รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน


ชื่อผลงาน : รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา : นางกัญนิภา บุญมาวงศ์

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านทุ่งกาไชย (เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ปีการศึกษา : 2557

การศึกษาครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งกาไชย (เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการ การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งกาไชย (เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 12 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดการสอน การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 ชุด คู่มือการจัดการเรียนรู้ การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของชุดการสอน เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ตรวจและบันทึกคะแนนภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติ ทำการแปลผล และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 87.93/86.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งกาไชย (เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.94 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งกาไชย (เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อยู่ในระดับมากที่สุด

หมายเลขบันทึก: 591699เขียนเมื่อ 26 มิถุนายน 2015 22:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มิถุนายน 2015 22:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี