เมื่อวันที่ 12 ต.ค 2549 ได้เรียนเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และการสืบค้นข้อมูล