เมื่อครูวิมล สมัยเริ่มสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีความรู้สึกว่านักเรียนยังไม่มีความรู้มากพอที่จะสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ครูจึงวางแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่โดยสอนหลักสูตรตลอดปีให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 1 ส่วนในภาคเรียนที่ 2 จะมุ่งเน้นเนื้อหาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยนำข้อสอบ Entrance เก่าๆ มาฝึกทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  แต่แผนการเรียนนี้นักเรียนทุกห้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเรียนหรือไม่ โดยครูเล่ารายละเอียดวิธีการเรียนให้นักเรียนช่วยกันลงความเห็นตั้งแต่เปิดเทอม ซึ่งนักเรียนทุกห้องยินดีจะเรียนและทำงานให้หนักขึ้น ต้องทำการบ้านทุกคาบเรียน                ผลจากการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ทำให้นักเรียนรู้สึกคุ้นเคยในการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ อันเป็นผลให้นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อได้จำนวนมาก