​โรงเรียนอาชญากรรม (Schools of crime)


คุก คือ โรงเรียนอาชญากรรม หรือ โรงเรียนโจร (Schools of crime) เป็นพื้นที่ถ่ายทอดวิชาอาชญากรรมระหว่างอาชญากรประเภทต่างๆ และการจำคุกเป็นระยะเวลานาน ที่มีกระบวนการที่ส่งผลกระทบถึงการทำร้ายร่างกาย และ จิตใจของนักโทษ (Prisonization) ทำให้นักโทษมีแนวโน้มที่จะย้อนกลับไปกระทำผิดซ้ำ (Recidivate) และจะเป็นไปได้อย่างไรในการคาดหวังกับการแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) และลดการกระทำความผิดซ้ำ (Recidivism) ในสภาพแวดล้อมของการจำคุก...............................

โรงเรียนอาชญากรรม (Schools of crime)


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


โรงเรียนของอาชญากรรม หรือ โรงเรียนโจร เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนแห่ง ความคิด ประกอบด้วยโรงเรียนเพื่อการลงโทษ (Prisons as punishment) และ โรงเรียนปฏิสัมพันธ์ (Minimalist/interaction school) เนื้อหาจากผลการวิจัยแบบ Meta –Analysis เรื่อง ผลกระทบของการจำคุกต่อการกระทำผิดซ้ำ (The Effects of Prison Sentences on Recidivism ) ปี 1999 – 2003 ในประเด็นการศึกษาเรื่องระยะเวลาในการติดคุกและผลกระทบต่อการกระทำความผิดซ้ำ และ ประเด็นการให้บริการดูแลผู้กระทำผิดและผลกระทบต่อการกระทำความผิดซ้ำ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อตรวจสอบว่าคุกสามารถลดพฤติกรรมการกระทำความผิดทางอาญา หรือ ลดการกระทำผิดซ้ำได้หรือไม่ ผลจากการศึกษาวิจัยแบบ Meta –Analysis จาก 50 งานวิจัย จากปี 1958 มีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด 336,052 ราย มีกรณีที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำผิดซ้ำ 325 กรณีพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มีบทสรุปที่สำคัญและสอดคล้องต้องกันประการหนึ่งว่า คุก คือ โรงเรียนของอาชญากรรม หรือ โรงเรียนโจร (Schools of crime) ดังบทสรุปงานวิจัย โดยสังเขป ดังนี้

- งานวิจัยด้านอาชญากรรมโดยนักวิชาการ De Beaumont และ de Tocqueville, Lombroso และ Shaw มีบทสรุปว่า คุกเป็นพื้นที่ถ่ายทอดวิชาอาชญากรรมระหว่างอาชญากรประเภทต่างๆ (ดู Lilly, Cullen และ Ball 1995) Jaman, Dickover และ Bennett (1972)

- นักโทษที่ถูกจำคุกเป็นเวลานาน มีแนวโน้มที่จะกระทำผิดซ้ำภายหลัง พ้นโทษ (ดู Cayley 1998, Latessa และ Allen 1999, J. Miller 1998, Schlosser 1998 และ Walker 1987)

- การที่นักโทษผ่านกระบวนการ Prisonization การจำคุกเป็นระยะเวลานาน อยู่ในสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ภายในคุก จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ การแก้ไขฟื้นฟู และ การกระทำผิดซ้ำภายหลังพ้นโทษ (ดู Bonta และ Gendreau 1990, Cohen และ Taylor 1972)

- สภาพแวดล้อมคุกทำลาย ร่างกาย และ จิตใจของนักโทษ และ มีการเสริมแรงบวกอย่างท่วมท้น โดยกลุ่มเพื่อนนักโทษสำหรับความหลากหลายของพฤติกรรมต่อต้านสังคม ( ดู Bukstel และ Kilmann 1980 และ e.g. Buehler, Patterson และ Furniss 1966)

- ลักษณะของวัฒนธรรมที่นิยมของเรา เช่น ภาพยนตร์ ยังมีการเสริมสร้างความคิดที่ว่าคุกมีกลไกสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่อาจเพิ่มการกระทำความผิดซ้ำทางอาญา (ดู Mason 1998) และ คุกได้รับ Ph.Ds ทางด้านการส่งเสริมการกระทำความผิดซ้ำทางอาญา (ดู e.g. Clark 1970 และ Rangel 1999)

