ราชทัณฑ์มืออาชีพ (ตอน 3) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ความก้าวหน้า/ผลตอบแทนราชทัณฑ์มืออาชีพ


ตัวชี้วัดของราชทัณฑ์มืออาชีพสามารถแสดงผ่านกลุ่มมิติต่างๆ เช่น มิติที่ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และ การประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนพนักงานราชทัณฑ์และผู้กระทำผิด มิติที่ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ที่กระทำผิด และจากครอบครัวของผู้ที่กระทำผิด มิติที่ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากสาธารณะชนทั่วไป และ มิติด้านเป้าหมายสูงสุดของราชทัณฑ์มืออาชีพ คือ การได้รับความไว้วางใจจากประชาชน.............................ราชทัณฑ์มืออาชีพ (ตอน 3) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ความก้าวหน้า/ผลตอบแทน ราชทัณฑ์มืออาชีพ


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม

</strong>

 • ตัวชี้วัดและเป้าหมายของราชทัณฑ์มืออาชีพ

ตัวชี้วัดของราชทัณฑ์มืออาชีพ ข้อมูลจากเว็บไวต์ http://www.corrections .com /news /article/25158-integrity-and-the-correctional-professional พบว่า ตัวชี้วัดของราชทัณฑ์มืออาชีพสามารถแสดงผ่านกลุ่มมิติต่างๆได้หลายกลุ่มมิติ เช่น กลุ่มมิติพนักงานราชทัณฑ์ กลุ่มมิติของผู้ที่กระทำผิด กลุ่มมิติครอบครัวของผู้กระทำผิด กลุ่มมิติระบบยุติธรรมทางอาญาและกลุ่มมิติของประชาชนทั่วไป โดย แต่ละกลุ่มจะแสดงผลทดสอบตัวชี้วัดของราชทัณฑ์มืออาชีพ ดังนี้  • มิติพนักงานราชทัณฑ์ เป็นมิติที่ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าพนักงานราชทัณฑ์อื่นๆ ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมเป็นตัวอย่าง ที่ดีแก่เพื่อนพนักงานราชทัณฑ์และผู้กระทำผิด
  • มิติผู้ที่กระทำผิด เป็นมิติที่ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ที่กระทำผิดในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดด้านต่างๆ เช่น การดูแลทุกข์สุข กิจกรรมสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การรักษาพยาบาล การแก้ไขฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ เป็นต้น
  • มิติครอบครัวของผู้ที่กระทำผิด เป็นมิติที่ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากครอบครัวของผู้ที่กระทำผิดในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและความซื่อสัตย์สุจริตที่จะต้องไม่มีพฤติกรรมในการสัญญาและเรียกรับสิ่งของจากญาติของผู้กระทำผิด เป็นต้น
  • มิติระบบยุติธรรมทางอาญา เป็นมิติที่ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในระบบยุติธรรมทางอาญาทั้งในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายและแนวทางการฏิบัติ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้กระทำผิด เป็นต้น
  • มิติสาธารณะชนทั่วไป เป็นมิติที่ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากสาธารณะชนทั่วไป ในด้านปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของหน่วยงาน ด้านการดูแลผู้กระทำผิดอย่างมีมนุษยธรรม ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่กระทำผิด และการปกป้องประชาชนทั่วไปจากผู้ที่กระทำผิด เป็นต้น
  • เป้าหมายของข้าราชการราชทัณฑ์มืออาชีพ เป้าหมายสูงสุดของราชทัณฑ์ มืออาชีพ คือ การได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
 • ด้านความก้าวหน้าและผลตอบแทนของราชทัณฑ์มืออาชีพ
  • ผลตอบแทนของราชทัณฑ์มืออาชีพประเภทเงินเดือน ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องมีเงินเดือน อย่างเพียงพอที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเงิน (ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://criminologycareers. about.com/od/Career_Profiles/a/Career-Profile-Corrections-Officer.htm เงินเดือนโดยเฉลี่ย ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 39,000 ดอลล่าร์ ต่อปีเจ้าหน้าที่ระดับล่างสุดเริ่มต้นที่ 26,000 ดอลล่าร์ และระดับสูงสุดอยู่ที่ 67,000 ดอลล่าร์ ต่อปีทั้งนี้ อัตราเงินเดือนของแต่ละมลรัฐมากน้อยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับนโยบายของมลรัฐ)
  • โอกาสสำหรับการเติบโตเป็นราชทัณฑ์มืออาชีพ มีการวางแผนระยะยาว มีความชัดเจนไม่เปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบ่อยครั้ง ยึดหลักความรู้ความสามารถ และหลักระบบคุณธรรมเป็นเกณฑ์ในการก้าวไปสู่ความก้าวหน้า
  • มีการวิจัยประเมินผลหลักเกณฑ์ความเจริญก้าวหน้าของพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ หรือหลักเกณฑ์การคัดเลือก การสอบ เลื่อนระดับที่จะต้องยึดหลักความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ ทักษะ และความรู้เชี่ยวชาญ ชัดเจน แน่นอน ไม่เปลี่ยนหลักเกณฑ์การคัดเลือกการสอบบ่อยครั้งหรือทุกครั้ง ที่มีการสอบเพราะการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบเลื่อนระดับบ่อยครั้งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ
  • มีระบบที่สร้างความมั่นคงในอาชีพ

ราชทัณฑ์มืออาชีพ


...........................


หมายเหตุ

 • บทความเรื่อง ราชทัณฑ์มืออาชีพ โดยวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ เคยลงตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารราชทัณฑ์ ปีที่ 62 พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 3
 • โปรดติดตาม ราชทัณฑ์มืออาชีพ ตอนที่ 4 กฎหมายที่รองรับราชทัณฑ์มืออาชีพเป็นตอนต่อไปน่ะครับ
คำสำคัญ (Tags): #ตัวชี้วัดและเป้าหมายของราชทัณฑ์มืออาชีพ#ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต#ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ที่กระทำผิด#ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากครอบครัวของผู้ที่กระทำผิด#ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในระบบยุติธรรมทางอาญา#ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากสาธารณะชนทั่วไป#เป้าหมายสูงสุดของราชทัณฑ์ มืออาชีพ คือ การได้รับความไว้วางใจจากประชาชน#การวิจัยประเมินผลหลักเกณฑ์ความเจริญก้าวหน้าของพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ#โอกาสสำหรับการเติบโตเป็นราชทัณฑ์มืออาชีพ
หมายเลขบันทึก: 590526เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2015 21:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤษภาคม 2015 22:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี