woody
นาย นายกฤตานนท์ เลี่ยงกี่

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ผู้รายงาน นายกฤตานนท์ เลี่ยงกี่

วัตถุประสงค์ของการรายงาน

เพื่อรายงานผลการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และ ผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

วิธีดำเนินการ

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการโดยประเมินตามรูปแบบการประเมินโดยใช้ซิปโมเดล (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 655 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย () และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการดำเนินงาน

1.การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ เกี่ยวกับความสอดคล้อง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการเตรียมการภายในของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ส่วนครูผู้สอนภาพรวมมีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน

2.การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เกี่ยวกับความพร้อมความเพียงพอ ในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ส่วนการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน และ ผู้ปกครองนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน

3.การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนพานทอง ตามภารกิจของโครงการ ได้แก่ กิจกรรม การดำเนินงาน การนิเทศ ติดตาม กำกับ การประเมินผลของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน

4.การประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการและคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน

หมายเลขบันทึก: 590529เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2015 22:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤษภาคม 2015 22:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี