ถอดบทเรียน หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดตราด :การเตรียมการพิธีการ วันคล้ายวันประสูติ

การเตรียมการ จัดพิธีเทิดพระเกียรติ ก่อนอื่นก็ต้องคิดก่อนว่า

เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ในวันดังกล่าว เมื่อคิดกิจกรรมได้แล้ว ก็เริ่มขั้นตอนแรกของการออกหน่วย พอ.สว. ตามปกติ

1.ทำหนังสือแจ้ง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการออกหน่วย พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยให้ประธาน พอ.สว. ประจำจังหวัดเป็นผู้ลงนาม

2.ทำหนังสือ ขอสนับสนุนตามกิจกรรมที่เราได้คิดไว้ เช่น กิจกรรมมอบถุงยังชีพ ทางผู้ประสานทำหนังสือ ขอสนับจาก กาชาดจังหวัดตราด จำนวน 10 ชุด และ พมจ.จังหวัดตราด อีก 10 ชุด

3.กิจกรรมตัดผม ได้ประสานขอสนับสนุน การตัดผมชาย จาก นาวิกโยธินตราด ส่วนการตัดผมหญิง ขอสนับสนุนจากโรงเรียนสารพัดช่างตราด

4. กิจกรรมปล่อยปลา ขอสนับสนุนจากกรมประมงจังหวัดตราด

5.กิจกรรมทำบุญ ประสานผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการ

ขั้นเตรียมการ

ประสานขอการสนับสนุนป้าย พิธีการ จากพื้นที่ โดยประสานผ่านทางสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้ประสานพื้นที่ต่อ โดยผู้ประสาน ส่งตัวอย่าง และรูปแบบการจัดทำป้ายไวนิล ส่งให้พื้นที่ดู พร้อมทั้งรูปแบบการจัดสถานที่

ป้ายไวนิลที่ได้ประสานและออกแบบในครั้งนี้

ก่อนการตกแต่งให้สวยงาม

วันจริง ประธานคือผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตกแต่งได้สวยงาม ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ด่านชุมพล ในการตกแต่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวันความเห็น (0)