​World Happiness Report


World Happiness Report 2015 สื่อสารสาระสำคัญคือ การดำเนินการนโยบายภาครัฐต้องคำนึงถึง มิติด้านความสุขของประชากรด้วย และมาตรการที่จะให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้ คือ “การพัฒนาจากฐานล่าง” (bottom-up development)

ผมมีความเห็นว่า ประเทศไทยได้คะแนนเท่าไร อันดับที่เท่าไรของโลก ไม่สำคัญมากนัก ส่วนที่เราควรเอาใจใส่คือ เอาวิธีวิทยาของเขามาปรับใช้ในประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสุข

ผมอยากเห็นประเทศไทยดำเนินการเสาะหากลุ่มคนที่บอกว่ามีความสุขในระดับสูง แล้วศึกษาปัจจัย หลักๆ ที่ทำให้เขามีความสุข เอามาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งสำหรับกำหนดนโยบายสาธารณะวิจารณ์ พานิช

๒๔ พ.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)