หอพักนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้


ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีวาระ “แนวทางในการระดมทุนเพื่อพัฒนาหอพักนักศึกษา” โดยใช้วิธีการ “แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์” (Securitization) โดย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ดีมาก เป็นรูปแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ น่าจะดำเนินตาม

นั่นคือเรื่องการลงทุน (investment) เพื่อสร้างหอพักนักศึกษา ประเด็นที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือการใช้หอพักนักศึกษาให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนานักศึกษา ในยุคศตวรรษที่ ๒๑

หอพักนักศึกษาต้องไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอน แต่ต้องมีคุณค่ามากกว่านั้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำหน้าที่หล่อหลอมความเป็นคนดี พลเมืองดี ของชาติบ้านเมือง ที่มีรูปแบบการดำเนินการที่เป็นตัวอย่าง ให้นำไปปรับใช้ หรือคิดริเริ่มวิธีการใหม่ๆ ได้มากมาย ดังตัวอย่าง ,วิจารณ์ พานิช

๒๓ พ.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)