Digital Economy and Human Capital : โอกาสและความเสี่ยง มหาวิทยาลัยคริสเตียนdigital Economy and Human Capital : โอกาสและความเสี่ยง มหาวิทยาลัยคริสเตียน

- จะทำ Workshop สั้นๆ ในช่วงท้าย โดยเราต้องจับมือกับมหาวิทยาลัยของโลก และผมมั่นใจว่า สามารถทำอะไรได้อีกมาก

 • หลักๆ คือการเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการทำงาน แล้วสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
 • Human capital ปลูก อย่าหยุดการปลูกที่จะทำงาน เก็บเกี่ยวถ้ามีคุณภาพเราใครจะมาบริหารเรา เราต้องมีบริหารจัดการ มาจากเก็บเกี่ยว มาจากการเกษตร ดูแลน้ำ ปุ๋ย น้ำมาก น้ำน้อย แล้ง เป็นต้น ศักยภาพในการรองรับ พลังและแรงบันดาลใจ ให้ตอบสนองในสิ่งที่ดี เราต้องทำให้ตัวเราเองพร้อมรับอุปสรรค แต่เราก็มีปัญหามากมายในการแก้ไขอุปสรรค
 • นี่คือปัญหาของทุนมนุษย์ ที่จะมีศาสตร์ต่างๆ น่าจะช่วยในการบริหารคนได้ดี
 • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ((ICT) รวดเร็วและหลากหลายมาก – Internet, twitter , facebook, , cloud computing ฯลฯ กระทบคนจำนวนมาก ภายในระยะเวลาสั้น ๆ ประเทศไทยก็เช่นกัน ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ให้การบริหารจัดการที่ดีขึ้น
 • ผู้ประกอบการ คือจิตวิญญาณ ความแตกต่างของการเกิดมูลค่าเพิ่ม
 • มี Value added และ ค้นหาตัวเอง Value creation ต้องคิดว่ามันคือโอกาส ต้องทำงานนอกกรอบให้ได้ กระเด้งออกไปจากกล่อง
 • มี Value Diversity เปลี่ยนเป็น Harmony
 • จึงเป็นที่มาของคำว่า Digital Economy” หรือบางทีเรียกว่า New Economy” หรือ Internet Economy” หรือ Web Economy” แต่สำหรับวันนี้คงจะ limit แค่ “Digital Economy” ไม่พอ คงจะต้องหมายถึง Digital Society” ด้วย คือ นอกจาก E-Business, E-Commerce แล้ว ยังมี Digital Government หรือ E – Learning ด้วย
 • อยากให้ลองคิดถึงตัวเอง ผมมีวิธีการเรียนของผมเอง จะ Share ให้ฟัง การเรียนยุคใหม่ ต้องมีการเรียนในเชิงคิดวิเคราะห์
 • ก่อนจะไปถึงประเด็นหลัก ผมอยากจะใช้แนววิธีการเรียนของผม คือ “Learning how to learn” เพื่อให้ทุกท่านได้นำแนวคิดดังกล่าวไปต่อยอด คือ การมีวิธีการเรียน + กระบวนการ (Process) + ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
 • แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผล และสร้างมูลค่าเพิ่ม ของ ดร.จีระ
 • 4L’s , 2R’s , 2I’s, 3V’s,3L’s, C & E, C – U – V
 • ได้ปะทะกันทางปัญญา และเอาไปทำต่อ เรียกว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 • Reality มองความจริง Relevance ตรงประเด็น เป็นหลัก
 • เทรนในโลกส่วนใหญ่มาจาก 8K's , 5K's ของผม ผมอยากมารับใช้ ต้องมี Happy workplace มีความสุขในการทำงาน มีเป้าหมายในการทำงาน ทำให้มนุษย์อยู่รอด
 • อยากให้ท่านให้ความสนใจเรื่อง Happy at Work ต้องมีความชอบในงานก่อนอันดับแรก
 • ทุนแห่งความยั่งยืนก็สำคัญ ทำยังไงที่ให้งานที่ใช้เทคโนโลยีที่สำเร็จ ต้องมีร่างกายแข็งแรง
 • Social digital คือการทำงานที่มีเพื่อนเครือข่ายในการทำงาน
 • ต้องทำมูลค่าเพิ่มเพื่อส่วนรวม ต้องมีทุนความยั่งยืน ทุนแห่งความสุข ทุนแห่งเครือข่าย ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • ต้องเป็นคนใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดเวลา อ่านหนังสือเยอะ แชร์ให้คนอื่นรู้ แก้ปัญหาเป็น คิด วิเคราะห์เป็น มี New knowledge
 • ประเด็นวันนี้จึงเน้นไปที่ “โอกาส” และ “ความเสี่ยง” คือ จะนำเอา Digital Technology มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร? และความเสี่ยง คือ อะไร?
 • ดังนั้น ผมจึงคิดว่าถ้าเราดึงเอาทุนมนุษย์ (Human Capital) มาเป็นนโยบายหลัก อาจจะทำให้การสร้างโอกาสมีมากขึ้น และความเสี่ยงลดลง
 • ในทฤษฎีทุนมนุษย์ของผม เป็นการมองการพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่ระดับ Macro คือภาพใหญ่ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับองค์กร หรือ บุคคล หรือที่เรียกว่า “Micro”
 • ในระดับ Macro ลองพิจารณา HR Architecture ซึ่งสำหรับประเทศไทย จุดอ่อนของเรา คือ เรื่องการศึกษา หรือ ที่ผมเรียกว่าเป็นการ “ปลูก” แต่เราสามารถที่จะลดจุดอ่อนลงด้วยการ “ปลูกเพิ่มขึ้น” ในช่วงหลังจากจบการศึกษา เข้าสู่วัยทำงาน ตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ 22 - 60 ปี หรือที่เรียกว่า “Lifelong learning” จะช่วยได้มาก
 • ถ้าเราปลูกได้ดี เราก็จะได้คุณภาพของทุนมนุษย์ที่พร้อมจะรองรับ Digital system คือ “8K’s+5K’s” แต่ที่สำคัญต้อง 8K’s มาก่อน โดยเฉพาะต้องปลูกฝัง “ทุนทางคุณธรรมจริยธรรม” เป็นพื้นฐาน เพราะ Digital Economy ที่ขาดทุนทางคุณธรรมจริยธรรมอาจจะทำให้เกิด Corruption แบบ Digital ซึ่งสร้างปัญหามากมายและเมื่อมี 8K’s แล้วต้องพัฒนาต่อยอดให้มีอีก 5 ทุนที่สำคัญในยุค Globalization (5K’s)
 • แต่ในการบริหารทุนมนุษย์ต้องสร้าง “แรงจูงใจ” โดยเฉพาะต้องเน้นให้ตรงกับการดำรงชีวิตในยุค Digital และการสร้างแรงจูงใจที่เป็น “สิ่งที่มองไม่เห็น” หรือ “Intangibles” ลองพิจารณาแนวคิด 3 วงกลม และ HRDS ของผม ทฤษฎี HRDS เพื่อการสร้างทุนแห่งความสุข การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการบริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • Happiness , Respect, Dignity, Sustainability
 • สุดท้าย คือ การลงมือทำและเอาชนะอุปสรรค หรือ Execution มี Technology อย่างเดียวไม่พอ จะต้องเน้นไปที่การนำไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้เกิดความสำเร็จ ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องใช้ภาวะผู้นำขั้นสูง ลองพิจารณาบทเรียนเรื่องภาวะผู้นำของ Peter Drucker และ ดร.จีระ
 • โดยสรุป ความเสี่ยงของ Digital Economy กับ Human Capital คือ
 • ระบบการศึกษาอ่อนแอ เรียนเพื่อได้ปริญญา ไม่ได้เน้นปัญญา บัณฑิตส่วนใหญ่คิดไม่เป็น ได้แค่ COPY
 • ระดับองค์กรยังลงทุนพัฒนาคนไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้เน้นคุณภาพ เพราะคิดว่าไม่สำคัญ
 • ความเหลื่อมล้ำของคนไทยในสังคม บางกลุ่มไปได้ดี บางกลุ่มขาดโอกาส ต้องกระจายโอกาสไปให้ทั่วถึง โดยเฉพาะในระดับชุมชนที่ธุรกิจเล็ก ๆ เสียเปรียบธุรกิจใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม แรงงานไร้ฝีมือ ไปจนถึงระดับรากแก้วของประเทศ ระดับ ซึ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ต้องมี “วิธีการ” (4L’s) ซึ่งจะต้องอาศัยความต่อเนื่อง และปัจจุบันยังขาดคุณภาพมีแต่ปริมาณ และการพัฒนายังไม่ได้ผลเท่าที่ควร

หวังว่าแนวคิดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน

Workshop

- ยกตัวอย่างโครงการทางด้าน health ที่ใช้ digital technology และทุนมนุษย์จะช่วยหรือเป็นอุปสรรคอย่างไร

- ยกตัวอย่างโครงการ ด้าน Health ที่เกี่ยวกับ ASEAN 2 โครงการและปัจจัยทางทุนมนุษย์จะช่วยและเป็นอุปสรรคอย่างไร

กลุ่ม 1 ทุนมนุษย์ เกิดขึ้นในประเทศไทย ในการใช้ Skype ระหว่างกัน ลดการเสียเวลา เราได้คุณภาพของพยาบาลและแพทย์ เห็นหน้าซึ่งกันและกันด้วย สามารถเห็นทั้งสองด้าน

อุปสรรค : สัญญาณไม่ดี ทำให้มีปัญหาได้ สัญญาณต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลในโรงพยาบาล

การอพยพ อาจจะนำมาซึ่งโรคติดต่อได้ เกิดจากการอพยพ มีการจัดการ และทำเป็นระบบและข้อมูลให้ชัดเจน เก็บรวบรวมและเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข

มีเป็นระบบป้องกันชายแดนอยู่แล้ว ต้องได้ทำข้อมูลและมีการออนไลน์หากัน สามารถรักษาพยาบาลได้ทุกที่

กลุ่ม 1

 • เชื่อมโยง ซึ่งกันและกันในอาเซียน
 • ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของคนได้ ทั้งสุขภาพและปากท้อง
 • เราสามารถระบบส่งต่อข้อมูลให้แก่ทุกชนชั้นได้เสมอภาค
 • ปัญหาในการสื่อสาร อาจจะต้องจำเป็นใช้ล่าม หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 • การติดต่อ มีโรคติดต่อ จะเกิดปัญหาตามมาในทุกประเทศ เราต้องเชิญชวนให้ทำงานร่วมกัน

อ.จีระ : ต้องพัฒนาให้สัญญาณดี เป็น 3G , 4G ให้ดีขึ้น ทำแล้วก็ต้องให้สำเร็จ ปัญหาอาเซียนชายแดนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ มีตัวละครหลายตัวที่ต้องช่วยกัน

กลุ่ม 2

เราต้องใช้ในประเทศ คนไทยมีศักยภาพในด้านนี้ ค่อนข้างสูง ขาดการสนับสนุนจากต่างประเทศ

การปลูก คนไทยมีรู้ในเรื่อง Medical มีการวิจัยมากหรือยัง สำรวจ Competency มากหรือยัง การรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของเรา การศึกษาค้นคว้ามากพอหรือยัง

ต้องลิงก์กับ Data base การตั้งงบประมาณถูกกำหนดโดยบริษัทของเรื่องนี้ ใช้เงินมหาศาล ต่างชาติรู้จุดอ่อนของเรา