- งานวิจัยส่วนน้อยเชื่อว่า นักโทษที่ถูกจำคุกมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ในการลดการกระทำความผิดซ้ำภายหลังพ้นโทษ ซึ่งงานวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ “โรงเรียนของอาชญากรรม” (ดู Gendreau, Grant และ Leipciger 1979, Wormith 1984 และ Zamble Porporino 1990)


โดยสรุป

โรงเรียนอาชญากรรม (Schools of crime) จากผลสรุปของงานวิจัย แบบ Meta –Analysis เรื่อง ผลกระทบของการจำคุกต่อการกระทำผิดซ้ำ พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องต้องกันที่สำคัญประการหนึ่งว่า คุก คือ โรงเรียนอาชญากรรม หรือ โรงเรียนโจร เพราะคุกเป็นพื้นที่ถ่ายทอดวิชาอาชญากรรมระหว่างอาชญากรประเภทต่างๆ และการจำคุกเป็นระยะเวลานาน ที่มีกระบวนการที่ส่งผลกระทบถึงการทำร้ายร่างกาย และ จิตใจของนักโทษ (Prisonization) ทำให้นักโทษมีแนวโน้มที่จะย้อนกลับไปกระทำผิดซ้ำ (Recidivate) และจะเป็นไปได้อย่างไรในการคาดหวังกับการแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) และลดการกระทำความผิดซ้ำในสภาพแวดล้อมของการจำคุก นอกจากนั้นการใช้โทษจำคุกมากเกินไปยังส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนในการนำไปเลี้ยงผู้กระทำผิดที่ทำร้ายสังคมจำนวนมหาศาล และ คุกมีส่วนในการเพิ่มการกระทำผิดซ้ำสำหรับผู้กระทำผิดทั้งหมด (Prisons increase recidivism for all offenders.) อย่างมีนัยสำคัญ


……………………..เอกสารอ้างอิง


1. รายงานการวิจัยแบบ Meta –Analysis เรื่อง ผลกระทบของการจำคุกต่อการกระทำผิดซ้ำ ( The Effects of Prison Sentences on Recidivism 1 ปี 1999 – 2003) โดย Paul Gendreau และ Claire Goggin ศูนย์การศึกษาความยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัย Brunswick และ Francis T. Cullen ภาควิชากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัย Cincinnati ประเทศแคนาดา

2. ภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://www.regroup.com/welcome/doe-releases-the-most-current-statistical-data-on-school-crime/ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ความเห็น (8)

ไม่ได้อ้างอิงอะไรหรอกครับ...ได้ยินชาวบ้านเขาคุยกันว่า "ส่งมันไปฝึกวิทยายุทธให้เก่งกว่าเก่าสิ" หรือลักษณะว่า "ส่งมันไปเรียนวิชาโจรให้เก่งขึ้นนะสิ" จากที่เคยเกเร ร้ายๆ อยู่แถวบ้านมาก่อน พอเข้าไปก็จะได้รับความชำนาญด้านร้ายๆ ต่าง ๆ ออกมา...เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมากครับพี่หนาน ผมว่าตามผลการวิจัยน่ะครับ ซึ่งผลการวิจัยพบ 3 โรงเรียนแห่งความคิด นอกจากโรงเรียนโจร แล้วยังมีโรงเรียนเพื่อการลงโทษ และ โรงเรียนปฏิสัมพันธ์ น่ะครับ

ขอบคุณพี่ Pongphet Sangsri (แสงแห่งความดี) มากน่ะครับที่ติดตามและกรุณาให้กำลังใจ ขอบคุณ มากน่ะครับพี่

ขอบคุณท่านอาจารย์ขจิต ฝอยทอง มากน่ะครับ ที่ติดตามและกรุณาให้กำลังใจ ขอบคุณ มากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณพี่วอญ่า - ผู้เฒ่า - natachoei มากน่ะครับ ที่ติดตามและกรุณาให้กำลังใจ ขอบคุณมากน่ะครับพี่

ขอบคุณท่านอาจารย์ต้น มากน่ะครับ ที่ติดตามและกรุณาให้กำลังใจ ขอบคุณ มากน่ะครับอาจารย์ต้น

ขอบคุณพี่ rojfitness มากน่ะครับ ที่ติดตามและกรุณาให้กำลังใจ ขอบคุณมากน่ะครับพี่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี