เครือข่ายการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือนิสิต มมส ปี 2558

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


คณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายการให้คำปรึกษา

ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ตั้งแต่วันที่ 6-21 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการ ให้คำปรึกษา
จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ ปัญหาความเครียด และแนะแนว การใช้ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ออกพบปะ เยี่ยมเยือนทุกคณะ ทำงานเชิงรุก ในระดับคณะ
จำนวน 20 คณะ ในการสัญจรพบผู้บริหารทุกคณะ
ประกอบด้วย คณบดี รองฝ่ายวิชาการ

รองฝ่ายพัฒนานิสิต/กิจการนิสิต และคณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทีมที่ออกเยี่ยมประกอบด้วย 1. ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา ตำแหน่ง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มมส 2. แพทย์หญิงจริยา จิรานุกูล ตำแหน่ง อาจารย์จิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มมส 3. นางสาวอนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์

ตำแหน่ง นักจิตวิทยา มมส 4. นางสาวพรวัฒนา ศรีคำภา

ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

และ ลำดับที่ 5 นางสาวปาลิดา แสนวา

ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เพื่อ รับฟังปัญหานิสิตแต่ละคณะ แนวทางในการสร้างระบบช่วยเหลือนิสิตที่ประสบปัญหาแต่ละคณะ อาทิ ปัญหาความเครียด และแนะแนว การใช้ชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อีกทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อนิสิต ในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของทุกคณะ หน่วยงาน
และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายการให้คำปรึกษาทุกคณะ
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังมีบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดนี้ ต่อไปนี้

1. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สื่อต่างๆให้นิสิตได้เข้าถึงเครือข่ายการให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. จัดประชุมเครือข่ายการให้คำปรึกษาร่วมกับทุกคณะ 2 เดือน/ครั้ง

3. ทุกคณะ หน่วยงานจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในสังกัด

4. ประสานงานส่งต่อนิสิตในรายที่จำเป็น

5. จัดประชุมสรุปปัญหา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการดำเนินงานร่วมกัน

6. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป


Anongpanuch panatungthirawit

30 ก.ค.2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแนะแนวความเห็น (0)