เราต้องกระตุ้น และสร้างแชร์ให้ได้

กระตุ้นให้คิดนอกกรอบเยอะๆ ต้องบันทึกข้อมูลทุกคำพูดไว้

กลุ่ม 2

อาเซียน สร้างเครือข่ายเรื่องอำนาจต่อรอง เช่น เยอรมัน แต่ญี่ปุ่น จีน ก็สามารถทำได้ การสร้างชิปต้องลิงก์กันหมดในทั่วภูมิภาค การรวมกลุ่มเพื่อแชร์ข้อมูลกัน

อ.จีระ หมอบางคนไปลิงก์กับบริษัท เช่น ยา มีการเก็บข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ และการซ่อมบำรุง เราต้องสามารถแชร์ข้อมูลกันได้

คนไทยอยู่ไปนานๆ เราจะติดสันดานเสมียน ไม่อ่านหนังสือ ต้องหาความรู้เพื่อขึ้นเรื่อย ๆ หาข้อมูลเพิ่ม เอาไอเดียอันนี้ไปคิดต่อ

กลุ่ม 3

Beyond เน้นเรื่อง health สถานพยาบาลไม่สามารถโรคได้มากกว่านี้แล้ว แต่คนป่วยเยอะและไม่ป้องกัน เราต้องสร้างจริยธรรมด้านนี้ให้มากขึ้น สร้างจิตสาธารณะให้มากขึ้น เราต้องไปทำความเข้าใจ ลงไปด้วยจิตให้ความรู้ความเข้าใจ ลงไปจัดโครงการต่างๆได้

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต้องมีศักดิ์ศรี หาช่องว่างความเสมอภาคและความเท่าเทียม ดูตามความสามารถ สามารถประชาชนเกิดความเท่าเทียมกัน

อ.จีระ : ต้องมีแนวร่วมและทำงานร่วมกัน กระตุ้นให้คุณเป็นเลิศ โปรโมทให้คนออกกำลังกาย เล็กๆน้อยๆ ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอ

อยากให้ทำวิจัย เรื่องการใช้บริการมากเกินไป คิดว่ามันถูก

โครงการแรก Health Promotion อาเซียน มีการเดินทางไปมา การเกิดอุบัติเหติ ขึ้นมา มีโรงพยาบาลของตัวเอง ไม่เดินทางไปที่ไหน จึงต้องมี Data base ไม่ว่าอยู่ที่ก็สามารถเห็นข้อมูลได้หมด ควรมีการแชร์ข้อมูลกันไว้ให้มากยิ่งขึ้น และปลูกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้มาก โครงการดังกล่าวก็สามารถทำได้

อ.จีระ : EU ทำไปนาน สามารถรู้หมดหรือยัง น่าจะศึกษาเรื่องนี้ อยากให้มองไปถึงความร่วมมือของอาเซียน แต่เริ่มแรกจากชายแดนก่อนก็ได้

กลุ่ม 4

เน้นเรื่อง Data base มีชอฟแวร์ที่จะไปแทนงานประจำ โรงพยาบาลใหญ่ๆสามารถมาลิงก์กันได้ ศิริราช สร้างโรงพยาบาลอีก 1 โรงพยาบาลสามารถมาลิงก์กับที่เดิมได้ ประเทศไทย เด่นท่องเที่ยว เกษตร แต่ไปมองขายชิ้นส่วน อุตสาหกรรม เป็นต้น ไม่เก่งแต่ลอกมา น่าจะหันมามองเรื่อง Health มากขึ้น

ประเด็นเรื่อง His การสร้างและแชร์ data base ทุนมนุษย์สามารถมีส่วนมาใช้ในการด้านทุนมนุษย์ ปัญญา มีการ Hub ข้อมูลต่อกัน มีการทำงานไปสู่อาเซียน ความรู้ความสามารถแพทย์ของไทยมีชื่อเสียงมาก ทำให้ต่างประเทศมาใช้บริการมากมาย เราจึงทำตรงให้เข้ามีความชำนาญและลิงก์และแชร์กับไปทั่วโลก

หมายเลขบันทึก: 591775เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2015 03:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 มิถุนายน 2015 03:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี