วัคซีนธรรม ป้องกันโรคภัย


ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลาการ

ภายในหน่วยงาน ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรัก และความสามัคคี


กิจกรรม "....วัคซีนธรรม ป้องกันโรคภัย.... "

คณะข้าราชการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระก่อนเริมปฏิบัติงาน


อันจะส่งผลให้บุคลากรมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เกิดความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมของหน่วยงาน รวมทั้งความเป็นน้ำหนึงใจเดียวกัน เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน

สำนักงานพัฒนาระบบริหาร ได้จัดกิจกรรม " วัคซีนธรรม ป้องกันโรคภัย" ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานฯขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระศาสนา มีสติ และนำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยร่วมกันทำกิจกรรม ดังนี้

- จัดพิมพ์บทสวดมนต์ เพื่อนำไปถวายให้แก่วัดต่าง ๆ และแจกให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มีใจใฝ่ธรรม

- สวดมนต์ทุกวันพระ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนา เจริญสมาธิ และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาระบบบบริหาร โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ได้นำบุคลากรไหว้พระสวดมนต์ บทพระพุทธคุณ บทพาหุง -มหา คาถาชินบัญชร นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา เป็นอันเสร็จพิธี

กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และจะดำเนินการต่อเนื่องไป และจะได้มีการประเมินผลจากบุคลากรที่เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และหลังเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทราบผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวม

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว คาดว่า จะส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ อารมณ์แจ่มใจ ไม่เกิดอาการเครียด และใจเป็นสมาธื ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ทำให้ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยคมคิด เพื่อชีวิตที่ดีความเห็น (0)