ราชทัณฑ์มืออาชีพ (ตอน 3) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ความก้าวหน้า/ผลตอบแทนราชทัณฑ์มืออาชีพ

ตัวชี้วัดของราชทัณฑ์มืออาชีพสามารถแสดงผ่านกลุ่มมิติต่างๆ เช่น มิติที่ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และ การประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนพนักงานราชทัณฑ์และผู้กระทำผิด มิติที่ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ที่กระทำผิด และจากครอบครัวของผู้ที่กระทำผิด มิติที่ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องได้รับการยอมรับจากสาธารณะชนทั่วไป และ มิติด้านเป้าหมายสูงสุดของราชทัณฑ์มืออาชีพ คือ การได้รับความไว้วางใจจากประชาชน.............................ราชทัณฑ์มืออาชีพ (ตอน 3) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ความก้าวหน้า/ผลตอบแทน ราชทัณฑ์มืออาชีพ


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม

</strong>

ตัวชี้วัดของราชทัณฑ์มืออาชีพ ข้อมูลจากเว็บไวต์ http://www.corrections .com /news /article/25158-integrity-and-the-correctional-professional พบว่า ตัวชี้วัดของราชทัณฑ์มืออาชีพสามารถแสดงผ่านกลุ่มมิติต่างๆได้หลายกลุ่มมิติ เช่น กลุ่มมิติพนักงานราชทัณฑ์ กลุ่มมิติของผู้ที่กระทำผิด กลุ่มมิติครอบครัวของผู้กระทำผิด กลุ่มมิติระบบยุติธรรมทางอาญาและกลุ่มมิติของประชาชนทั่วไป โดย แต่ละกลุ่มจะแสดงผลทดสอบตัวชี้วัดของราชทัณฑ์มืออาชีพ ดังนี้


 • ด้านความก้าวหน้าและผลตอบแทนของราชทัณฑ์มืออาชีพ
  • ผลตอบแทนของราชทัณฑ์มืออาชีพประเภทเงินเดือน ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องมีเงินเดือน อย่างเพียงพอที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเงิน (ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://criminologycareers. about.com/od/Career_Profiles/a/Career-Profile-Corrections-Officer.htm เงินเดือนโดยเฉลี่ย ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 39,000 ดอลล่าร์ ต่อปีเจ้าหน้าที่ระดับล่างสุดเริ่มต้นที่ 26,000 ดอลล่าร์ และระดับสูงสุดอยู่ที่ 67,000 ดอลล่าร์ ต่อปีทั้งนี้ อัตราเงินเดือนของแต่ละมลรัฐมากน้อยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับนโยบายของมลรัฐ)
  • โอกาสสำหรับการเติบโตเป็นราชทัณฑ์มืออาชีพ มีการวางแผนระยะยาว มีความชัดเจนไม่เปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบ่อยครั้ง ยึดหลักความรู้ความสามารถ และหลักระบบคุณธรรมเป็นเกณฑ์ในการก้าวไปสู่ความก้าวหน้า
  • มีการวิจัยประเมินผลหลักเกณฑ์ความเจริญก้าวหน้าของพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ หรือหลักเกณฑ์การคัดเลือก การสอบ เลื่อนระดับที่จะต้องยึดหลักความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ ทักษะ และความรู้เชี่ยวชาญ ชัดเจน แน่นอน ไม่เปลี่ยนหลักเกณฑ์การคัดเลือกการสอบบ่อยครั้งหรือทุกครั้ง ที่มีการสอบเพราะการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบเลื่อนระดับบ่อยครั้งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ
  • มีระบบที่สร้างความมั่นคงในอาชีพ

ราชทัณฑ์มืออาชีพ


...........................


หมายเหตุ

 • บทความเรื่อง ราชทัณฑ์มืออาชีพ โดยวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ เคยลงตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารราชทัณฑ์ ปีที่ 62 พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 3
 • โปรดติดตาม ราชทัณฑ์มืออาชีพ ตอนที่ 4 กฎหมายที่รองรับราชทัณฑ์มืออาชีพเป็นตอนต่อไปน่ะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการเรือนจำ (Board of Prison)ความเห็น (0)