จัดงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ พร้อมแนะนำผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

ให้กับนิสิตใหม่ อีกทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ

เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

จากทุกส่วน ในขณะที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้นิสิตได้เข้าใจถึงหน่วยงานให้บริการที่สำคัญ

และเกี่ยวข้องกับนิสิต

ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการขอรับบริการเพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยตรงแก่นิสิต ให้นิสิต

ได้มีศิลปะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม

ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์โดยตรง

ตลอดจนเกิดประสานเครือข่ายการพัฒนานิสิต ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

มีนิสิตใหม่เข้าร่วมแบ่งเป็นภาคเช้า และภาคบ่าย รวมจำนวน 13,000 คน

สำหรับการปฐมนิเทศในวันนี้ มีการแนะนำหน่วยงานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับนิสิต 6 หน่วยงาน

ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล กองคลังและพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ

สำนักศึกษาทั่วไป และงานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ จากนั้นรับฟังการบรรยายให้ความรู้

หัวข้อ “วินัยจราจรกับความปลอดภัยของนิสิต” โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจเขวาใหญ่

ฟังบรรยายหัวข้อ “บัณฑิตไทย ไม่โกง” วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม

และรับฟังการแสดงธรรม โดยพระปลัดน้อย ธนปัญโญ (หลวงตาน้อย)

และทีมงานวงปี่พาทย์ จากวัดจำปาเมืองสุรินทร์


Anongpanuch panatungthirawit

30 ก.ค. 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแนะแนวความเห็น (0)