สรุปข่าว   "นวัตกรรมการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"                            การใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แทรกซึมไปยังกระบวนการทางธุรกิจในทุกรูปแบบและยังกระจายตัวไปยังรูปแบบงานประยุกต์อย่างต่อเนื่อง   ทำให้ธุรกิจต่างๆต้องปรับกระบวนยุทธ์   ในการนำเอาโครงสร้างด้านเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้นแนวโน้มการศึกษาในสาขานี้จึงเป็นไปในลักษณะที่ต้องตื่นตัวและก้าวทันตลอดเวลา