรร. ที่นี่

ตอนช่วงถาม-ตอบ มีคำถามที่สะท้อนความเข้าใจผิดเรื่อง Formative Assessment ว่า Formative Assessment ช่วยนักศึกษามากไป ควรใช้ Summative Evaluation มากกว่า ผมตอบว่า ขอให้กลับไปศึกษาเรื่อง FA ในลิ้งค์ https://www.gotoknow.org/posts/tags/dylan_wiliam

อาจารย์ ดร. ก้องกาญจน์ กาญจนพนัง ได้ทำลิ้งค์ รวบรวมหนังสือที่ผมแนะนำ ที่ https://www.facebook.com/KM.KMUTT/photos/a.108122402558762.5579.106612436043092/905960379441623/?type=1&theater

ชมการบรรยายของ ๒ รายการในช่วงเช้าวันที่ ๙ ทาง YouTube ได้ ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๙ ก.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)