Math-M1


แบบฝึกเสริมทักษะ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายพงศกรจันทร์แจ่ม


โรงเรียน บ้านตรมไพร

ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญสามารถพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผลคิดอย่างรอบคอบรู้จักค้นคว้าหาความจริงและเป็นพื้นฐานของการแสวงหาความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจโดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวกับการคิดคำนวณการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80 / 80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1 ก่อนและหลัง การใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557 โรงเรียนบ้านตรมไพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียนรวม25 คน มาเป็นกลุ่มทดลองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติที(t – test)ค่าเฉลี่ย() ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1.แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีประสิทธิภาพ 81.46/82.80ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2.ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1ปรากฏว่าคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01แสดงให้เห็นหลังการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

3.ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1มีค่าเท่ากับ 0.6775 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 67.75

5.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 โรงเรียนบ้านตรมไพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.32แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสม

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนได้


หมายเลขบันทึก: 591482เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2015 03:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2015 03:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี