ทำทานอุทิศให้ผู้ตาย ใครได้ ใครไม่ได้

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เวลาญาติของท่านตายไปเกิดในภพภูมิต่างๆ ท่านอุทิศทานให้ญาติ ญาติของท่านจะได้รับทานที่มีผู้อุทิศหรือไม่

พระพุทธองค์เคยตรัสกับชาณุสโสณีพราหมณ์ ที่ทูลถามความว่า

ถ้าไปเกิดเป็น สัตว์นรก ไม่ได้รับทานอุทิศ

เพราะสัตว์นรก มีกรรมเป็นอาหาร มีกรรมหล่อเลี้ยงอุปถัมภ์ ให้มีชีวิตอยู่

ถ้าไปเกิดเป็น สัตว์เดรัจฉาน ไม่ได้รับ

เพราะ สัตว์เดรัจฉาน มีชีวิตอยู่ด้วย ข้าว น้ำ หญ้า และเนื้อสัตว์เป็นต้น

ถ้าไปเกิดเป็น มนุษย์ ไม่ได้รับทานอุทิศ

เพราะมนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยอาหาร มีข้าวสุก น้ำ และขนมเป็นต้น

ถ้าไปเกิดเป็นเทวดา ไม่ได้รับทานอุทิศ

เพราะ เทวดา มีอาหารทิพย์ มิได้บริโภคอาหารเช่นเดียวกับมนุษย์

แต่ถ้าไปเกิดเป็นเปรต จะได้รับทานอุทิศ

เพราะ วิสัยของเปรตย่อมยังชีพอยู่ด้วยทานที่หมู่ญาติอุทิศให้จากโลกนี้เท่านั้น

ถ้าหากอุทิศทานแล้วไม่มีใครได้รับ ผู้ให้ทานนั้นแหละจักได้รับผลเอง

(แหล่งข้อมูลจากหนังสือพุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสุรีย์ มีผลกิจ)

ครูพิสูจน์ เรียบเรียงนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)