สอนครูและศิษย์ให้เป็นคนดีเก่งกู้โลก

ขอบพระคุณท่านอธิการบดีและผู้บริหารม.มหิดลและทีมผู้บริหารของคณะกายภาพบำบัดที่มีนโยบายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Education)

เมื่อวันศุกร์นี้ ผมได้มีโอกาสฟังวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีและขอแสดงความชื่นชมนโยบายของคณะผู้บริหารทั้งม.มหิดลและคณะกายภาพบำบัดที่ชวนผมให้จุดประกายความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารหลักสูตรกิจกรรมบำบัดให้เกิดการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาด้วยแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาเชิงรุกอย่างหลากหลาย

และผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วิจารณ์ผู้เป็นครูต้นแบบของผมที่เขียนบันทึกชี้นำกระบวนการบริหารการศึกษาได้อย่างน่าสนใจ ที่นี่

ผมจึงขอบันทึกเนื้อหาโดยสรุปที่ท่านอธิการบดีได้เน้นการพัฒนาบุคลากรของคณะมุ่งเป้าการพัฒนาความเก่งคู่ความดีของครู/อาจารย์ ต่อเนื่องสู่การพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้เป็น "มนุษย์คุณภาพ - ตัวที คือ เก่งวิชาการกับวิชาชีพอย่างลุ่มลึก (แนวตั้ง) แล้วมีความเข้าใจในการนำความเก่งมาทำความดี (แนวนอน) ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตัวเองให้พร้อมเป็นพลเมืองดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของชาวโลกทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา ได้แก่

  • ปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ มลภาวะของสภาพภูมิอากาศ
  • ปัญหาการขาดแคลนทรััพยากรธรรมชาติอันเป็นอาหารของมนุษย์
  • ปัญหาพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงและกำลังประสบภาวะโรคเรื้อรังทั้งที่ไม่ติดต่อและติดต่อได้ในสายพันธุ์โรคใหม่ๆ
  • ปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่กำลังต้องการการทำงานสหวิชาชีพในการพัฒนาสุขภาวะในหลายมิติ

ดังนั้นทักษะที่ครูทั้งหลายควรฝึกฝนก่อนที่จะเป็นต้นแบบที่ดีแก่ลูกศิษย์ ได้แก่

  • ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในระบบการบริหารการศึกษาในมัธยม คลิกศึกษา Learning Expectation จากรร. Stratford ที่นี่
  • ทักษะที่ควรฝึกฝนแบบผสมผสานการเรียนรู้ที่ต่อยอดกับทักษะการทำงานในสถานที่จริง คลิกดาวน์โหลด ที่นี่ เป็นเอกสารแนะนำ Work-related Learning ของสหราชอาณาจักร
  • ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในระบบการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัย คลิก ที่นี่ โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเป็นผู้นำที่ช่วยเหลือสังคม หรือ Social Entrepreneur Leadership และทักษะการสร้างนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก คลิกอ่านเพิ่มเติม ที่นี่ [Acknowledgement to Jackie Gerstein, Ed.D.]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (1)

ขอบพระคุณมากครับคุณ sr และคุณวินัย