East-West Corridor

ผมและทีมงาน มน. มีโอกาสดี และยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548 ผมและทีมงาน มน. มีโอกาสดี และยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเดินทางมา มน. และจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันเรื่อง East-West Corridor ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ครับ

         มหาวิทยาลัยนเรศวร

         1.  ผศ. ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

         2.  ผศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย  ผู้ช่วยอธิการบดี 

         3.  ผศ.วิรัช  นิยมธรรม  ผู้อำนวยการศูนย์พม่าศึกษา

         4.  อาจารย์วิลาวัณย์  ภูเด่นแดน  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

         5.  ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล คณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง 
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก

         สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         6.  รศ.พิศาล  ศิริธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

         7.  รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและ
              ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         8.  ดร.ประสิทธิ์  ทองไสว ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.

         9.  รศ.สุเมธ  แก่นมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

         10. รศ.เพ็ญศรี  เจริญวานิช อาจารย์ 

         11. ดร.วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์ อาจารย์ 

         12. อ.วีระ  ภาคอุทัย  อาจารย์ 

         13. ผศ.ศิริรัตน์  วงศ์ประกรณ์กุล อาจารย์ 

         14. นายศักดิ์สิทธ์  บุญคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

นักศึกษา
IP: xxx.44.135.242
เขียนเมื่อ 
อยากได้ข้อมูลของโครงการนี้ค่ะสนใจมากๆ